NÁVRH UZNESENIA
PDF 252kWORD 60k
1.2.2016
PE576.595v01-00
 
B8-0234/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o informovaní vkladateľov v súvislosti s nadobudnutím účinnosti jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií v rámci bankovej únie


Bernard Monot, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Mireille d'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Joelle Melin, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o informovaní vkladateľov v súvislosti s nadobudnutím účinnosti jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií v rámci bankovej únie  
B8-0234/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Komisie 2014/59/EÚ z 15. mája 2014,

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  pripomínajúc, že banková únia umožňuje od 1. januára 2016 orgánom pre riešenie krízových situácií, aby v prípade bankovej krízy odčerpali sporiace vklady nad 100 000 EUR na bankový subjekt;

B.  keďže odteraz by mali byť domácnosti, ktoré majú bankový účet alebo si ho otvárajú, riadne informované o riziku, ktorému sú vystavené;

C.  keďže rôzne európske texty už usporadúvajú informácie pre investorov týkajúce sa finančných produktov v závislosti od ich rizikového profilu;

1.  domnieva sa, že by bolo vhodné, aby Komisia uložila bankovým subjektom povinnosť informovať o rizikách spojených s právnymi predpismi o bankovej únii v prípade riešenia krízovej situácie;

2.  domnieva sa, že táto povinnosť by sa mala splniť pri otváraní každého vkladového účtu a mala by sa tiež plniť vo vzťahu k existujúcim vkladateľom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia