Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0179/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0179/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Libijoje

1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2537(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0179/2016
Pateikti tekstai :
B8-0179/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0179/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Libijoje

(2016/2537(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi buvo pasiektas JT remiamas susitarimas dėl nacionalinės vienybės vyriausybės sudarymo Libijoje;

B.  kadangi Libijos prezidentinė taryba sutarė dėl pasiūlymo dėl ministrų postų, tačiau Libijos Atstovų Rūmai jį atmetė;

C.  kadangi Libija yra karo draskoma šalis su konfliktuojančiomis vyriausybėmis; kadangi kai kurias jos teritorijos dalis kontroliuoja genčių ginkluotos grupuotės ir islamo teroristų grupuotės, tokios kaip „Islamo valstybė“ ir „Ansar al-Sharia“;

D.  kadangi užsienio kovotojai iš teroristų grupuočių vis dažniau naudoja Libiją kaip atsitraukimo teritoriją; kadangi kai kurios iš šių grupuočių gauna pajamų iš naftos įrenginių;

E.  kadangi kai kurios valstybės narės, tarp jų Jungtinė Karalystė ir Prancūzija, daug prisidėjo prie Libijos krizės, vykdydamos karines operacijas 2011 m. ir apskritai remdamos vadinamąjį Arabų pavasarį;

F.  kadangi Libija yra svarbi nelegalios imigracijos į Europą tranzito šalis;

G.  kadangi buvo sudarytas dvišalis Italijos ir Libijos susitarimas, kuriuo siekiama kovoti su nelegalia imigracija grąžinant sulaikytus laivus;

H.  kadangi yra gyvybiškai svarbu sustabdyti nelegalios imigracijos srautą;

1.  atsižvelgia į padėtį Libijoje;

2.  reiškia viltį, kad nedelsiant bus galima sudaryti nacionalinės vienybės vyriausybę siekiant Libijoje užtikrinti taiką, saugumą ir stabilumą;

3.  pabrėžia, kad yra svarbus Libijos bendradarbiavimas siekiant sustabdyti nelegalios imigracijos srautą; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares su Libija sudaryti susitarimus dėl readmisijos;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir Libijos vyriausybei.