Menettely : 2016/2540(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0251/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0251/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0065

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 172kWORD 65k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.614v01-00
 
B8-0251/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


lemmikkieläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmien yhdenmukaistamisesta kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi (2016/2540(RSP))


Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma lemmikkieläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmien yhdenmukaistamisesta kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi (2016/2540(RSP))  
B8-0251/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 43 artiklan, joka koskee yhteisen maatalouspolitiikan toimintaa,

–  ottaa huomioon SEUT:n 114 artiklan, joka koskee sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa,

–  ottaa huomioon SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joka koskee eläinlääkintäalalla määrättyjä toimenpiteitä,

–  ottaa huomioon SEUT:n 169 artiklan, joka koskee kuluttajansuojatoimia,

–  ottaa huomioon SEUT:n 13 artiklan, jossa määrätään, että laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin politiikkaa unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon,

–  ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013(1) sekä koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista 28. kesäkuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013(2),

–  ottaa huomioon 13. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY(3) eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset,

–  ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä(4),

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2010 pidetyssä 3050. maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa annetut päätelmät koirien ja kissojen hyvinvoinnista,

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä(5),

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta 23. elokuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012(6),

–  ottaa huomioon haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014(7),

–  ottaa huomioon Tanskan, Saksan ja Alankomaiden 14. joulukuuta 2014 antaman eläinten hyvinvointia koskevan yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 19. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa: potilasturvallisuuden parantaminen ja mikrobilääkeresistenssin torjunta(8),

–  ottaa huomioon zoonooseja käsittelevän monialaisen ammattiryhmien välisen ja tieteidenvälisen strategisen ajatushautomon (Callisto-hanke) päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että komissio on rahoittanut tutkimusta, joka koski kaupan kohteina olevien koirin ja kissojen hyvinvointia ja joka julkaistiin vuonna 2015;

B.  toteaa, että kansalaisjärjestöt, lainvalvontaviranomaiset, toimivaltaiset viranomaiset ja eläinlääkärit ovat esittäneet näyttöä lemmikkieläinten laittoman kaupan lisääntymisestä, lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään liittyvistä laajalle levinneistä väärinkäytöksistä, valvonnan kiertämisestä sekä asiakirjojen väärentämisestä;

C.  toteaa, että kansalaisjärjestöt, lainvalvontaviranomaiset ja toimivaltaiset viranomaiset kytkevät lemmikkieläinten laittoman kaupan yhä useammin vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen;

D.  toteaa, että viimeaikaisista parannuksista huolimatta ollaan edelleen hyvin huolissaan lemmikkieläinten passeissa olevista tiedoista, eli tarkemmin sanottuna siitä, kuinka yksittäisen eläimen ikää koskevat tiedot voidaan osoittaa paikkansapitäviksi;

E.  toteaa, että rajatarkastuksista vapaa Schengen-alue mahdollistaa kansalaisille matkustamisen jäsenvaltiosta toiseen passitta, mikä helpottaa myös lemmikkieläiminä yleisesti pidettyjen eläinten valvomatonta matkustamista unionin alueella;

F.  toteaa, että laittomasti kaupatut lemmikkieläimet ovat usein epäasianmukaisesti kasvatettuja ja huonosti sosiaalistuneita ja niitä koskeva tautiriski on suurempi;

G.  toteaa, että 70 prosenttia ihmisillä viime vuosikymmeninä havaituista uusista taudeista on lähtöisin eläimistä ja että lemmikkieläiminä yleisesti pidetyt eläimet levittävät yli sataa zoonoosia, mukaan lukien rabies;

H.  toteaa, että kaikilla jäsenvaltioilla ei ole toistaiseksi riittäviä vaatimuksia lemmikkieläinten rekisteröimisestä ja/tai tunnistamisesta;

I.  toteaa, että eksoottisten eläinten tai luonnonvaraisten eläinten pääseminen ympäristöön, jossa niillä ei ole luontaisia vihollisia, saattaa johtaa lajin hallitsemattomaan leviämiseen, mikä puolestaan saattaa haitata paikallista ympäristöä, kansanterveyttä ja koko taloutta;

J.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten laiton kauppa on eräs maailman suurimmista kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintamuodoista;

1.  korostaa, että lemmikkieläimet vaikuttavat myönteisesti miljoonien omistajiensa ja näiden perheenjäsenten elämänlaatuun koko unionissa, ja toteaa, että omistajien olisi voitava matkustaa lemmikkiensä kanssa koko unionissa turvallisesti ja valvotusti;

2.  pitää myönteisinä asetuksella (EU) N:o 576/2013 käynnistettyyn lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään tehtyjä parannuksia, joihin kuuluivat muun muassa lemmikkieläinten passeihin lisätyt turvaominaisuudet, sekä sitä, että lisäparannuksia toteutetaan, kun lainsäädäntövallan käyttäjät ovat ensin hyväksyneet eläinten terveyttä koskevan säädöksen;

3.  pitää huolestuttavana kansalaisjärjestöiltä, lainvalvontaviranomaisilta, toimivaltaisilta viranomaisilta ja eläinlääkäreiltä saatua näyttöä, joka osoittaa selvästi, että lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään liittyvät laittomuudet ja väärinkäytökset yleistyvät ja että järjestelmää hyödynnetään kaupallisiin tarkoituksiin;

4.  toteaa, että laittomasti kaupattujen lemmikkieläinten rokotusaste on pieni, mikä merkitsee usein sitä, että niitä joudutaan hoitamaan antibiooteilla; korostaa tämän lisäävän lemmikkieläinten mikrobilääkeresistenssin riskiä; on huolissaan siitä, että tämä kasvattaa entisestään ihmisten mikrobilääkeresistenssin kehittymisen ja leviämisen riskiä;

5.  toteaa, että monet jäsenvaltiot kyllä soveltavat pakollista lemmikkieläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, mutta eroja ilmenee säilytettävien tietojen tyypin, tunnistamis- ja rekisteröintivaatimusten piiriin kuuluvien eläinten sekä tietojen hallinnoinnin tason suhteen;

6.  katsoo, että koirien (Canis lupus familiaris) ja kissojen (Felis silvestris catus) asianmukaiset tunnistamis- ja rekisteröintivaatimukset vähentäisivät asiakirjojen väärentämistä ja laitonta kauppaa koskevia mahdollisuuksia ja suojelisivat siten kansanterveyttä ja eläinten terveyttä ja takaisivat vaikuttavan unioninsisäisen jäljitettävyyden;

7.  pitää huolestuttavana, että lemmikkieläiminä yleisesti pidettyjen eläinten laiton kauppa kasvaa;

8.  katsoo, että lemmikkieläiminä yleisesti pidettyjen luonnonvaraisten eläinten asianmukaiset tunnistamis- ja rekisteröintivaatimukset vähentäisivät laittoman kaupan mahdollisuuksia, suojelisivat paremmin kansanterveyttä ja eläinten terveyttä sekä luonnon monimuotoisuutta ja takaisivat vaikuttavan unioninsisäisen jäljitettävyyden;

9.  kehottaa komissiota – sen jälkeen kun eläinten terveyttä koskeva säädös on hyväksytty – antamaan viipymättä delegoidun säädöksen, jossa annetaan asetuksen 109 artiklan mukaisia sääntöjä siitä, kuinka jäsenvaltion on tarpeellisiksi katsottavissa tapauksissa luotava koirien (Canis lupus familiaris) ja kissojen (Felis silvestris catus) tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva tietokanta ja pidettävä sitä yllä kyseisistä lajeista aiheutuvien erityisten ja merkittävien riskien vuoksi; katsoo, että näin voidaan varmistaa tehokkaat tautien ehkäisemistä ja valvontaa koskevat toimenpiteet sekä helpottaa näiden eläinten jäljitettävyyttä sekä niiden jäsenvaltiosta toiseen liikkumisen ja unioniin saapumisen seuraamista;

10.  kehottaa komissiota tarkastelemaan lisätoimenpiteitä, joilla torjutaan lemmikkieläinten laitonta kauppaa ja joita käsiteltiin kaupan kohteina olevia koiria ja kissoja koskevan tutkimuksen päätelmissä, sekä julkaisemaan kyseiset päätelmät viipymättä;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0381.

(5)

EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

EUVL L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0197.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö