Förfarande : 2015/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0250/2016

Ingivna texter :

B8-0250/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0064

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 253kWORD 71k
17.2.2016
PE576.613v01-00
 
B8-0250/2016

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0101/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (2015/2932(RSP))


Bernd Lange, Daniel Caspary för utskottet för internationell handel
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (2015/2932(RSP))  
B8-0250/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla - Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

–  med beaktande av de gemensamma uttalandena av kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, och Nya Zeelands premiärminister, John Key, av den 29 oktober 2015, och av kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, och Australiens premiärminister, Malcolm Turnbull, av den 15 november 2015,

–  med beaktande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Australien av den 29 oktober 2008 och den gemensamma förklaringen av den 21 september 2007 om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland,

–  med beaktande av andra bilaterala avtal mellan EU och Australien, i synnerhet avtalet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning om överensstämmelse, intyg och märkning och avtalet om handel med vin,

–  med beaktande av andra bilaterala avtal mellan EU och Nya Zeeland, i synnerhet avtalet om sanitära åtgärder som tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska produkter och avtalet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning om överensstämmelse,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, i synnerhet resolutionen av den 12 september 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Australien om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande(1), och resolutionen av den 12 september 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande(2),

–  med beaktande av kommunikén i samband med mötet mellan G20-ländernas stats- och regeringschefer i Brisbane den 15–16 november 2014,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 22 april 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Australiens utrikesminister om ett närmare partnerskap mellan EU och Australien, och den gemensamma förklaringen av den 25 mars 2014 från ordförande Van Rompuy, ordförande Barroso och premiärminister Key om att fördjupa partnerskapet mellan Nya Zeeland och Europeiska unionen,

–  med beaktande av vissa jordbrukssektorers känsliga karaktär i förbindelse med dessa förhandlingar,

–  med beaktande av det redan stora antalet avtal som omfattas av förhandlingar mellan EU och dess huvudsakliga handelspartner,

–  med beaktande av artiklarna 207.3 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (O-000154/2015 – B8 0101/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Australien och Nya Zeeland är bland EU:s äldsta och närmaste partner, har gemensamma värderingar och verkar för att främja välstånd och säkerhet i hela världen inom ramen för ett regelbaserat system.

B.  EU, Australien och Nya Zeeland arbetar tillsammans för att hantera gemensamma utmaningar över ett brett spektrum av frågor och samarbetar i ett antal internationella forum.

C.  EU och Nya Zeeland är parter i, och Australien håller på att ansluta sig till, avtalet om offentlig upphandling.

D.  EU, Australien och Nya Zeeland deltar i plurilaterala förhandlingar för att ytterligare liberalisera handeln med ”gröna varor” (avtalet om miljöanpassade varor) och handeln med tjänster (TiSA).

E.  Australien och Nya Zeeland är båda parter i de nyligen avslutade förhandlingarna om Stillahavspartnerskapet (TPP) och i de pågående förhandlingarna om ett regionalt omfattande ekonomiskt partnerskap (RCEP) i Östasien, som förenar Australiens och Nya Zeelands viktigaste handelspartner.

F.  Australien och Nya Zeeland är två av endast sex WTO-medlemmar som fortfarande inte har förmånstillträde till EU-marknaden eller pågående förhandlingar i detta avseende.

G.  Australien och Nya Zeeland är två länder som till fullo respekterar rättsstatsprincipen och som garanterar ett kraftfullt skydd av miljön och av mänskliga, sociala och arbetsrättsliga rättigheter.

H.  Ingåendet av frihandelsavtal mellan EU och Australien och mellan EU och Nya Zeeland kommer att förstärka handels- och investeringsförbindelserna. Dessa avtal skulle inte kunna ingås om de inverkade negativt på parternas möjlighet att införa, upprätthålla eller förstärka sina sociala, miljömässiga eller arbetsrättsliga standarder.

I.  EU slutförde förhandlingarna om ett partnerskapsavtal om förbindelser och samarbete mellan EU och Nya Zeeland den 30 juli 2014 och om ramavtalet mellan EU och Australien den 22 april 2015.

J.  EU är både Australiens och Nya Zeelands tredje viktigaste handelspartner, och dessa länder är EU:s tjugoförsta respektive femtioförsta största handelspartner (2014).

K.  Nya Zeeland är ett av de få länder med en skyddsnivå i fråga om personuppgifter som har bedömts som tillräcklig av kommissionen.

L.  Ingåendet av moderna, ambitiösa, balanserade och omfattande avtal skulle skapa en ny nivå i de ekonomiska förbindelserna.

M.  Parlamentet måste besluta om det ska godkänna de potentiella frihandelsavtalen mellan EU och Australien och mellan EU och Nya Zeeland.

1.  Europaparlamentet understryker betydelsen av fördjupade förbindelser mellan EU och Asien och Stillahavsområdet för den ekonomiska tillväxten i Europa, och betonar att detta bör återspeglas i Europeiska unionens handelspolitik. Parlamentet konstaterar att Australien och Nya Zeeland utgör en central del i denna strategi och att en utvidgning och fördjupning av handeln med dessa partner kan bidra till att uppfylla detta mål.

2.  Europaparlamentet lovordar både Australien och Nya Zeeland för deras starka och konsekventa engagemang för den multilaterala handelsagendan.

3.  Europaparlamentet anser att den fulla potentialen i unionens bilaterala och regionala samarbetsstrategier endast kan utnyttjas om man ingår frihandelsavtal av hög kvalitet med både Australien och Nya Zeeland, i en anda av ömsesidighet och gemensamma fördelar, vilket under inga omständigheter får undergräva eller avleda medel och uppmärksamhet från ambitionen att uppnå framsteg på det multilaterala planet eller i fråga om genomförandet av redan ingångna multilaterala och bilaterala avtal.

4.  Europaparlamentet anser att förhandlingarna om två separata moderna, ambitiösa, balanserade och omfattande frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland, i enlighet med dessa ekonomiers särdrag, är ett pragmatiskt sätt att fördjupa de bilaterala partnerskapen och ytterligare förstärka de redan fullt utvecklade bilaterala handels- och investeringsförbindelserna, och skulle bidra till att lindra de potentiella handelsavledande effekterna av det nyligen ingångna Stillahavspartnerskapet (TPP). Parlamentet anser att resultatet av förhandlingarna kan fungera som modell för framtida frihandelsavtal.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen i samband med de inledande undersökningarna ingående utforska alla möjligheter till ytterligare marknadstillträde för europeiska ekonomiska aktörer, särskilt små och medelstora företag, som de eventuella frihandelsavtalen med Australien och Nya Zeeland kan erbjuda, och att väga dessa emot eventuella defensiva intressen, med hänsyn till att både Australien och Nya Zeeland redan har förhållandevis öppna marknader och mycket låga tullar i internationell jämförelse.

6.  Europaparlamentet understryker att ambitiösa avtal mellan de tre högutvecklade ekonomierna på ett meningsfullt sätt måste behandla investeringar, handel med varor och tjänster (på grundval av de rekommendationer som Europaparlamentet nyligen har utfärdat i fråga om förbehåll för politiskt handlingsutrymme och känsliga sektorer), e-handel, offentlig upphandling, energi, statligt ägda företag, konkurrens, korruptionsbekämpning, regleringsfrågor, såsom sanitära och fytosanitära hinder, teknikforskning och, i synnerhet, små och medelstora företags behov, och de kan gagna styrningen av den globala ekonomin genom ökad konvergens och bättre samarbete om internationella standarder, utan att man minskar nivån på konsumentskyddet (t.ex. livsmedelssäkerhet), miljöskyddet (t.ex. djurens hälsa och välbefinnande, växtskydd) eller det sociala skyddet och arbetarskyddet

7.  Europaparlamentet betonar att de eventuella avtalen till fullo bör beakta, i ett separat kapitel, de små och medelstora företagens behov och intressen i fråga om åtgärder för att främja marknadstillträde, i syfte att skapa konkreta affärsmöjligheter.

8.  Europaparlamentet anser att ett robust och ambitiöst kapitel om hållbar utveckling, som bland annat omfattar grundläggande arbetsrättsnormer och ILO:s fyra prioriterade konventioner samt multilaterala miljöavtal, är en oumbärlig beståndsel i ett potentiellt frihandelsavtal.

9.  Europaparlamentet påpekar att jordbruket är en mycket känslig sektor och att ett balanserat slutresultat i jordbruks- och fiskerikapitlen på lämpligt sätt måste beakta intressena för samtliga europeiska producenter, bland annat producenter av kött, mejeriprodukter, socker, spannmål och textilprodukter samt producenterna i de yttersta randområdena, till exempel genom att införa övergångsperioder eller lämpliga kvoter eller genom att inte göra några åtaganden inom de mest känsliga sektorerna. Parlamentet anser att det endast på detta sätt kan främja konkurrenskraften och gagna både konsumenter och producenter. Parlamentet kräver att man inför effektiva bilaterala skyddsåtgärder för att förhindra en kraftig ökning av importen, som kan orsaka eller riskera att orsaka allvarliga skador för de europeiska producenterna inom känsliga sektorer, och att man inför specifika åtgärder för att skydda känsliga produkter i de yttersta randområdena, i synnerhet genom att utesluta speciella sockerarter.

10.  Europaparlamentet betonar att förhandlingarna måste utmynna i kraftfulla och verkställbara bestämmelser om erkännande och skydd av immateriella rättigheter, däribland geografiska indikationer.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt genomföra omfattande hållbarhetskonsekvensanalyser av de potentiella avtalen, i syfte att ingående kunna bedöma eventuella fördelar och nackdelar med en förstärkning av handels- och investeringsförbindelserna mellan EU och Australien och EU och Nya Zeeland för båda parternas befolkningar och företag, inbegripet de yttersta randområdena och utomeuropeiska länder och territorier.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att inledandet av förhandlingarna med Australien och Nya Zeeland underställs villkoret att alla parter från början förpliktigar sig till att föra förhandlingarna med högsta möjliga transparens och med full respekt för bästa praxis från andra förhandlingar, samt med regelbundna dialoger med arbetsmarknadens parter och det civila samhället, och att inkludera den förväntade ambitionsnivån för detta i de inledande undersökningarna.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Australiens och Nya Zeelands regeringar och parlament.

(1)

EUT C 353 E, 3.12.2013, s. 210.

(2)

EUT C 353 E, 3.12.2013, s. 210.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy