Διαδικασία : 2016/2540(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0251/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0251/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0065

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 486kWORD 78k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.614v01-00
 
B8-0251/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εναρμόνιση των απαιτήσεων ταυτοποίησης και καταγραφής για τα ζώα συντροφιάς με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων (2016/2540(RSP))


Jasenko Selimovic εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των απαιτήσεων ταυτοποίησης και καταγραφής για τα ζώα συντροφιάς με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων (2016/2540(RSP))  
B8-0251/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τη λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β της ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα στον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονομικό τομέα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς(1), καθώς και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και νυφιτσών, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση προς ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που ορίζονται στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υγεία των ζώων(4),

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα της 3050ής συνάντησης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 29ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και γατών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους(5),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων του σχεδιασμού αδειών, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών αλλόχθονων ειδών(7),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων που υπεγράφη από τη Δανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία στις 14 Δεκέμβριο 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 περί ασφαλέστερης υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα στη μελέτη της Πολυτομεακής Διεπαγγελματικής και Διεπιστημονικής Ομάδας Προβληματισμού για τα Ζώα Συντροφιάς σχετικά με τις ζωονόσους (σχέδιο ΚΑΛΛΙΣΤΩ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που εμπλέκονται σε εμπορικές πρακτικές, η οποία δημοσιεύτηκε το 2015·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι αρμόδιες αρχές και οι κτηνίατροι έχουν στοιχεία που δείχνουν αύξηση της παράνομης εμπορίας ζώων συντροφιάς και μαρτυρούν εκτεταμένη κατάχρηση του καθεστώτος μετακίνησης ζώων συντροφιάς, αποφυγή των ελέγχων και πλαστογράφηση εγγράφων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς συνδέεται ολοένα και περισσότερο με το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα από μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και αρμόδιες αρχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις παρεχόμενες πληροφορίες για τα διαβατήρια των ζώων συντροφιάς, και συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί η δηλούμενη ηλικία κάθε ζώου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον απαλλαγμένο από ελέγχους στα σύνορα χώρο Σένγκεν δεν προβλέπεται μόνο η μετακίνηση χωρίς διαβατήρια των πολιτών μεταξύ των κρατών μελών, αλλά διευκολύνεται και η άνευ ελέγχων μετακίνηση εντός της Ένωσης των ζώων που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα συντροφιάς που διακινούνται παράνομα συχνά δεν έχουν εκτραφεί σωστά, δεν είναι κοινωνικοποιημένα και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ασθένειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των νέων νόσων που έχουν παρουσιάζει οι άνθρωποι τις τελευταίες δεκαετίες είναι ζωικής προέλευσης και τα ζώα που συντηρούνται ως ζώα συντροφιάς είναι φορείς πάνω από 100 ζωονόσων, συμπεριλαμβανομένης της λύσσας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη δεν έχουν επαρκές επίπεδο απαιτήσεων για την καταχώριση και/ή ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφυγή εξωτικών ή άγριων ζώων σε ένα περιβάλλον στο οποίο αυτά δεν έχουν φυσικούς εχθρούς μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του είδους τους, γεγονός που έχει συνέπειες για το τοπικό περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία γενικότερα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων συνιστά μία από τις πιο εκτεταμένες διακρατικές δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος ανά τον κόσμο·

1.  υπογραμμίζει τη θετική συμβολή των ζώων συντροφιάς στη ζωή εκατομμυρίων μεμονωμένων ιδιοκτητών και οικογενειών σε όλη την ΕΕ, και επιβεβαιώνει ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι σε θέση να μετακινούνται με τα ζώα τους με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο σε όλη την Ένωση·

2.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στο καθεστώς μετακίνησης των ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας που περιέχονται στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, καθώς και τις περαιτέρω βελτιώσεις που θα ακολουθήσουν μόλις εγκριθεί από τους συννομοθέτες ο νόμος για την υγεία των ζώων·

3.  παρατηρεί με ανησυχία τα στοιχεία από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις αρμόδιες αρχές και τους κτηνιάτρους, που παρουσιάζουν ξεκάθαρα την αυξανόμενη παράνομη χρήση του καθεστώτος μετακίνησης ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς·

4.  σημειώνει ότι το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού των ζώων συντροφιάς που αποτελούν αντικείμενο παράνομου εμπορίου συχνά σημαίνει ότι αυτά θα πρέπει να υποστούν θεραπεία με αντιβιοτικά· υπογραμμίζει ότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής στα ζώα συντροφιάς· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι αυτό αποτελεί πρόσθετο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη και τη μετάδοση της μικροβιακής αντοχής στον άνθρωπο·

5.  αναγνωρίζει ότι, ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν υποχρεωτικά συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το είδος των πληροφοριών που διατηρούνται, τα ζώα που καλύπτονται από τις απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταγραφής, και το επίπεδο διοίκησης στο οποίο βρίσκονται τα στοιχεία·

6.  πιστεύει ότι η ορθή ταυτοποίηση και καταγραφή για τους σκύλους (Canis lupus familiaris) και τις γάτες (Felis silvestris catus) θα μείωνε την έκταση της πλαστογράφησης των εγγράφων και του παράνομου εμπορίου και θα συνέβαλλε κατά συνέπεια στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων καθώς και στη δυνατότητα αποτελεσματικής ιχνηλασιμότητας εντός της Ένωσης·

7.  προς μεγάλη του ανησυχία διαπιστώνει ότι αυξάνεται το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς·

8.  πιστεύει ότι η ορθή ταυτοποίηση και καταγραφή για τα άγρια ζώα που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς θα μείωνε την έκταση του παράνομου εμπορίου και θα συνέβαλλε κατά συνέπεια στην μεγαλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της βιοποικιλότητας, θα παρείχε δε και αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα εντός της Ένωσης·

9.  καλεί την Επιτροπή, με την έναρξη ισχύος του νόμου για την υγεία των ζώων, να εγκρίνει αμέσως μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που να θεσπίζει κανόνες, σύμφωνα με τα άρθρα 108, 109 και 118 του κανονισμού σχετικά με την υποχρέωση των κρατών μελών - εφόσον κριθεί αναγκαίο - να προβλέπουν και τηρούν ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την ταυτοποίηση και καταγραφή των σκύλων (Canis lupus familiaris) και των γατών (Felis silvestris catus), λόγω ακριβώς των ειδικών και σημαντικών κινδύνων που προέρχονται από αυτά τα είδη, προκειμένου να εξασφαλισθούν επαρκή μέτρα πρόληψης και ελέγχου των νόσων και να καταστεί καλύτερη η ιχνηλασιμότητα των εν λόγω ζώων, των μετακινήσεών τους μεταξύ των κρατών μελών και της εισόδου τους στην Ένωση·

10.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς τα οποία περιέχονται στα πορίσματα της μελέτης για την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που εμπλέκονται σε εμπορικές πρακτικές, και να δημοσιοποιήσει τα εν λόγω πορίσματα χωρίς καθυστέρηση·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 178, 28.6.2013, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 178, 28.6.2013, σ. 109.

(3)

ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0381.

(5)

ΕΕ L 61, 3.3.1997, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 242, 7.9.2012, σ. 13.

(7)

EE L 317 της 4.11.2014, σ. 35.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0197.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου