Förfarande : 2016/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0168/2016

Ingivna texter :

B8-0168/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/02/2016 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0037

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 160kWORD 60k
28.1.2016
PE576.529v01-00
 
B8-0168/2016

i enlighet med artikel 216.2 i arbetsordningen


om ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av mottagna framställningar, särskilt framställning nr 0924/2011 (2016/2542(RSP))


Cecilia Wikström för utskottet för framställningar

Europaparlamentets resolution om ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av mottagna framställningar, särskilt framställning nr 0924/2011 (2016/2542(RSP))  
B8-0168/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av framställningar från EU-medborgare med läshandikapp, särskilt framställning nr 0924/2011, ingiven av Dan Pescod, brittisk medborgare, för ”European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB)”, om blinda personers tillgång till böcker och andra trycksaker,

–  med beaktande av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget),

–  med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

–  med beaktande av artikel 216.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  År 2010 fanns det i Europa enligt Världshälsoorganisationens (WHO) uppskattning 2 550 000 blinda personer och 23 800 000 personer med nedsatt syn, vilket sammanlagt innebär 26 350 000 synskadade personer.

B.  Endast 5 % av alla böcker som publiceras i de utvecklade länderna och mindre än 1 % i utvecklingsländerna produceras i format som är tillgängliga för synskadade.

C.  EU och dess medlemsstater är parter i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

D.  EU och dess medlemsstater undertecknade Marrakechfördraget i april 2014 och har således gjort ett politiskt åtagande att ratificera detta fördrag.

E.  I slutsatserna om den första rapporten från EU om genomförandet av ovannämnda konvention uppmanade FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Europeiska unionen att vidta lämpliga åtgärder för att snarast möjligt ratificera och genomföra Marrakechfördraget.

F.  Kommissionen har lagt fram ett förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget (COM(2014)0638).

1.  Europaparlamentet påminner om att artiklarna 24 och 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning understryker rätten för personer med funktionsnedsättning till utbildning, utan diskriminering och på lika villkor, samtidigt som det ska säkerställas att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

2.   Europaparlamentet noterar med stor upprördhet att sju EU-medlemsstater har bildat ett minoritetsblock som hindrar processen för ratificeringen av fördraget. Parlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att påskynda ratificeringsprocessen, utan att ratificering villkoras av en översyn av EU:s rättsliga ram eller ett beslut av Europeiska unionens domstol.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, medlemsstaterna, kommissionen och FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy