Resolutsiooni ettepanek - B8-0179/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0179/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Liibüas

  1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

  komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel

  Menetlus : 2016/2537(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0179/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-0179/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0179/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Liibüas

  (2016/2537(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et ÜRO toel saavutati kokkulepe Liibüa rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamise kohta;

  B.  arvestades, et Liibüa presidendinõukogu nõustus ettepanekuga ministrikohtade jaotuse kohta, kuid esindajatekoda lükkas selle tagasi;

  C.  arvestades, et Liibüa on sõja tõttu lõhenenud riik, kus on mitu omavahel vaenujalal olevat valitsust; arvestades, et osa Liibüa territooriumist on hõimude relvarühmituste ja islamistlike terrorirühmituste, nagu nn Islamiriik ja Ansar al-Sharia, kontrolli all;

  D.  arvestades, et terrorirühmituste välisvõitlejad kasutavad Liibüat üha sagedamini taandumiskohana; arvestades, et osa neist rühmitustest saavad tulu naftaseadmetest;

  E.  arvestades, et mitu liikmesriiki, sealhulgas Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, aitas 2011. aastal sõjalise interventsiooni ja nn araabia kevade üldise toetamisega Liibüa kriisi tekkimisele suurel määral kaasa;

  F.  arvestades, et Liibüa on ebaseadusliku Euroopasse sisserände oluline transiidiriik;

  G.  arvestades, et Itaalial ja Liibüal oli ebaseadusliku sisserände vastu võitlemiseks sõlmitud kahepoolne kokkulepe, mille kohaselt tuli kinnipeetud paadid tagasi saata;

  H.  arvestades, et massilise ebaseadusliku sisserände tõkestamine on ülitähtis ülesanne;

  1.  võtab Liibüas valitseva olukorra teadmiseks;

  2.  väljendab lootust, et Liibüas suudetakse ilma edasise viivituseta luua rahvusliku kokkuleppe valitsus, mille abil selles riigis oleks võimalik saavutada rahu, julgeolek ja stabiilsus;

  3.  rõhutab, et koostöö Liibüaga on oluline massilise ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks; nõuab, et komisjon ja liikmesriigid sõlmiksid Liibüaga tagasivõtulepingud;

  4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja Liibüa valitsusele.