Предложение за резолюция - B8-0171/2016Предложение за резолюция
B8-0171/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове)

1.2.2016 - (2015/3013(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0105/2016
съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Искра Михайлова от името на комисията по регионално развитие

Процедура : 2015/3013(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0171/2016
Внесени текстове :
B8-0171/2016
Приети текстове :

B8-0171/2016

Резолюция на Европейския парламент относно ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове)

(2015/3013(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 174 – 178 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“)[1],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006[2],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 юли 2015 г. – Резултатите от преговорите по споразуменията за партньорство и оперативните програми,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 декември 2015 г. относно инвестициите за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове“ (COM(2015)0639),

–  като взе предвид Бялата книга на Комитета на регионите за многостепенното управление,

–  като взе предвид въпроса, отправен към Комисията, относно ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) (O-000012/2016 – B8-0105/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че политиката за сближаване на ЕС за програмния период 2014 – 2020 г. продължава да представлява основен инвестиционен инструмент, обхващащ всички региони на ЕС, и че тя представлява възможност за изграждане на процес на устойчив растеж, направляван в по-голяма степен „отдолу нагоре“, като подкрепя създаването на работни места, предприемачеството и иновациите на равнището на местните и регионалните икономики, подобрява качеството на живот на гражданите и изгражда солидарност и засилено развитие на регионите на ЕС;

Б.  като има предвид, че – в съответствие с определеното в ДФЕС – политиката на сближаване има също за цел да намали икономическите, социалните и териториалните разлики между държавите – членки на ЕС, и техните региони посредством приобщаваща стратегия;

В.  като има предвид, че за пръв път (за периода 2014 – 2020 г.) беше създадена съгласувана рамка, а именно Регламентът за общоприложимите разпоредби, който определи общи правила за всички пет европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИ фондове): Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

Г.  като има предвид, че общата стратегическа рамка, въведена по силата на Регламента за общоприложимите разпоредби, допринася за постигане на максимално въздействие и ефективност на публичните разходи и позволява постигането на синергичен ефект чрез съчетаване на европейските структурни и инвестиционни фондове с други програми, финансирани от ЕС;

Д.  като има предвид, че член 7 от Регламента относно Европейския фонд за регионално развитие гласи, че поне 5% от средствата, отпускани от ЕФРР, следва да се заделят за интегрирани действия за устойчиво градско развитие, като градовете, подрегионалните и местните органи, отговорни за изпълнението на стратегиите за устойчиво градско развитие, следва да отговарят за задачи, свързани поне с подбора на операциите;

Е.  като има предвид, че в настоящия програмен период 2014 – 2020 г. воденото от общностите местно развитие и местните групи за действие също могат да кандидатстват за финансиране от ЕФРР и ЕСФ;

Ж.  като има предвид, че принципите на партньорство и многостепенно управление, посочени в член 5 от Регламента за общоприложимите разпоредби, са сред основните принципи на европейските структурни и инвестиционни фондове;

1.  подчертава ключовата роля на местните и регионалните органи в разработването и изпълнението на стратегии на ЕС, като признава ролята на широк кръг заинтересовани страни – от държавите членки до различните общностни групи; освен това счита, че близостта на тези органи до гражданите и многообразието на управлението на местно и регионално равнище са предимство за ЕС;

2.  подкрепя синергиите и допълняемостта между европейските структурни и инвестиционни фондове и други програми на ЕС, в които местните и регионалните органи могат да играят важна роля за постигането на целите на политиката на сближаване; подчертава обаче, че всяко препрограмиране на европейските структурни и инвестиционни фондове следва да се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламента за общоприложимите разпоредби и че новите инициативи не следва да подкопават основата на европейските структурни и инвестиционни фондове;

3.  обръща внимание на принципа на засилено партньорство и Европейския кодекс на поведение за партньорство, в които се определя правното участие на местните и регионалните органи и се посочват минимални изисквания за тяхното участие във всички етапи на изготвянето и изпълнението на оперативните програми; признава, че макар и в повечето случаи по време на преговорите по споразуменията за партньорство и оперативните програми да са провеждани консултации с местните и регионалните органи, тяхното участие не е равнозначно на пълноправно партньорство; ето защо настоятелно призовава държавите членки изцяло да се съобразяват с тези изисквания и да увеличат усилията за преодоляване на недостатъците;

4.  подчертава, че повишаването на административния капацитет и преодоляването на структурните слабости на местните и регионалните органи са от ключово значение за етапите на планиране и изпълнение на оперативните програми и за постигане на по-висока степен на усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове; поради това призовава Комисията да гарантира, че е осигурено подпомагане за изграждането на капацитет на местните и регионалните органи и техните администрации и институции, така че те да са в състояние да играят пълноценна роля в политиката на сближаване, особено в случай на вторично делегиране на задачи по изпълнението на по-ниски равнища на администрацията, по-специално градските органи;

5.  отбелязва, че политиката на сближаване на ЕС е добър пример за многостепенно управление с подход „отдолу нагоре“, при което – по отношение на европейските структурни и инвестиционни фондове – местните и регионалните органи постигат баланс между целта на Съюза за по-голямо икономическо, социално и териториално сближаване и териториалното въздействие на политиките на ЕС;

6.  изтъква значението на инициативата за водено от общностите местно развитие, при което местните органи са партньори; подчертава, че при определянето на цели за интервенции, свързани с местните и регионалните нужди, следва да се запази подходът „отдолу нагоре“;

7.  счита, че новите инициативи за интегрирани териториални инвестиции и за воденото от общностите местно развитие представляват качествени промени по отношение на способността на местните заинтересовани страни за комбиниране на източници на финансиране и за планиране на целенасочени инициативи на местно равнище;

8.  счита, че многостепенното управление е в подкрепа на основните политически цели на ЕС, като например икономически растеж, социален напредък и устойчиво развитие, и че то засилва демократичното измерение на ЕС и увеличава ефективността на неговите политически действия;

9.  обръща внимание на предизвикателствата, пред които са изправени местните и регионалните органи, като например глобализацията, изменението на климата, енергийната сигурност, миграционните потоци и повишената урбанизация, като се има предвид, че всеки регион има своите специфични нужди и характеристики;

10.  изразява убеденост, че градските райони играят все по-важна роля в днешния свят и че политиките на ЕС имат важна роля в създаването на подходящата рамка, в която градските райони в Европа могат да отключат своя потенциал за растеж;

11.  призовава Комисията да следи отблизо и да докладва пред Парламента относно изпълнението на член 7 от Регламента за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР);

12.  счита, че програмата на ЕС за градовете може да подобри разработването и изпълнението на политики и програми, като по този начин се осигури по-съгласувано въздействие върху градовете, а така също и подпомагането им, като същевременно допринася за постигането на общите европейски и национални цели при пълно зачитане на принципите на субсидиарност и пропорционалност; подчертава значението на Пакта от Амстердам и на напредъка по отношение на постигането на поставените от него цели; отбелязва обаче, че следва да се полагат усилия за премахване на затруднения и несъответствия в политиките на ЕС, които оказват въздействие както върху градските, така и върху селските райони;

13.  призовава Комисията да продължи да надгражда върху предишни и текущи инициативи, включително обществени консултации, за да се набележат мерки за засилване на ролята на местните и регионалните органи в управлението и прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове посредством споразумения за партньорство и оперативни програми;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, Съвета, Комитета на регионите и на правителствата и националните и регионалните парламенти на държавите членки.