Ontwerpresolutie - B8-0179/2016Ontwerpresolutie
B8-0179/2016

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Libië

1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans namens de ENF-Fractie

Procedure : 2016/2537(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0179/2016
Ingediende teksten :
B8-0179/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8-0179/2016

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Libië

(2016/2537(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er in Libië met steun van de VN overeenstemming is bereikt over de vorming van een regering van nationale eenheid;

B.  overwegende dat de Libische Presidentiële Raad heeft ingestemd met het voorstel inzake de ministersposten, maar dat het Huis van Afgevaardigden het heeft verworpen;

C.  overwegende dat Libië een door oorlog verscheurd land is waar regeringen elkaar bestrijden; overwegende dat delen van het Libische grondgebied in handen zijn van tribale milities en islamistische terreurgroepen, zoals Islamitische Staat en Ansar al-Sharia;

D.  overwegende dat buitenlandse strijders van terreurgroepen Libië steeds vaker gebruiken als gebied waarin zij zich kunnen terugtrekken; overwegende dat sommige van deze groeperingen inkomsten verkrijgen uit de exploitatie van olie-installaties;

E.  overwegende dat diverse lidstaten, waaronder het VK en Frankrijk, in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de crisis in Libië door hun militaire interventie in 2011 en hun steun voor de zogeheten Arabische lente in het algemeen;

F.  overwegende dat Libië een belangrijk doorreisland is voor illegale immigranten die naar Europa willen;

G.  overwegende dat er een akkoord tussen Italië en Libië is gesloten om de illegale immigratie tegen te gaan door onderschepte boten terug te sturen;

H.  overwegende dat het van het grootste belang is om de illegale immigratiestroom in te dammen;

1.  neemt kennis van de situatie in Libië;

2.  spreekt de hoop uit dat de regering van nationale eenheid zonder verdere vertraging kan worden gevormd teneinde voor vrede, veiligheid en stabiliteit in Libië te zorgen;

3.  onderstreept het belang van de samenwerking met Libië bij het indammen van de illegale immigratiestroom; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om met Libië terugnameovereenkomsten te sluiten;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen van de lidstaten en de regering van Libië.