Resolutsiooni ettepanek - B8-0179/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0179/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Liibüas

1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel

Menetlus : 2016/2537(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0179/2016
Esitatud tekstid :
B8-0179/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0179/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Liibüas

(2016/2537(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ÜRO toel saavutati kokkulepe Liibüa rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamise kohta;

B.  arvestades, et Liibüa presidendinõukogu nõustus ettepanekuga ministrikohtade jaotuse kohta, kuid esindajatekoda lükkas selle tagasi;

C.  arvestades, et Liibüa on sõja tõttu lõhenenud riik, kus on mitu omavahel vaenujalal olevat valitsust; arvestades, et osa Liibüa territooriumist on hõimude relvarühmituste ja islamistlike terrorirühmituste, nagu nn Islamiriik ja Ansar al-Sharia, kontrolli all;

D.  arvestades, et terrorirühmituste välisvõitlejad kasutavad Liibüat üha sagedamini taandumiskohana; arvestades, et osa neist rühmitustest saavad tulu naftaseadmetest;

E.  arvestades, et mitu liikmesriiki, sealhulgas Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, aitas 2011. aastal sõjalise interventsiooni ja nn araabia kevade üldise toetamisega Liibüa kriisi tekkimisele suurel määral kaasa;

F.  arvestades, et Liibüa on ebaseadusliku Euroopasse sisserände oluline transiidiriik;

G.  arvestades, et Itaalial ja Liibüal oli ebaseadusliku sisserände vastu võitlemiseks sõlmitud kahepoolne kokkulepe, mille kohaselt tuli kinnipeetud paadid tagasi saata;

H.  arvestades, et massilise ebaseadusliku sisserände tõkestamine on ülitähtis ülesanne;

1.  võtab Liibüas valitseva olukorra teadmiseks;

2.  väljendab lootust, et Liibüas suudetakse ilma edasise viivituseta luua rahvusliku kokkuleppe valitsus, mille abil selles riigis oleks võimalik saavutada rahu, julgeolek ja stabiilsus;

3.  rõhutab, et koostöö Liibüaga on oluline massilise ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks; nõuab, et komisjon ja liikmesriigid sõlmiksid Liibüaga tagasivõtulepingud;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja Liibüa valitsusele.