Предложение за резолюция - B8-0251/2016Предложение за резолюция
B8-0251/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хармонизирането на изискванията за идентификация и регистрация на домашните любимци за целите на защитата на общественото здраве и на здравето на животните

  17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на Комисията
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Ясенко Селимович от името на групата ALDE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0251/2016

  Процедура : 2016/2540(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0251/2016
  Внесени текстове :
  B8-0251/2016
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8-0251/2016

  Резолюция на Европейския парламент относно хармонизирането на изискванията за идентификация и регистрация на домашните любимци за целите на защитата на общественото здраве и на здравето на животните

  (2016/2540(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно функционирането на общата селскостопанска политика,

  –  като взе предвид член 114 от ДФЕС относно създаването и функционирането на единния пазар,

  –  като взе предвид член 168, параграф 4, буква б) от ДФЕС относно мерките във ветеринарната и фитосанитарната област,

  –  като взе предвид член 169 от ДФЕС относно мерките за защита на потребителите,

  –  като взе предвид член 13 от ДФЕС, който предвижда, че при изработването и осъществяването на политиките на Съюза, Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните, тъй като те са същества с усещания,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци[1], както и Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013[2],

  –  като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО[3],

  –  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно здравеопазването на животните[4],

  –  като взе предвид заключенията от 3050-ото заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство от 29 ноември 2010 г. относно хуманното отношение към котките и кучетата,

  –  като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях[5],

  –  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията[6],

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове[7],

  –  като взе предвид съвместната декларация на Дания, Германия и Нидерландия от 14 декември 2014 г. относно хуманното отношение към животните,

  –  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2015 г. относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност[8],

  –  като взе предвид заключенията на проучването на CALLISTO (многосекторен, междупрофесионален и интердисциплинарен стратегически мозъчен тръст относно зоонозите при домашните любимци),

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че Комисията финансира проучване относно хуманното отношение към котките и кучетата, участващи в дейности с търговска цел, което беше публикувано през 2015 г.

  Б.  като има предвид, че неправителствени организации, правоприлагащи агенции, компетентни органи и ветеринарни лекари представиха данни за нарастване на незаконната търговия с домашни любимци, с широко разпространени нарушения на схемата за пътуване на домашни любимци, избягване на проверки и фалшифициране на документи;

  В.  като има предвид, че неправителствените организации, правоприлагащите агенции и компетентните органи все по-често свързват незаконната търговия с домашни любимци с тежката и организираната престъпност;

  Г.  като има предвид, че въпреки неотдавнашното подобрение все още съществува дълбока загриженост по отношение на информацията, предоставяна за паспортите на домашни любимци, а именно по отношение на това как може да бъде доказано, че съответната възраст на конкретното животно е вярна;

  Д.  като има предвид, че Шенгенското пространство без граници позволява на гражданите да пътуват без паспорти между държавите членки и следователно също така улеснява безконтролното пътуване в рамките на Съюза на животни, обичайно отглеждани като домашни любимци;

  Е.  като има предвид, че домашните любимци, които се търгуват незаконно, често са развъждани в лоши условия, социализирани са слабо и са изложени на повишен риск от заболявания;

  Ж.  като има предвид, че 70% от новите заболявания, появили се при хората през последните десетилетия, са с животински произход и че животните, обичайно отглеждани като домашни любимци, са носители на над 100 зоонози, в това число бяс;

  З.  като има предвид, че понастоящем не всички държави членки предвиждат достатъчно ниво на изискванията за регистрация и/или идентификация на домашните любимци;

  И.  като има предвид, че бягството на екзотични или диви животни в среда без естествените им врагове може да доведе до неконтролирано разпространение на даден вид, което може да има отрицателни последици за съответната местна среда, общественото здраве и икономиката като цяло;

  Й.  като има предвид, че незаконната търговия с диви животни е една от най-мащабните транснационални организирани престъпни дейности по света;

  1.  подчертава положителния принос на домашните любимци към живота на милиони отделни собственици и семейства в целия ЕС и отново потвърждава, че собствениците следва да могат да пътуват със своите домашни любимци по безопасен и контролиран начин в целия Съюз;

  2.  приветства подобренията в схемата за пътуване на домашни любимци, въведени с Регламент (ЕС) № 576/2013, в това число добавените защитни характеристики, съдържащи се в паспортите на домашни любимци, както и по-нататъшните подобрения, които ще влязат в сила след приемането от съзаконодателите на Закона за здравеопазването на животните;

  3.  отбелязва със загриженост данните, предоставени от неправителствени организации, правоприлагащи агенции, компетентни органи и ветеринарни лекари, които ясно сочат нарастващите незаконни нарушения на схемата за пътуване на домашни любимци, използвани за търговски цели;

  4.  отбелязва, че ниският процент на ваксинация сред незаконно търгуваните домашни любимци често означава, че те трябва да бъдат лекувани с антибиотици; подчертава, че това увеличава риска от антимикробна резистентност сред домашните любимци; изразява загриженост във връзка с факта, че това е допълнителен рисков фактор за развитието и предаването на антимикробната резистентност при хората;

  5.  признава, че въпреки че много държави членки разполагат със задължителни системи за идентификация и регистрация на домашните любимци, съществуват несъответствия по отношение на вида информация, която се съхранява, животните, обхванати от изискванията за идентификация и регистрация, и управленското равнище, на което тази информация се съхранява;

  6.  счита, че подходящите изисквания за идентификация и регистрация за кучета (canis lupus familiaris) и котки (felis silvestris catus) биха намалили възможностите за фалшифициране на документи и незаконната търговия, с което се допринася за защитата на общественото здраве и на здравето на животните и се осигурява ефективна проследяемост в рамките на Съюза;

  7.  отбелязва със загриженост нарастващата незаконна търговия с диви животни, обичайно отглеждани като домашни любимци;

  8.  счита, че подходящите изисквания за идентификация и регистрация за диви животни, обичайно отглеждани като домашни любимци, биха намалили възможностите за незаконна търговия, биха подобрили защитата на общественото здраве и на здравето на животните, както и биологичното разнообразие, а също биха позволили ефективната проследяемост в рамките на Съюза;

  9.  призовава Комисията, след влизането в сила на Закона за здравеопазването на животните, незабавно да приеме делегиран акт за установяване на правила съгласно член 109 от регламента във връзка със задължението на държавите членки, при необходимост, да създадат и поддържат компютърна база данни за идентификация и регистрация на кучета (canis lupus familiaris) и котки (felis silvestris catus) поради специфичните и значителни рискове, породени от тези видове, за да се осигури ефективността на мерките за профилактика и контрол на заболяванията и да се улесни проследяемостта на тези животни, на тяхното движение между държавите членки, както и на влизането им в Съюза;

  10.  призовава Комисията да проучи възможността за допълнителни мерки за борба с незаконната търговия с домашни любимци, посочена в заключенията на проучването относно хуманното отношение към кучетата и котките, участващи в дейности с търговска цел, и да публикува тези заключения незабавно;

  11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.