NÁVRH UZNESENIA
PDF 251kWORD 61k
2.2.2016
PE576.599v01-00
 
B8-0238/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o informovaní vkladateľov a sporiteľov v súvislosti s nadobudnutím účinnosti jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií v rámci bankovej únie


Bernard Monot, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Mireille d'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Joelle Melin, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o informovaní vkladateľov a sporiteľov v súvislosti s nadobudnutím účinnosti jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií v rámci bankovej únie  
B8-0238/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu 2014/59/EÚ z 15. mája 2014,

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže spôsob, akým talianske orgány v decembri 2015 vykonali záchranu bánk Banca Marche, Banca Etruria, Carif, Carichieti a Banca Tercas na základe postupu záchrany pomocou vnútorných zdrojov, ktorý umožnil vziať na zodpovednosť aj veriteľov dlhopisov;

B.  keďže tieto banky predtým predali svoje vlastné dlhopisy svojim klientom, ktorí sa tým z vkladateľov zmenili na investorov, pričom mnohí z nich prišli o svoje celoživotné úspory;

1.  odporúča Komisii, aby zaviedla povinnosť systematicky informovať klientov pri predaji finančného produktu, pričom sa uvedie, či tento produkt možno v rámci postupu riešenia krízovej situácie zabaviť, prípadne aká je jeho seniorita;

2.  navrhuje Komisii, aby v záujme ochrany sporiteľov zvážila možnosť zakázať bankovým inštitúciám priamy predaj podriadeného dlhu súkromným osobám.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia