Процедура : 2015/2932(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0250/2016

Внесени текстове :

B8-0250/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0064

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 485kWORD 85k
17.2.2016
PE576.613v01-00
 
B8-0250/2016

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0101/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно започването на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия (2015/2932(RSP))


Бернд Ланге, Даниел Каспари от името на комисията по международна търговия
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно започването на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия (2015/2932(RSP))  
B8-0250/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид съвместната декларация на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейския съвет г-н Доналд Туск и министър-председателя на Нова Зеландия Джон Кий от 29 октомври 2015 г. и съвместната декларация на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейския съвет г-н Доналд Туск и министър-председателя на Австралия Малкълм Търнбул от 15 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид Рамката за партньорство между ЕС и Австралия от 29 октомври 2008 г. и Съвместната декларация за връзки и сътрудничество между ЕС и Нова Зеландия от 21 септември 2007 г.,

–  като взе предвид други двустранни споразумения между ЕС и Австралия, и по-специално Споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието, сертификатите и маркировките и Споразумението относно търговията с вина,

–  като взе предвид други двустранни споразумения между ЕС и Нова Зеландия, и по-специално Споразумението за санитарните мерки, приложими за търговията с живи животни и с продукти от животински произход и Споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката за съответствие,

–  като взе предвид своите предходни резолюции, и по-конкретно от 12 септември 2012 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумението между Европейския съюз и Австралия за изменение на споразумението за взаимно признаване(1) и от 12 септември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключването на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за изменение на споразумението за взаимно признаване(2),

–  като взе предвид комюникето след срещата на държавните и правителствените ръководители на държавите от Г-20 в Бризбейн на 15 и 16 ноември 2014 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация от 22 април 2015 г. на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и министъра на външните работи на Австралия, озаглавена „Към по-тясно партньорство между ЕС и Австралия“, както и съвместната декларация от 25 март 2014 г. на председателя Ван Ромпьой, председателя Барозу и министър-председателя Кий относно задълбочаването на партньорството между Нова Зеландия и Европейския съюз,

–  като взе предвид чувствителността на някои селскостопански сектори при тези преговори,

–  като взе предвид вече значителния брой споразумения, които бяха договорени между ЕС и неговите основни търговски партньори,

–  като взе предвид член 207, параграф 3 и член 218 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно започването на преговори за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (O-000154/2015 – B8-0101/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Австралия и Нова Зеландия са сред най-старите и най-близките партньори на ЕС, споделящи общи ценности и ангажирани с насърчаването на просперитета и сигурността в рамките на основана на правила система в световен мащаб;

Б.  като има предвид, че ЕС, Австралия и Нова Зеландия работят заедно за справяне с общите предизвикателства по широк спектър от въпроси и си сътрудничат в редица международни форуми;

В.  като има предвид, че ЕС и Нова Зеландия са страни по Споразумението относно обществените поръчки, а Австралия е в процес на присъединяване към него;

Г.  като има предвид, че ЕС, Австралия и Нова Зеландия участват в многостранни преговори за по-нататъшно либерализиране на търговията с екологични стоки (Споразумение за екологичните стоки) и на търговията с услуги (Споразумение по търговията с услуги, TiSA);

Д.  като има предвид, че Австралия и Нова Зеландия са страни в приключилите неотдавна преговори за Транстихоокеанско партньорство и в текущите преговори за всеобхватно регионално икономическо партньорство в Източна Азия, обединяващи най-важните търговски партньори на Австралия и Нова Зеландия;

Е.  като има предвид, че Австралия и Нова Зеландия са две от само шестте страни – членки на СТО, които все още не разполагат с преференциален достъп до пазара на ЕС или не са в процес на преговори за тази цел;

Ж.  като има предвид, че Австралия и Нова Зеландия са две държави, в които се прилагат напълно принципите на правовата държава и които понастоящем предлагат силна защита на околната среда и на правата на човека, социалните и трудовите права;

З.  като има предвид, че сключването на споразумения за свободна търговия между ЕС и Австралия и между ЕС и Нова Зеландия ще задълбочи отношенията в областта на търговията и инвестициите, и като има предвид, че този процес не може да бъде провеждан, ако споразуменията накърняват способността на страните да въвеждат, поддържат и укрепват своите социални и трудови стандарти и стандарти в областта на околната среда;

И.  като има предвид, че ЕС приключи преговорите по споразумение за партньорство между ЕС и Нова Зеландия по въпросите на отношенията и сътрудничеството на 30 юли 2014 г. и по Рамковото споразумение между ЕС и Австралия на 22 април 2015 г.;

Й.  като има предвид, че ЕС е третият по важност търговски партньор както на Австралия, така и на Нова Зеландия, които заемат съответно двадесет и първо и петдесет и първо място сред търговските партньори на ЕС (2014 г.);

К.  като има предвид, че Нова Зеландия е една от малкото държави, за които Комисията признава, че имат адекватно равнище на защита на личните данни;

Л.  като има предвид, че сключването на съвременни, амбициозни, балансирани и широкообхватни споразумения би извело икономическите отношения на ново равнище;

М.  като има предвид, че Парламентът ще трябва да вземе решение дали да даде съгласието си за евентуалните ССТ между ЕС и Австралия и между ЕС и Нова Зеландия,

1.  подчертава значението на задълбочаването на взаимоотношенията между ЕС и азиатско-тихоокеанския регион за икономическия растеж в Европа и посочва, че това следва да бъде отразено в търговската политика на Европейския съюз; признава, че Австралия и Нова Зеландия са важна част от тази стратегия и че разширяването и задълбочаването на търговията с тези партньори може да спомогне за постигането на тази цел;

2.  поздравява както Австралия, така и Нова Зеландия за тяхната силна и последователна ангажираност с дневния ред на многостранните търговски преговори;

3.  счита, че пълният потенциал на стратегиите на Съюза за двустранно и регионално сътрудничество може да се реализира само чрез сключването на висококачествени ССТ както с Австралия, така и с Нова Зеландия, в дух на реципрочност и взаимна изгода, като с това по никакъв начин не се подкопават или отклоняват ресурси и внимание от стремежа за постигане на напредък на многостранно равнище или прилагането на вече сключени многостранни и двустранни споразумения;

4.  счита, че договарянето на две отделни, съвременни, амбициозни, балансирани и всеобхватни ССТ с Австралия и с Нова Зеландия в съответствие със специфичните характеристики на тези икономики е прагматично средство за задълбочаването на двустранните партньорства и по-нататъшното укрепване на съществуващите, вече утвърдени двустранни отношения в областта на търговията и инвестициите и ще спомогне за смекчаване на евентуалните отклоняващи въздействия на сключеното неотдавна Транстихоокеанско споразумение за партньорство (ТТСП); счита, че резултатът от преговорите ще може да служи като модел за бъдещи споразумения за свободна търговия;

5.  призовава Комисията внимателно да проучи всички допълнителни възможности за достъп до пазара за европейските икономически оператори, и особено малките и средните предприятия (МСП), предлагани от евентуалните ССТ с Австралия и Нова Зеландия, по време на подготвителните проучвания и да ги сравни с възможни защитни интереси, като има предвид също така, че Австралия и Нова Зеландия вече имат сравнително отворени пазари и много ниски тарифи в международен план;

6.  подчертава, че амбициозните споразумения между трите напреднали икономики трябва да разглеждат по съдържателен начин инвестициите, търговията със стоки и услуги (въз основа на последните препоръки на Европейския парламент по отношение на запазването на политическо пространство и чувствителните сектори), електронната търговия, обществените поръчки, енергетиката, държавните предприятия, конкуренцията, борбата с корупцията, регулаторни въпроси като санитарните и фитосанитарните пречки, технологичните изследвания, и в особено голяма степен потребностите на МСП, и могат да бъдат от полза в управлението на световната икономика чрез засилено сближаване и сътрудничество в областта на международните стандарти, без да се понижава защитата на потребителите (напр. безопасност на храните), околната среда (напр. здравето на животните и хуманното отношение към животните, здравето на растенията) или равнището на социалните и трудовите права;

7.  подчертава, че евентуалните споразумения следва да отчитат в пълна степен, в отделна глава, потребностите и интересите на МСП по отношение на въпроси, свързани с улесняването на достъпа до пазара, за да се създадат конкретни възможности за стопанска дейност;

8.  счита, че една солидна и амбициозна глава за устойчивото развитие, която включва, наред с другото, основните трудови стандарти и четирите приоритетни конвенции за управлението на МОТ и многостранните споразумения в областта на околната среда, е неразделна част от всяко потенциално споразумение за свободна търговия;

9.  отбелязва, че селското стопанство е изключително чувствителен сектор и че един окончателен, балансиран резултат по отношение на главите за селското стопанство и рибарството трябва да отчете по подобаващ начин интересите на всички европейски производители, например производителите на месо, млечни продукти, захар, зърнени култури и текстил, както и производителите в най-отдалечените региони, например чрез въвеждането на преходни периоди или подходящи квоти или като не поема ангажименти в най-чувствителните сектори; счита, че само тогава може да даде тласък на конкурентоспособността и да е от полза както за потребителите, така и за производителите; призовава за включването на ефективни двустранни предпазни мерки за предотвратяване на рязко увеличаване на вноса, което би причинило или би заплашило да причини сериозни щети на европейските производители, както и за прилагането на специфични мерки за защита на чувствителните продукти от най-отдалечените региони, особено изключването на специалните захари;

10.  подчертава, че преговорите трябва да доведат до силни и приложими разпоредби за признаване и защита на правата върху интелектуалната собственост, в т.ч. географските означения;

11.  призовава Комисията да извърши във възможно най-кратък срок цялостни оценки на въздействието върху устойчивото развитие на евентуалните споразумения с цел да си осигури способността да оценява щателно възможните ползи и загуби от засилването на отношенията в областта на търговията и инвестициите между ЕС и Австралия и между ЕС и Нова Зеландия в полза на населението и предприятията от двете страни, включително най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии;

12.  призовава Комисията да обвърже започването на преговори с Австралия и Нова Зеландия с условието всички страни да се ангажират още в самото начало да водят преговорите по възможно най-прозрачен начин, спазвайки напълно най-добрите практики, установени по време на други преговори, и в постоянен диалог със социалните партньори и гражданското общество, както и да включат очакваното равнище на амбиция в това отношение в подготвителното проучване;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителствата и парламентите на Австралия и Нова Зеландия.

(1)

ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 210.

(2)

ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 210.

Правна информация - Политика за поверителност