ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 466kWORD 60k
1.2.2016
PE576.595v01-00
 
B8-0234/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно информирането на вложителите в рамките на влизането в сила на единния механизъм за преструктуриране на банковия съюз


Бернар Моно, Доминик Мартен, Мари-Кристин Бутоне, Филип Лоазо, Милене Трошчински, Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Луи Алио, Никола Бе, Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно информирането на вложителите в рамките на влизането в сила на единния механизъм за преструктуриране на банковия съюз  
B8-0234/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2014/59/ЕС от 15 май 2014 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 806/2014 от 15 юли 2014 г.,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като припомня, че банковият съюз дава възможност на органите за преструктуриране, считано от 1 януари 2016 г. и в случай на банкова криза, да удържат от депозитите на вложителите сумите над 100 000 EUR за всяка институция;

Б.  като има предвид, че следователно домакинствата, които разполагат с банкова сметка или отварят такава, би трябвало да бъдат надлежно информирани за риска, който поемат;

В.  като има предвид, че различни европейски текстове вече организират информацията за инвеститорите във връзка с финансовите продукти, в зависимост от техния рисков профил;

1.  счита за добре Комисията да наложи на банковите институции задължение за информиране относно рисковете, произтичащи от законодателството за банковия съюз, в случай на процедура за преструктуриране;

2.  счита, че подобно задължение би трябвало да важи при откриването на всяка депозитна сметка, но също така да обхваща съществуващите вложители.

Правна информация - Политика за поверителност