Návrh usnesení - B8-0177/2016Návrh usnesení
B8-0177/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Libyi

1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0146/2016

Postup : 2016/2537(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0177/2016
Předložené texty :
B8-0177/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0177/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Libyi  

(2016/2537(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Libyi,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 18. ledna 2016,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci v Libyi, včetně rezoluce č. 2259 (2015),

–  s ohledem na podpis libyjské politické dohody, k němuž došlo dne 17. prosince 2015 v marockém Skhiratu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. ledna 2016,

–  s ohledem na mandáty mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) a zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Libye je od pádu diktátora plukovníka Muammara Kaddáfího v roce 2011 postižena nestabilitou, vnitřními rozbroji a sektářstvím;

B.  vzhledem k tomu, že navzdory celostátním parlamentním volbám uspořádaným v červnu 2014 byly ambice libyjského lidu, které se zrodily po pádu plukovníka Kaddáfího, zmařeny politickými rozpory a násilím; vzhledem k tomu, že v Tripolisu a Tobruku sídlí soupeřící vlády a parlamenty;

C.  vzhledem k tomu, že dne 17. prosince 2015 byla v rámci sjednocování země a tvorby inkluzivní, stabilní a udržitelné vlády a politického procesu podepsána libyjská politická dohoda;

D.  vzhledem k tomu, že libyjský parlament sídlící v Tobruku dne 25. ledna 2016 zamítl vládu národní jednoty podporovanou OSN, zároveň však schválil libyjskou politickou dohodu, která je základem pro politickou transformaci v zemi;

E.  vzhledem k tomu, že politické vakuum a neexistence stabilní vlády jsou zneužívány organizací Dá'iš a dalšími extremistickými silami, což ohrožuje mír a bezpečnost v celém regionu;

F.  vzhledem k tomu, že nedávné boje významně přispěly k rozšíření a usazení teroristických skupin, jako je Dá'iš, v zemi; vzhledem k tomu, že nebude-li se tento problém řešit, může být značnou hrozbou pro bezpečnost regionu a EU; vzhledem k tomu, že Dá'iš provádí rozsáhlé ofenzivy proti klíčovým ropným zařízením v Libyi;

G.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv se v celé zemi dále zhoršuje a dochází mimo jiné k případům svévolného zadržování, únosů, nezákonného zabíjení, mučení a násilí vůči novinářům, úředníkům, politickým představitelům a obhájcům lidských práv; vzhledem k tomu, že chaotická situace v Libyi umožňuje převaděčům, aby vykořisťovali uprchlíky, kteří se snaží dostat do Evropy;

1.  podporuje libyjskou politickou dohodu podepsanou dne 17. prosince 2015 a vítá vytvoření prezidentské rady;

2.  podporuje vládu národní jednoty coby legitimní vládu Libye a vybízí všechny subjekty i třetí země, aby přijaly její autoritu;

3.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím parlamentu v Tobruku zamítnout vládu národní jednoty; domnívá se, že souhlas s vládou národní jednoty je klíčový pro provádění libyjské politické dohody;

4.  je nadále znepokojen zhoršující se humanitární krizí v Libyi; naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby ukončily násilí, upustily od kroků, které vedou k dalším rozkolům a polarizaci, a hledaly řešení prostřednictvím politického dialogu;

5.  je velmi znepokojen narůstajícím působením extremistických organizací a hnutí v Libyi; je toho názoru, že tyto skupiny představují zásadní hrozbu pro stabilitu a bezpečnost celého regionu a rovněž pro bezpečnost Evropy;

6.  je znepokojen bezpečnostními dopady, které má rozšíření libyjského konfliktu na Egypt a zejména na Tunisko, ale rovněž na Alžírsko a jeho ropná pole; zdůrazňuje úlohu, kterou hraje libyjský konflikt v nárůstu extremismu v Tunisku; vyzývá EU, aby posílila svou spolupráci s Tuniskem v boji proti terorismu a zvýšila svou podporu sociálně-ekonomické transformace této země;

7.  zdůrazňuje destabilizující účinky konfliktu v Libyi na další země v oblasti Sahelu; zdůrazňuje, že propustnost libyjských hranic a nedostatek ústřední politické kontroly značně usnadňují šíření zbraní a obchod s nimi, jakož i volný pohyb ozbrojených skupin; vyzývá sousední země a další regionální subjekty, aby podporovaly snahy mise UNSMIL o dialog a upustily od veškerých kroků, které by mu mohly bránit;

8.  podporuje operaci EU NAVFOR MED SOPHIA v jejím úsilí o řešení problémů spojených s přílivem uprchlíků a boj s převaděči, kteří je vykořisťují; připomíná, že úspěch operace přímo souvisí s udržitelností politického dialogu v Libyi a s potřebou obnovit v zemi mír a stabilitu; vyzývá k dohodě, která by zanedlouho umožnila misi EU provádět operace v libyjských územních vodách;

9.  vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby pokračovaly v poskytování humanitární, finanční a politické pomoci přispívající k řešení humanitární krize v Libyi, tíživé situace vnitřně vysídlených osob a uprchlíků, jakož i civilistů, kteří se potýkají s potížemi v přístupu k základním službám;

10.  odsuzuje útoky skupiny Dá'iš na ropnou infrastrukturu Libye; připomíná, že nadměrná závislost Libye na petrochemickém průmyslu zvětšuje její ekonomickou zranitelnost; domnívá se, že hospodářská obnova je důležitým krokem k demokratické transformaci Libye;

11.  podtrhuje, že Libye nese za tento politický proces odpovědnost a že je důležité, aby zůstal i nadále inkluzivní, a to včetně zapojení žen, občanské společnosti a politických a místních subjektů;

12.  vítá činnost mise UNSMIL a zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN Martina Koblera;

13.  vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby koordinovaly činnost členských států v Libyi a zaměřily svou podporu na budování státu a institucí a aby spolu s členskými státy, OSN, NATO a regionálními partnery pomáhaly vytvářet efektivní bezpečnostní síly (armádu a policii) podléhající řízení a kontrole státu, které mohou zajistit v zemi mír a pořádek, a aby rovněž podpořily parafování příměří a předložily návrh mechanismu k jeho monitorování; zdůrazňuje, že by EU měla rovněž upřednostnit pomoc při reformě libyjského soudního systému, jakož i jiných oblastí, které jsou klíčové pro demokratickou správu věcí veřejných;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, parlamentům a vládám členských států, libyjské vládě a Sněmovně reprezentantů, generálnímu tajemníkovi OSN, Lize arabských států a Africké unii.