Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0171/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0171/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmens įgyvendinant Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondai)

1.2.2016 - (2015/3013(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0105/2016
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Iskra Mihaylova Regioninės plėtros komiteto vardu

Procedūra : 2015/3013(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0171/2016
Pateikti tekstai :
B8-0171/2016
Priimti tekstai :

B8-0171/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmens įgyvendinant Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondai)

(2015/3013(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174–178 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – Bendrųjų nuostatų reglamentas)[1],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006[2],

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 9 d. Europos regionų komiteto nuomonę „Derybų dėl partnerystės susitarimų ir veiksmų programų rezultatai“,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 14 d. Komisijos komunikatą „Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas“ (COM(2015) 0639),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto baltąją knygą dėl daugiapakopio valdymo,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmens įgyvendinant Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondai) (O-000012/2016 – B8-0105/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES sanglaudos politika 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu vis dar yra svarbiausia, visus ES regionus apimanti investavimo priemonė ir kartu galimybė pradėti geriau principą „iš apačios į viršų“ atitinkantį procesą, siekiant užtikrinti tvarų ekonomikos augimą, remti darbo vietų kūrimą, verslumą ir inovacijas vietos ir regionų ekonomikos lygmenimis ir kartu pagerinti piliečių gyvenimo kokybę, kurti solidarumą ir stiprinti ES regionų vystymąsi;

B.  kadangi sanglaudos politika taip pat, kaip apibrėžta SESV, siekiama sumažinti ES valstybių narių ir jų regionų ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus – to būtų galima pasiekti taikant įtraukią strategiją;

C.  kadangi 2014–2020 m. laikotarpiui pirmą kartą sukurta nuosekli sistema – Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR), kuriame nustatytos visiems penkiems Europos struktūriniams ir investicijų fondams (ESI fondams) bendros taisyklės: Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui (ESF), Sanglaudos fondui (SF), Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF);

D.  kadangi įgyvendinant BNR pateiktą bendrą strateginę programą, t. y. derinant ESI fondus su kitomis ES finansuojamomis programomis, prisidedama prie viešųjų lėšų panaudojimo poveikio ir efektyvumo didinimo ir suteikiama sąveikos galimybė;

E.  kadangi Europos regioninės plėtros fondo reglamento 7 straipsnyje numatyta, jog 5 proc. ERPF lėšų turėtų būti skiriama integruotiems tvarios miestų plėtros veiksmams skatinti, o miestų, subregionų ir vietos lygmens organai, atsakingi už tvarių miestų strategijų įgyvendinimą, turėtų būti atsakingi už veiksmus, bent jau susijusius su operacijų pasirinkimu;

F.  kadangi dabartiniu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu bendruomenės inicijuota vietos plėtra ir vietos veiklos grupės taip pat gali gauti finansavimą iš ERPF ir ESF;

G.  kadangi partnerystės ir daugiapakopio valdymo principai, nustatyti BNR 5 straipsnyje, yra vieni iš pagrindinių ESI fondų principų;

1.  pabrėžia, kad vietos ir regioninės valdžios institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį formuojant ir įgyvendinant ES strategijas, ir kartu pripažįsta įvairių suinteresuotųjų subjektų iš valstybių narių ir bendruomenių grupių vaidmenį; be to, mano, kad ES naudinga, jog šios valdžios institucijos yra arti piliečių ir kad vietos ir regioniniu lygmenimis taikomas įvairių formų valdymas;

2.  pritaria, kad reikia siekti ESI fondų ir kitų ES programų sinergijos ir papildomumo – šioje srityje vietos ir regioninės valdžios institucijos gali atlikti svarbų vaidmenį, kad būtų pasiekti sanglaudos politikos tikslai; tačiau pabrėžia, kad bet koks ESI fondų lėšų perprogramavimas turėtų būti vykdomas laikantis BNR taisyklių, o naujos iniciatyvos neturėtų susilpninti ESI fondų pagrindo;

3.  atkreipia dėmesį į sustiprintos partnerystės principą ir Europos partnerystės elgesio kodeksą, kuriuose numatyti teisiniai vietos ir regioninių valdžios institucijų įsipareigojimai ir pateikiami minimalūs jų dalyvavimo visais veiksmų programų rengimo ir įgyvendinimo etapais reikalavimai; pripažįsta, kad nors su vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis vykstant deryboms dėl partnerystės susitarimų ir veiksmų programų daugeliu atvejų buvo konsultuojamasi, jų dalyvavimo negalima laikyti visapusiška partneryste; todėl primygtinai ragina valstybes nares visiškai laikytis šių reikalavimų ir dėti daugiau pastangų šalinant trūkumus;

4.  pabrėžia, kad vietos ir regioninių valdžios institucijų administracinių pajėgumų stiprinimas ir struktūrinių trūkumų mažinimas yra itin svarbūs ir veiksmų programų programavimo, ir įgyvendinimo etapais, taip pat norint pasiekti didesnį ESI fondų panaudojimo lygį; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad vietos ir regioninėms valdžios institucijoms, jų administracijoms ir organams būtų teikiama pajėgumams stiprinti skirta parama, kad jie galėtų atlikti reikšmingą vaidmenį įgyvendinant sanglaudos politiką, ypač kai įgyvendinimo užduotys perduodamos žemesnio lygmens administracijoms, visų pirma miestų administracijoms;

5.  pažymi, kad ES sanglaudos politika yra geras daugiapakopio valdymo, kuriam taikomas principas „iš apačios į viršų“, pavyzdys; įgyvendinant šią politiką vietos ir regioninės valdžios institucijos, tvarkydamos Europos struktūrinius ir investicijų fondus, užtikrina Sąjungos didesnės ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslo ir ES politikos teritorinio poveikio pusiausvyrą;

6.  pabrėžia bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos, kurios partnerės yra vietos valdžios institucijos, svarbą; pabrėžia, kad principas „iš apačios į viršų“ turėtų būti taikomas ir nustatant su vietos ir regioniniais poreikiais susijusių veiksmų tikslus;

7.  mano, kad naujosios integruotos teritorinės investicijos (ITI) ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos atspindi laipsniškus vietos suinteresuotųjų subjektų galimybės suderinti finansavimo srautus ir suplanuoti tikslines vietos iniciatyvas pokyčius;

8.  mano, kad daugiapakopiu valdymu remiami pagrindiniai ES politiniai tikslai, kaip antai ekonomikos augimas, socialinė pažanga ir tvarus vystymasis, ir kad jis stiprina demokratinį ES matmenį ir didina politinių veiksmų efektyvumą;

9.  atkreipia dėmesį į iššūkius, su kuriais susiduria vietos ir regioninės valdžios institucijos – globalizaciją, klimato kaitą, energetinį saugumą, migracijos srautus ir didėjančią urbanizaciją – atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas regionas turi specifinių poreikių ir pasižymi skirtingomis ypatybėmis;

10.  yra įsitikinęs, kad miestai atlieka vis svarbesnį vaidmenį šiandieniniame pasaulyje, o ES politika yra svarbi nustatant tinkamą sistemą, kurioje Europos miestų teritorijos galėtų išlaisvinti savo augimo potencialą;

11.  ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip įgyvendinamas ERPF reglamento 7 straipsnis, ir informuoti apie tai Parlamentą;

12.  mano, kad ES miestų darbotvarkė gali padėti pagerinti įvairių sričių politikos ir programų plėtojimą ir įgyvendinimą ir tokiu būdu užtikrinti nuoseklesnį poveikį ir paramą miestams; taip pat kad ji kartu gali prisidėti prie bendrų Europos ir nacionalinių tikslų siekimo, visapusiškai laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų; pabrėžia Amsterdamo pakto ir pažangos, padarytos siekiant jame numatytų tikslų, svarbą; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad formuojant tiek miestų, tiek kaimų vietovėms poveikį darančią ES politiką, turėtų būti siekiama pašalinti trukdžius ir neatitikimus;

13.  ragina Komisiją ir toliau remtis ankstesnėmis ir dabartinėmis iniciatyvomis, įskaitant viešas konsultacijas, kad būtų galima nustatyti priemones, stiprinančias vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmenį valdant ir įgyvendinant ESI fondus pagal partnerystės susitarimus ir veiksmų programas;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Regionų komitetui ir valstybių narių nacionaliniams ir regioniniams parlamentams.