Διαδικασία : 2015/2932(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0250/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0250/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0064

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 569kWORD 86k
17.2.2016
PE576.613v01-00
 
B8-0250/2016

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0101/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP))


Bernd Lange, Daniel Caspary εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP))  
B8-0250/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk, με τον Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, John Key, o στις 29 Οκτωβρίου 2015 και με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Malcolm Turnbull, στις 15 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αυστραλίας, της 29ης Οκτωβρίου 2008, και την κοινή δήλωση ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τις σχέσεις και τη συνεργασία, της 21ης Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη άλλες διμερείς συμφωνίες ΕΕ-Αυστραλίας, και ιδίως τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση, καθώς και τη συμφωνία για το εμπόριο οίνου,

–  έχοντας υπόψη άλλες διμερείς συμφωνίες ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας, και ιδίως τη συμφωνία περί υγειονομικών μέτρων που εφαρμόζονται στο εμπόριο ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, καθώς και τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας,

–  έχοντας υπόψη παλαιότερα ψηφίσματά του, και ιδίως εκείνα της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας με την οποία τροποποιείται η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης(1) και της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας με την οποία τροποποιείται η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης(2),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εκδόθηκε σε συνέχεια της συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της G20 στο Brisbane στις 15-16 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και του αυστραλού Υπουργού Εξωτερικών, της 22ας Απριλίου 2015, με τίτλο «Προς μια στενότερη εταιρική σχέση ΕΕ-Αυστραλίας» και την κοινή δήλωση του Προέδρου Van Rompuy, του Προέδρου Barroso και του Πρωθυπουργού Key, της 25ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων γεωργικών τομέων σε αυτές τις διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη τον ήδη σημαντικό αριθμό συμφωνιών που διαπραγματεύεται επί του παρόντος η ΕΕ με τους βασικούς εμπορικούς της εταίρους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (O-000154/2015 – B8-0101/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία συγκαταλέγονται μεταξύ των παλαιότερων και στενότερων εταίρων της ΕΕ, ασπαζόμενες κοινές αξίες και παραμένοντας προσηλωμένες στην προαγωγή της ευημερίας και της ασφάλειας εντός ενός βασισμένου σε κανόνες συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε ευρύ φάσμα θεμάτων και συνεργάζονται σε πληθώρα διεθνών φόρουμ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη και η Αυστραλία βρίσκεται σε διαδικασία προσχώρησης στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία συμμετέχουν σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου πράσινων αγαθών (Συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά) και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι αμφότερες συμβαλλόμενα μέρη στις πρόσφατα ολοκληρωθείσες διαπραγματεύσεις για εταιρική σχέση του Ειρηνικού (TPP) και στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια περιφερειακή ολοκληρωμένη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (RCEP) στην Ανατολική Ασία, ενώνοντας τους πλέον σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι δύο από τα μόλις έξι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που δεν έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ ή δεν διαπραγματεύονται για τον σκοπό αυτό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι δύο χώρες που διέπονται πλήρως από το κράτος δικαίου και ότι παρέχουν ισχυρή προστασία στον τομέα του περιβάλλοντος και στον τομέα των ανθρωπίνων, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Αυστραλίας και ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας θα οδηγήσει στην εμβάθυνση των αμοιβαίων εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, αλλά θα ήταν αδύνατη αν οι συμφωνίες αυτές επηρέαζαν αρνητικά την ικανότητα των μερών να θεσπίζουν, να διατηρούν ή να αναβαθμίζουν τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή εργασιακά πρότυπά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τις σχέσεις και τη συνεργασία (PARC) στις 30 Ιουλίου 2014 και για τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (FA) στις 22 Απριλίου 2015·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίες είναι αντίστοιχα ο εικοστός πρώτος και ο πεντηκοστός πρώτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ (2014)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μία από τις λίγες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη σύγχρονων, φιλόδοξων, ισόρροπων και συνολικών συμφωνιών θα προωθούσε σε άλλο επίπεδο τις οικονομικές σχέσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με την έγκριση των ενδεχόμενων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Αυστραλίας και ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας·

1.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής Ασίας- Ειρηνικού για την οικονομική ανάπτυξη εντός της Ευρώπης και τονίζει ότι αυτό αντανακλάται στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αναγνωρίζει ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία αποτελούν βασικό μέρος της εν λόγω στρατηγικής, καθώς και ότι η διεύρυνση και η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων με τους συγκεκριμένους εταίρους μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

2.  επαινεί την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για την ισχυρή και συνεπή προσήλωσή τους στην πολυμερή εμπορική ατζέντα·

3.  θεωρεί ότι το πλήρες δυναμικό των ενωσιακών διμερών και περιφερειακών στρατηγικών συνεργασίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη σύναψη υψηλής ποιότητας συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών τόσο με την Αυστραλία όσο και με τη Νέα Ζηλανδία, σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, χωρίς ωστόσο να παραιτείται σε καμία περίπτωση από την φιλοδοξία να επιτευχθεί πρόοδος σε πολυμερές επίπεδο, ούτε από την εφαρμογή ήδη εγκεκριμένων διμερών και πολυμερών συμφωνιών·

4.  πιστεύει ότι η διαπραγμάτευση δύο χωριστών σύγχρονων, φιλόδοξων, ισόρροπων και ολοκληρωμένων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά των οικονομιών τους, συνιστά μια ρεαλιστική προσέγγιση για την εμβάθυνση των διμερών εταιρικών σχέσεων, που θα ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη ώριμες υφιστάμενες διμερείς εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις και θα συμβάλει στον μετριασμό των αποτελεσμάτων αντιπερισπασμού της πρόσφατα συναφθείσας TPP· προβλέπει ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσουν υπόδειγμα για μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

5.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει σε βάθος, κατά τη διερευνητική διαδικασία, τυχόν πρόσθετες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά υπέρ των ευρωπαϊκών οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, οι οποίες προσφέρονται από τις ενδεχόμενες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, και να τις σταθμίσει έναντι πιθανών αμυντικών συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Αυστραλία όσο και η Νέα Ζηλανδία έχουν ήδη συγκριτικά ανοικτές αγορές και πολύ χαμηλούς δασμούς, σε σύγκριση με τη γενική διεθνή κατάσταση·

6.  τονίζει ότι οι φιλόδοξες συμφωνίες μεταξύ των τριών προηγμένων οικονομιών πρέπει να διευθετούν, με ουσιαστικό τρόπο, τις επενδύσεις, το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών (με βάση τις πρόσφατες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις επιφυλάξεις για τα περιθώρια άσκησης πολιτικής και τους ευαίσθητους τομείς), το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις δημόσιες συμβάσεις, την ενέργεια, τις κρατικές επιχειρήσεις, τον ανταγωνισμό, την καταπολέμηση της διαφθοράς, κανονιστικά ζητήματα όπως τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά εμπόδια, την τεχνολογική έρευνα και, ιδίως, τις ανάγκες των ΜΜΕ, ενώ μπορούν να ωφελήσουν τη διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας μέσω της εντατικοποίησης της σύγκλισης και της συνεργασίας σε διεθνή πρότυπα, χωρίς οποιαδήποτε υποβάθμιση των επιπέδων προστασίας των καταναλωτών (π.χ. ασφάλεια των τροφίμων), του περιβάλλοντος (π.χ. υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, υγεία των φυτών) ή της κοινωνικής και εργασιακής προστασίας·

7.  τονίζει ότι οι ενδεχόμενες συμφωνίες θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη, σε χωριστό κεφάλαιο, τις ανάγκες και τα συμφέροντα των ΜΜΕ όσον αφορά ζητήματα διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά, προκειμένου να δημιουργηθούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες·

8.  θεωρεί ότι ένα ισχυρό και φιλόδοξο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα βασικά εργασιακά πρότυπα, τις τέσσερις συμβάσεις διακυβέρνησης της ΔΟΕ που έχουν προτεραιότητα, καθώς και τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα όλων των εν δυνάμει συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

9.  σημειώνει ότι ο αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και ότι ένα οριστικό και ισορροπημένο αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις για τα κεφάλαια της γεωργίας και της αλιείας θα πρέπει να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα όλων των ευρωπαίων παραγωγών (π.χ. παραγωγοί κρέατος, γαλακτοκομικών, ζάχαρης, δημητριακών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων), καθώς και εκείνων στις εξόχως απόμακρες περιφέρειες, για παράδειγμα με τον ορισμό μεταβατικών περιόδων ή κατάλληλων ποσοστώσεων ή με τη μη ανάληψη δεσμεύσεων στους πιο ευαίσθητους τομείς· πιστεύει ότι μόνο έτσι θα μπορούσαν αυτές οι συμφωνίες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και να είναι προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών· ζητεί τη συμπερίληψη αποτελεσματικών διμερών μέτρων διασφάλισης, για να αποφευχθεί μια αύξηση των εισαγωγών που θα προκαλούσε, ή ενδέχεται να προκαλούσε, σοβαρή ζημία στους ευρωπαίους παραγωγούς σε ευαίσθητους τομείς, και τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας για τα ευαίσθητα προϊόντα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, και ιδίως την εξαίρεση της ζάχαρης για ειδικές χρήσεις·

10.  τονίζει ότι από τις διαπραγματεύσεις πρέπει να προκύψουν ισχυρές και εκτελεστέες διατάξεις που θα καλύπτουν την αναγνώριση και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ)·

11.  καλεί την Επιτροπή να προβεί το συντομότερο δυνατό σε ολοκληρωμένες εκτιμήσεις των επιπτώσεων των πιθανών συμφωνιών στη βιωσιμότητα, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει ενδελεχώς πιθανά κέρδη και ζημίες από την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων ΕΕ-Αυστραλίας και ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας προς όφελος του πληθυσμού και των επιχειρήσεων και των δύο πλευρών, περιλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών·

12.  καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία τη δέσμευση όλων των μερών από την αρχή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τον διαφανέστερο δυνατό τρόπο και με πλήρη σεβασμό των βέλτιστων πρακτικών όπως έχουν καθοριστεί σε άλλες διαπραγματεύσεις και μέσω συνεχούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και με την κοινωνία των πολιτών, και να περιλάβει στη διερευνητική διαδικασία το επιδιωκόμενο επίπεδο φιλοδοξίας·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

(1)

ΕΕ C 353 E, 31.5.2013, σ. 210.

(2)

ΕΕ C 353 E, 31.5.2013, σ. 210.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου