Förslag till resolution - B8-0171/2016Förslag till resolution
B8-0171/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om de lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna)

1.2.2016 - (2015/3013(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0105/2016
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Iskra Mihaylova för utskottet för regional utveckling

Förfarande : 2015/3013(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0171/2016
Ingivna texter :
B8-0171/2016
Antagna texter :

B8-0171/2016

Europaparlamentets resolution om de lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna)

(2015/3013(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 174–178 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser)[1],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006[2],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 9 juli 2015 om resultaten av förhandlingarna om partnerskapsavtalen och de operativa programmen,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 december 2015 Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (COM(2015)0639),

–  med beaktande av Regionkommitténs vitbok om flernivåstyre,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om de lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (O-000012/2016 – B8-0105/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s sammanhållningspolitik är fortfarande under programperioden 2014–2020 det viktigaste investeringsinstrumentet som omfattar alla EU:s regioner, och utgör i detta avseende en möjlighet att inleda en process som i högre grad är förankrad på gräsrotsnivå för att säkra hållbar tillväxt och stödja skapande av sysselsättning, entreprenörskap och innovation på lokal och regional ekonomisk nivå och därmed förbättra medborgarnas livskvalitet och skapa solidaritet och stärkt utveckling i EU:s regioner.

B.  I enlighet med EUF-fördraget syftar sammanhållningspolitiken också till att minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna mellan EU:s medlemsstater och deras regioner, med stöd av en heltäckande strategi.

C.  För första gången (för perioden 2014–2020) har en gemensam ram inrättats, förordningen om gemensamma bestämmelser, inom vilken gemensamma bestämmelser har fastställts för alla de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna): Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

D.  Den gemensamma strategiska ram som föreskrivs i förordningen om gemensamma bestämmelser bidrar till att maximera de offentliga utgifternas genomslag och effektivitet och möjliggör synergier genom att ESI-fonderna kombineras med andra EU-finansierade program.

E.  I enlighet med artikel 7 i förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden ska minst 5 % av Eruf-medlen tilldelas integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling, där organ på stadsnivå, subregional eller lokal nivå som ansvarar för genomförandet av hållbara stadsstrategier ska ansvara för uppgifter som åtminstone gäller urvalet av insatser.

F.  Under den nuvarande programperioden 2014–2020 är lokalt ledd utveckling och lokala aktionsgrupper också berättigade till stöd från Eruf och ESF.

G.  I enlighet med artikel 5 i förordningen om gemensamma bestämmelser ingår partnerskap och flernivåstyre bland de viktigaste principerna för ESI-fonderna.

1.  Europaparlamentet understryker de lokala och regionala myndigheternas centrala roll i utformningen och genomförandet av EU:s strategier, och erkänner samtidigt betydelsen av många olika intressenter, allt ifrån medlemsstaterna till olika intressegrupper. Parlamentet anser vidare att dessa myndigheters närhet till medborgarna liksom de många olika styrelseformerna på lokal och regional nivå är en tillgång för EU.

2.  Europaparlamentet vill se synergier och komplementaritet mellan ESI-fonderna och andra EU-program, där lokala och regionala myndigheter i hög grad kan bidra till att uppnå sammanhållningspolitikens mål. Parlamentet betonar dock att alla omfördelningar inom ramen för ESI-fonderna bör göras i enlighet med de gemensamma bestämmelserna och att nya initiativ inte får urvattna själva kärnan i ESI-fonderna.

3.  Europaparlamentet betonar principen om stärkt partnerskap och den europeiska uppförandekoden för partnerskap i vilka de lokala och regionala myndigheternas rättsliga deltagande fastställs liksom minimikrav för deras medverkan i samtliga faser av utarbetandet och genomförandet av de operativa programmen. Parlamentet medger att de lokala och regionala myndigheterna i de flesta fall visserligen har konsulterats under förhandlingarna om partnerskapsavtalen och de operativa programmen, men att deras deltagande inte har sträckt sig så långt som ett fullständigt partnerskap. Parlamentet uppmanar därför bestämt medlemsstaterna att till fullo uppfylla dessa krav och att öka insatserna för att komma till rätta med brister.

4.  Europaparlamentet betonar att det både för programplaneringen och genomförandet av de operativa programmen samt för att öka utnyttjandegraden av ESI-fonderna är mycket viktigt att förstärka den administrativa kapaciteten och avhjälpa de lokala och regionala myndigheternas strukturella svagheter. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att stöd beviljas för kapacitetsuppbyggnad inom lokala och regionala myndigheter och deras förvaltningar och institutioner, så att de kan bidra på ett meningsfullt sätt till sammanhållningspolitiken, i synnerhet i samband med vidaredelegering av genomförandeuppgifter till lägre förvaltningsnivåer, framför allt stadsmyndigheter.

5.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s sammanhållningspolitik är ett bra exempel på flernivåstyre, där de lokala och regionala myndigheterna – inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna – skapar balans mellan unionens mål att uppnå större ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och EU-politikens territoriella genomslag.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av lokalt ledda utvecklingsinitiativ, där lokala myndigheter är partner. Parlamentet understryker att en gräsrotsförankrad strategi bör ligga till grund för fastställandet av mål för insatserna när det gäller lokala och regionala behov.

7.  Europaparlamentet anser att de nya integrerade territoriella investeringsinitiativen (ITI) och de lokalt ledda utvecklingsinitiativen utgör viktiga förändringar av lokala aktörers förmåga att kombinera finansieringsflöden och planera välriktade, lokala initiativ.

8.  Europaparlamentet anser att flernivåstyret stöder EU:s grundläggande politiska mål, såsom ekonomisk tillväxt, sociala framsteg och hållbar utveckling, och att det stärker EU:s demokratiska dimension och effektiviserar dess politiska åtgärder.

9.  Europaparlamentet vill betona de utmaningar som de lokala och regionala myndigheterna måste hantera, t.ex. globalisering, klimatförändringar, energitrygghet, migrationsflöden och ökad urbanisering, med beaktande av att varje region har sina specifika behov och särdrag.

10.  Europaparlamentet är övertygat om att stadsområdena spelar en allt viktigare roll i världen i dag, och att EU-politiken är viktig för att etablera de ramar inom vilka de europeiska stadsområdena kan utveckla sin tillväxtpotential.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att nära övervaka och rapportera till parlamentet om genomförandet av artikel 7 i Eruf-förordningen.

12.  Europaparlamentet anser att EU-agendan för städer kan förbättra utvecklingen och genomförandet av politik och program och därmed säkra ett mer konsekvent resultat och stöd för städer, samtidigt som den bidrar till att uppfylla gemensamma europeiska och nationella mål med full respekt för subsidiaritet och proportionalitet. Parlamentet understryker vikten av Amsterdampakten och framstegen mot de mål denna strävar efter att uppnå. Parlamentet noterar dock att man i samband med EU-åtgärder som inverkar på såväl stadsområden som landsbygdsområden bör göra ansträngningar för att avlägsna flaskhalsar och inkonsekvenser.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bygga vidare på tidigare och pågående initiativ, däribland offentliga samråd, i syfte att utarbeta åtgärder för att stärka de lokala och regionala myndigheternas roll i förvaltningen och genomförandet av ESI-fonderna via partnerskapsavtal och operativa program.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och Regionkommittén samt till medlemsstaternas regeringar och nationella och regionala parlament.