Procedura : 2016/2542(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0168/2016

Teksty złożone :

B8-0168/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/02/2016 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0037

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 323kWORD 64k
28.1.2016
PE576.529v01-00
 
B8-0168/2016

złożony zgodnie z art. 216 ust. 2 Regulaminu


w sprawie ratyfikacji Traktatu z Marrakeszu (w oparciu o otrzymane petycje, w szczególności petycję nr 924/2011) (2016/2542(RSP))


Cecilia Wikström w imieniu Komisji Petycji

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ratyfikacji Traktatu z Marrakeszu (w oparciu o otrzymane petycje, w szczególności petycję nr 924/2011) (2016/2542(RSP))  
B8-0168/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając petycje złożone przez obywateli UE borykających się z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, w szczególności petycję nr 924/2011, którą złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i innych materiałów drukowanych,

–  uwzględniając Traktat z Marrakeszu w sprawie ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym i słabowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (Traktat z Marrakeszu),

–  uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,

–  uwzględniając art. 216 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia z 2010 r. w Europie mieszka 2 550 000 osób niewidomych oraz 23 800 000 niedowidzących, co daje ogółem 26 350 000 osób z zaburzeniami widzenia;

B.  mając na uwadze, że jedynie 5% wszystkich opublikowanych książek w krajach rozwiniętych oraz mniej niż 1% w krajach rozwijających się zostało wydanych w formatach dostępnych dla osób z zaburzeniami widzenia;

C.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie są stronami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;

D.  mając na uwadze, że UE i państwa członkowskie podpisały Traktat z Marrakeszu w kwietniu 2014 r. i w związku z tym podjęły polityczne zobowiązanie do jego ratyfikacji;

E.   mając na uwadze, że w uwagach końcowych na temat wstępnego sprawozdania Unii Europejskiej w sprawie wdrożenia tej konwencji Komitet ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Unii Europejskiej o podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu jak najszybszego ratyfikowania i wdrożenia Traktatu z Marrakeszu;

F.  mając na uwadze, że Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu (COM(2014)0638);

1.  przypomina, że w art. 24 i 30 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podkreślono prawo osób niepełnosprawnych do edukacji, bez dyskryminacji i przy zapewnieniu równych możliwości oraz przy dopilnowaniu, by przepisy chroniące prawa własności intelektualnej nie stanowiły nieuzasadnionej i dyskryminującej przeszkody w dostępie osób niepełnosprawnych do materiałów kulturalnych;

2.   wyraża głębokie oburzenie z powodu faktu, że siedem państw członkowskich UE stworzyło mniejszość blokującą, która utrudnia proces ratyfikacji wspomnianego traktatu; wzywa Radę i państwa członkowskie do przyspieszenia procesu ratyfikacji, bez uzależniania jej od przeglądu ram prawnych UE lub od decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, państwom członkowskim, Komisji Europejskiej i Komitetowi ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności