Menettely : 2016/2542(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0168/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0168/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/02/2016 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0037

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 155kWORD 60k
28.1.2016
PE576.529v01-00
 
B8-0168/2016

työjärjestyksen 216 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Marrakeshin sopimuksen ratifioinnista vastaanotettujen vetoomusten ja erityisesti vetoomuksen 924/2011 perusteella (2016/2542(RSP))


Cecilia Wikström vetoomusvaliokunnan puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Marrakeshin sopimuksen ratifioinnista vastaanotettujen vetoomusten ja erityisesti vetoomuksen 924/2011 perusteella (2016/2542(RSP))  
B8-0168/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EU:n lukemisesteisten kansalaisten vetoomukset näkövammaisten mahdollisuuksista saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita, ja erityisesti vetoomuksen nro 924/2011, jonka Britannian kansalainen Dan Pescod on esittänyt Euroopan Sokeain Unionin (EBU) ja Royal National Institute of Blind People -instituutin (RNIB) puolesta,

–  ottaa huomioon julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 216 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön arvion vuodelta 2010, jonka mukaan Euroopassa on 2 550 000 sokeaa ja 23 800 000 heikkonäköistä, eli yhteensä 26 350 000 näkövammaista ihmistä;

B.  ottaa huomioon, että vain 5 prosenttia kaikista kehittyneissä maissa ja alle 1 prosentti kehitysmaissa julkaistuista kirjoista tuotetaan esteettömässä muodossa;

C.  ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen osapuolia;

D.  ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot allekirjoittivat Marrakeshin sopimuksen huhtikuussa 2014 ja ovat siten poliittisesti sitoutuneet ratifioimaan sen;

E.   ottaa huomioon, että yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevaa EU:n ensimmäistä kertomusta käsittelevissä loppupäätelmissä YK:n yleissopimuksella perustettu vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea rohkaisi Euroopan unionia kaikkiin tarvittaviin toimiin Marrakeshin sopimuksen ratifioimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi mahdollisimman pian;

F.  ottaa huomioon, että komissio on esittänyt ehdotuksen neuvoston päätökseksi Marrakeshin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (COM(2014)0638);

1.  muistuttaa, että vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 24 ja 30 artiklassa painotetaan vammaisten ihmisten oikeutta koulutukseen syrjimättä ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien pohjalta ja samalla velvoitetta varmistaa, etteivät immateriaalioikeuksia suojelevat lait kohtuuttomasti tai syrjivästi vaikeuta vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia saada kulttuuriaineistoa;

2.   paheksuu syvästi, että seitsemän unionin jäsenvaltiota on muodostanut määrävähemmistön, joka hankaloittaa sopimuksen ratifioimisprosessia; pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita nopeuttamaan ratifiointiprosessia asettamatta EU:n lainsäädäntökehyksen tarkistamista tai Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä ratifioinnin ehdoksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, jäsenvaltioille, komissiolle ja YK:n yleissopimuksella perustetulle vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö