Διαδικασία : 2016/2537(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0178/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0178/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0048

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 494kWORD 102k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0146/2016
1.2.2016
PE576.539v01-00
 
B8-0178/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP))


Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2016/2537(RSP))  
B8-0178/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λιβύη, και ειδικότερα εκείνα της 15ης Σεπτεμβρίου 2011(1), της 22ας Νοεμβρίου 2012(2), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014(3) και της 15ης Ιανουαρίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με τη Λιβύη της 30ής Απριλίου 2015, της 26ης και 27ης Μαΐου 2015, της 30ής Ιουνίου 2015, της 12ης Ιουλίου 2015, της 17ης Αυγούστου 2015, της 13ης και 22ας Σεπτεμβρίου 2015, της 9ης Οκτωβρίου 2015 και της 19ης και 26ης Νοεμβρίου 2015 και της 7ης Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΑΕ/ΥΕ της 11ης Μαΐου 2015, 20ής Ιουλίου 2015, 12ης Οκτωβρίου 2015, 4ης Νοεμβρίου 2015, και 14ης και 17ης Δεκεμβρίου 2015, και της 8ης Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΕ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την υπογραφή της Πολιτικής Συμφωνίας για τη Λιβύη στις 17 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 30ής Αυγούστου 2014, της 20ής Οκτωβρίου 2014, της 17ης και 18ης Νοεμβρίου 2014, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, της 19ης Ιανουαρίου 2015, της 9ης Φεβρουαρίου 2015, της 16ης Μαρτίου 2015, της 12ης Οκτωβρίου 2015 και της 18ης Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την Λιβύη της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της 17ης Φεβρουαρίου 2015 και την κοινή δήλωση της Αλγερίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Μαρόκου, του Κατάρ, της Ισπανίας, της Τυνησίας, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΑΕ/ΥΕ της 19ης Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1970 (2011), 1973(2011), 2174(2014), και 2259(2015),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την Αποστολή Στήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL),

–  έχοντας υπόψη την Πολιτική Συμφωνία για τη Λιβύη που υπογράφηκε στο Skhirat του Maρόκου στις 17 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το σχηματισμό Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της UNSMIL της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λιβύη, και την ενημέρωσή της στις 27 Δεκεμβρίου 2014, στις 12 Ιανουαρίου 2015 και στις 16 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα Πρωτόκολλά τους του 1977, καθώς και την υποχρέωση των αντιμαχόμενων σε ένοπλες συγκρούσεις να σέβονται και να εξασφαλίζουν το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε οποιεσδήποτε περιστάσεις,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 με την οποία δημιουργείται η Αποστολή Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη (EUBAM Λιβύης)(5),

–  έχοντας υπόψη τον διορισμό, στις 4 Νοεμβρίου 2015, του κ. Martin Kobler στη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(6), της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(7), και της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και με τις προοπτικές πολιτικής σταθερότητας(8),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της Ρώμης της 13ης Δεκεμβρίου 2015 για την στήριξη της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ως τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολιτική Συμφωνία της Λιβύης αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να αρχίσει να επιλύεται η αφόρητη κατάσταση στην Λιβύη, να τερματισθούν τα δεινά του λαού της και να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό μη στρατιωτικό κράτος μέσω εθνικής συναίνεσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική διαδρομή του διαλόγου στην Λιβύη συμμετείχαν σημαντικά μέλη της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της χώρας, μεταξύ των οποίων μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο και το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι ανεξάρτητοι παράγοντες όπως τα δημοτικά συμβούλια, τα πολιτικά κόμματα, οι φυλετικοί ηγέτες και οργανώσεις γυναικών συνέβαλαν στην προώθηση μιας γνήσιας συμφιλίωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολιτική Συμφωνία της Λιβύης αποσκοπεί να διασφαλίσει τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της Λιβύης, να εγκαταστήσει μια συναινετική κυβέρνηση που θα βασίζεται στην αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών, και να ενισχύσει τους κρατικούς θεσμούς, όπως την κυβέρνηση εθνικής ενότητας, να φέρει σε πέρας όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Λιβύη και ο λαός της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν κατατάξει τις οργανώσεις ΙΚΙΛ, Ανσάρ αλ Σαρία και Αλ Κάιντα, όλες παρούσες στην Λιβύη, στις τρομοκρατικές οργανώσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση του κράτους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρωπιστική κατάσταση στην Λιβύη έχουν επιδεινωθεί εν μέσω κλιμάκωσης της βίας και ενός ολοένα και περισσότερο ασταθούς πολιτικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 2016 η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες υπολόγισε τον αριθμό των εκτοπισμένων ατόμων σε όλη τη Λιβύη σε 435 000 περίπου, λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι η Λιβύη εξακολουθεί να υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων και αιτούντων άσυλο διαφόρων εθνικοτήτων, πολλοί εκ των οποίων ζουν υπό επισφαλείς συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη έχει καταστεί κέντρο διαμετακόμισης για την εμπορία ανθρώπων, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στην προσπάθειά τους να διασχίζουν την Μεσόγειο και να φθάσουν στην Ευρώπη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη εξακολουθεί να είναι βυθισμένη στη βία, σε πολλαπλές ένοπλες συγκρούσεις, πολέμους μικρής έντασης και πολέμους δια πληρεξουσίων, που πλήττουν πολλές περιοχές και συμβάλλουν σε γενική κατάρρευση του νόμου και της τάξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι γενικευμένες παραβιάσεις, όπως συνοπτικές εκτελέσεις και άλλες δολοφονίες, αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, εξακολουθούν να διαπράττονται και μπορούν μόνο να καθυστερήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας και να υπονομεύσουν την δημοκρατική μετάβαση·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της πολιτικής συμφωνίας της Λιβύης σχετικά με το σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, ως τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία αποτελείται από το Προεδρικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Fayyez al-Sarraj, και το Υπουργικό Συμβούλιο, και στηρίζεται από τους άλλους θεσμούς του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Κρατικού Συμβουλίου·

2.  παροτρύνει την Βουλή των Αντιπροσώπων και το Προεδρείο της να επιδείξει συμβιβαστικό πνεύμα και να συνεχίσει τις συζητήσεις για την σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου με σκοπό την υποστήριξη της κυβέρνησης εθνικής ενότητας όπως προβλέπεται στην Πολιτική Συμφωνία της Λιβύης·

3.  υπογραμμίζει ότι η ευθύνη της λιβυκής πολιτικής συμφωνίας ανήκει στη Λιβύη· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής της καλή τη πίστει, με σταθερή πολιτική βούληση και χωρίς αποκλεισμούς· σημειώνει ότι η πλήρης εφαρμογή της θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση των επειγουσών προκλήσεων που είναι η μεταρρύθμιση και η δημιουργία κρατικών θεσμών, η εδραίωση του κράτους δικαίου, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης, η καταπολέμηση των διακινητών ανθρώπων καθώς και η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης·

4.  παρέχει πλήρη στήριξη στις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Martin Kobler, με στόχο την διευκόλυνση πολιτικής λύσης υπό την αιγίδα της Λιβύης μέσω της επίτευξης ενός διακανονισμού με διαπραγμάτευση που θα επιλύει την κρίση και θα εξασφαλίζει ενότητα, διακυβέρνηση, σταθερότητα και ειρήνη· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι μια διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης είναι ουσιώδης για μια ειρηνική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς μελλοντική κοινωνία στην Λιβύη και ενθαρρύνει την διεθνή κοινότητα, συγκεκριμένα τον ΟΗΕ, με την ουσιαστική στήριξη της ΕΕ, να καθοδηγήσει αυτή την διαδικασία· καλεί την ΕΕ να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις όπως ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε βάρος ατόμων και οργανώσεων που παρεμποδίζουν την πολιτική συμφωνία της Λιβύης·

5.  εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Λιβύης και καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και τις τρομοκρατικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων, καθώς και τις παραβιάσεις και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι το αποτέλεσμα των μαχών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων· εκφράζει την βαθειά του ανησυχία για τα δεινά του άμαχου πληθυσμού της Λιβύης και όλων των μεταναστών, εκπατρισμένων και προσφύγων που έχουν αποκλεισθεί στην Λιβύη· σημειώνει ότι οι συγκρούσεις στην Λιβύη έχουν προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων αμάχων, μαζικούς εκτοπισμούς και δεινές ανθρωπιστικές συνθήκες· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στο έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σχετικά με την βοήθεια που προσφέρει για την αποκατάσταση του συστήματος δικαιοσύνης και εκφράζει την βούλησή του να συνεργασθεί με αυτό προκειμένου να τερματισθεί η ατιμωρησία για τα σοβαρότερα εγκλήματα· είναι της γνώμης ότι έχει κρίσιμη σημασία για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες στην Λιβύη να συνεργασθούν με το ΔΠΔ·

6.  υπενθυμίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Λιβύη πρέπει να δεσμευτούν για την προστασία των αμάχων ανά πάσα στιγμή, και ότι όλοι οι κρατούμενοι θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι οι επιθέσεις που στρέφονται εσκεμμένα κατά του προσωπικού που συμμετέχει σε αποστολή παροχής βοήθειας ή ειρηνευτική αποστολή, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και που προορίζεται για την προστασία των αμάχων ή μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τις ένοπλες συγκρούσεις, συνιστούν δυνάμει του Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ εγκλήματα πολέμου·

7.  καλεί τις γειτονικές χώρες και τους περιφερειακούς παράγοντες να απέχουν από δράσεις που μπορεί να οξύνουν τις διαιρέσεις και να υπονομεύσουν την δημοκρατική μετάβαση της Λιβύης, και να στηρίξουν πλήρως την κυβέρνηση εθνικής ενότητας ως την μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης· επισημαίνει ότι εκείνοι που επιδίδονται ενεργητικά στην παρεμβολή εμποδίων σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας παραβιάζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Λιβύη και πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει χρήση των εργαλείων της διπλωματίας της και της εξωτερικής της πολιτικής, στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και άλλων πολιτικών, όπως εκείνες για το εμπόριο και τη συνεργασία, προκειμένου να ενθαρρύνει τις χώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής να δραστηριοποιηθούν θετικά στην διαδικασία μετάβασης στην Λιβύη· πιστεύει, επίσης, ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να τερματίσουν τη σιωπή τους σχετικά με τη στήριξη που παρέχουν ορισμένοι παράγοντες στην περιοχή σε αντιμαχόμενες παρατάξεις στην Λιβύη και τρομοκρατικές ομάδες που χρησιμοποιούν την επικράτεια της Λιβύης για τους πολέμους τους δια πληρεξουσίων· επικροτεί το ρόλο διευκόλυνσης που έχουν αναλάβει η Αλγερία, η Τυνησία και το Μαρόκο, και υπενθυμίζει τη σημασία μιας σταθερής Λιβύης για την σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής·

8.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να παράσχουν την απόλυτη υποστήριξή τους στις προσπάθειες της ΥΕ/ΑΕ και να συνεργασθούν με τις λιβυκές αρχές, την ΕΕ και την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη της Λιβύης, προκειμένου να αναπτύξουν συντονισμένη δέσμη μέτρων για την στήριξη της κυβέρνηση εθνικής ενότητας όσον αφορά τις προτεραιότητες και τα αιτήματα της Λιβύης· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη της ΕΕ να απέχουν από την εφαρμογή εθνικών πολιτικών και δραστηριοτήτων στην Λιβύη που ενδεχομένως έρχονται σε αντίθεση καθ' οιονδήποτε τρόπο με τις ενωσιακές και τις διεθνείς προσπάθειες· είναι της άποψης ότι η ΕΕ φέρει μεγάλη ευθύνη για την αποκατάσταση, ανοικοδόμηση και δημοκρατική μετάβαση στην Λιβύη, και πιστεύει ότι μόνο μέσω συντονισμένης, ενωμένης και προσεκτικά διαρθρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής θα μπορέσει η ΕΕ να συμβάλει με συνεπή και θετικό τρόπο στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Λιβύη· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η στήριξη στην μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας έχει κρίσιμη σημασία για να εξασφαλισθεί η δημοκρατική διακυβέρνηση, και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να είναι έτοιμα να δεσμευθούν πλήρως στην στήριξη της προσπάθειας αυτής επί τόπου μετά από αίτημα των αρχών της Λιβύης· σημειώνει ότι αυτό ανταποκρίνεται απόλυτα στις ίδιες τις ανάγκες και τα συμφέροντα για ασφάλεια της Ευρώπης·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμη μέτρων βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων EUR που ανακοινώθηκε από την ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία που έχει να διπλασιαστεί η ανθρωπιστική χρηματοδότηση ώστε να καλυφθούν οι πλέον επείγουσες ανάγκες εκείνων που έχουν πληγεί βαρύτατα από την σύγκρουση στην Λιβύη· υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθούν πόροι προκειμένου να βοηθήσουν τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση και να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους στην κάλυψη των αναγκών επί τόπου· επισημαίνει ότι μόλις αναλάβει την εξουσία η κυβέρνηση εθνικής ενότητας έχει την νομιμοποίηση να διεκδικήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Λιβύης που ευρίσκονται στο εξωτερικό από την περίοδο Καντάφι·

10.  υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της κοινοβουλευτικής διάστασης σχετικά με πολιτική λύση για την κρίση· τονίζει ότι τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι βουλευτές του μπορούν να μοιρασθούν την θεσμική εμπειρία τους με τους φορείς της Λιβύης προκειμένου να τους στηρίξουν στην επιδίωξη ενός πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς·

11.  εκφράζει την βαθειά του ανησυχία για την αυξανόμενη απειλή που θέτουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις για την κυριαρχία, την εθνική ενότητα και την δημοκρατική μετάβαση της Λιβύης, επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει αυστηρά τον εξτρεμισμό, την τρομοκρατία, και την βία σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της και ανεξαρτήτως των κινήτρων που τις υποκινούν· τονίζει ότι είναι ανάγκη να παρασχεθεί βοήθεια στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειας της Λιβύης και να στηριχθεί η νέα κυβέρνηση για την εξάλειψη του ΙΚΙΛ, της Ανσάρ αλ-Σαρία και όλων των ομάδων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και δρουν στην Λιβύη· εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση να συσταθεί προσωρινή επιτροπή ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας που ορίζονται στην πολιτική συμφωνία της Λιβύης·

12.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την διάδοση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, και για τη λαθραία εισαγωγή όπλων, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για τον πληθυσμό και για τη σταθερότητα της Λιβύης και της ευρύτερης περιοχής· επισημαίνει με βαθειά ανησυχία την ενίσχυση του τρομοκρατικού πυρήνα στην νότια Λιβύη και τους κινδύνους που εγκυμονεί ως βάση εκπαίδευσης για το ΙΚΙΛ (Νταές) εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα· επισημαίνει ότι είναι προς το συμφέρον της ίδιας της ασφάλειας της Ευρώπης να στηριχθούν οι λιβυκές αρχές για την εξάλειψη των τρομοκρατών από το έδαφός τους, την διακοπή της ροής των όπλων, την απόσυρση όλων των όπλων από τις ιδιωτικές ομάδες, και την διάλυση όλων των ένοπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων, που δρουν στην Λιβύη ή μέσω της αυτής·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν άμεσες ενέργειες για την διάλυση όλων των ένοπλων ομάδων, τον περιορισμό της ροής των όπλων στην χώρα, και να υιοθετηθεί πιο ευθεία στάση στην αντιμετώπιση των περιφερειακών παραγόντων που συμβάλλουν στην σύγκρουση εφοδιάζοντας με όπλα ή παρέχοντας άλλη στρατιωτική στήριξη· εκφράζει τη ζωηρή του ανησυχία για το ενδεχόμενο οι αποστολές όπλων στην Λιβύη να περιέλθουν σε λάθος χέρια· επαναβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση εθνικής ενότητας πρέπει να είναι το μοναδικό εξουσιοδοτημένο όργανο να εισάγει όπλα και πυρομαχικά σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Λιβύης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει την ανάγκη για έναν ενιαίο, ισχυρό εθνικό στρατό, ο οποίος θα τελεί υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης εθνικής ενότητας και θα είναι σε θέση να ελέγχει όλη την επικράτεια της Λιβύης καθώς και τα χωρικά της ύδατα, θα φυλάσσει τα σύνορά της, και θα μάχεται κατά εσωτερικών και εξωτερικών απειλών·

14.  υπενθυμίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά την κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης· υπενθυμίζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2174 (2014) και 2213 (2015), που διευρύνουν τις υφιστάμενες διεθνείς κυρώσεις κατά της Λιβύης ώστε να συμπεριληφθεί και η ποινική ευθύνη των ανθρώπων που συμμετέχουν ή υποστηρίζουν πράξεις που «απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής της μετάβασης»·

15.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η ουδετερότητα και ανεξαρτησία των χρηματοπιστωτικών και πετρελαϊκών ιδρυμάτων, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, και συγκεκριμένα της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης (ΚΤΛ), της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (ΕΕΠ) και της Υπηρεσίας Επενδύσεων της Λιβύης (ΥΕΛ)· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι αυτά τα ιδρύματα θα λειτουργούν με διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανάκτηση κλαπέντων κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος όλων των κατοίκων της Λιβύης και της δημοκρατικής κυβέρνησης·

16.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΥΕ/ΑΕ να επανεξετάσει την εντολή της Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της ΕΕ (EUBAM) στη Λιβύη, η οποία βρίσκεται σε αναμονή και σταθμεύει στην Τυνησία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μεταβαλλόμενη κατάσταση στη χώρα και με στόχο να οριστεί μια σωστά συντονισμένη αποστολή ΚΠΑΑ που θα λειτουργεί σε συνδυασμό με την κυβέρνηση εθνικής ενότητας, τον ΟΗΕ και περιφερειακούς εταίρους· υποστηρίζει ότι μια αποστολή ΚΠΑΑ πρέπει να έχει στόχο να στηρίξει την υλοποίηση της πολιτικής συμφωνίας της Λιβύης, πρέπει να δίνει προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας (ΜΤΑ) και στον αφοπλισμό, την αποστράτευση και επανένταξη (DDR), και πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται σε άλλες επείγουσες ανάγκες σχετικά με τη διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς·

17.  εκφράζει την ανάγκη να επιλεγούν προσεκτικά τομείς δαπανών, δεδομένης της αστάθειας που χαρακτηρίζει πολλές χώρες στο νότιο άκρο της Μεσογείου και της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)· εκφράζει την άποψη ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ) 2014-2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει ως προτεραιότητες δραστηριότητες που θα αποσκοπούν στην στήριξη κοινωνικοοικονομικών συνθηκών για τη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους νέους και τις γυναίκες στη Λιβύη, διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο, και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για καλύτερη παρακολούθηση των συνόρων·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Αραβικό Σύνδεσμο και στην Αφρικανική Ένωση.

(1)

ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 114.

(2)

ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 192.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0028.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0010.

(5)

ΕΕ L 138 της 24.5.2013, σ. 15.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0271.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου