RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 59k
2.2.2016
PE576.590v01-00
 
B8-0229/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


kristlastevastase viha ja kristlike kultuurirajatiste kaitsmise kohta Euroopas


Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski, Dominique Martin, Edouard Ferrand, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Mireille D'Ornano, Joëlle Mélin, Steeve Briois, Nicolas Bay, Marine Le Pen, Jean-François Jalkh, Jean-Luc Schaffhauser, Mario Borghezio, Sophie Montel, Bruno Gollnisch, Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Louis Aliot, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kristlastevastase viha ja kristlike kultuurirajatiste kaitsmise kohta Euroopas  
B8-0229/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 29. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni 2036 sallimatuse ja diskrimineerimise, eriti kristlaste vastu suunatud sallimatuse ja nende diskrimineerimise vähendamise kohta Euroopas,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 2015. aastal suurenes Euroopas ja mujal maailmas ohtlikul määral kristlastevastasest vihast ajendatud tegevus ja kristlike rajatiste hävitamine;

B.  arvestades, et 30-s Euroopa riigis läbi viidud uuringute andmetel on ilmnenud ligikaudu 600 kristlaste vastu suunatud sallimatuse ja nende diskrimineerimise juhtumit Euroopas;

C.  arvestades, et Prantsusmaal on suurenenud pühapaikade vastu toimepandud vandalismiaktide arv, ulatudes 2008. aastal kahjustada saanud 153-st paigast 494 paigani aastal 2013, kusjuures 84 % neist on kristlaste pühapaigad;

1.  ergutab komisjoni kasutama kõiki talle kättesaadavaid vahendeid selleks, et võidelda kristlastevastase viha ja kristlike kultuurirajatiste hävitamise vastu;

2.  innustab komisjoni, liikmesriike ja kohalikke omavalitsusi süvendama partnerlusi ja tõhustama rüvetamise vastast võitlust käsitlevaid teabefoorumeid omavahel ning usukogukondade, õiguskaitseasutuste ja kohtusüsteemi esindajatega.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika