Procedūra : 2016/2540(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0251/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0251/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/02/2016 - 7.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0065

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 404kWORD 302k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.614v01-00
 
B8-0251/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par saderīgu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP))


Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par saderīgu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP))  
B8-0251/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 43. pantu par kopējās lauksaimniecības politikas darbību,

–  ņemot vērā LESD 114. pantu par iekšējā tirgus izveidi un darbību,

–  ņemot vērā LESD 168. panta 4.punkta b) apakšpunktu par veterinārijas un fitosanitārijas pasākumiem,

–  ņemot vērā LESD 169. pantu par pasākumiem patērētāju tiesību aizsardzībai,

–  ņemto vērā LESD 13. pantu, kurā noteikts, ka, izstrādājot un īstenojot ES politikas virzienus, Savienībai un dalībvalstīm ir pilnībā jāņem vērā dzīvnieku labturības prasības, jo dzīvnieki ir jutīgas būtnes;

–  ņemto vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 576/20013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu(1) un Komisijas 2013. gada 28. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem(2),

–  ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā(3),

–  ņemot vērā 2014. gada 15. aprīļa rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvnieku veselību(4),

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2010. gada 29. novembrī notikušās 3050. sanāksmes secinājumus par suņu un kaķu labturību,

–  ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību(5),

–  ņemto vērā Komisijas 2012. gada 23. augusta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012, ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006(6),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību(7),

–  ņemot vērā Dānijas, Nīderlandes un Vācijas 2014. gada decembra Kopīgo deklarāciju par dzīvnieku labturību,

–  ņemot vērā 2015. gada 19. maija rezolūciju par drošāku veselības aprūpi Eiropā — pacientu drošības uzlabošana un cīņa pret mikrobu rezistenci(8),

–  ņemot vērā Lolojumdzīvnieku daudznozaru, starparodu un starpdisciplinārās stratēģiskās ideju laboratorijas veiktā pētījuma secinājumus par zoonozēm (Callisto projekts),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Komisija finansēja pētījumu par komercdarbībā izmantotu suņu un kaķu labturību, kura rezultāti tika publicēts 2015. gadā;

B.  tā kā nevalstiskās organizācijas, tiesībaizsardzības iestādes, kompetentās iestādes un veterināri ir snieguši pierādījumus par arvien plašāku lolojumdzīvnieku nelegālo tirdzniecību, kurā bieži tiek pārkāpti lolojumdzīvnieku pārvietošanas shēmas noteikumi, kā arī notiek izvairīšanās no kontroles un dokumentu viltošana;

C.  tā kā nevalstiskās organizācijas, tiesībaizsardzības iestādes un kompetentās iestādes lolojumdzīvnieku nelegālo tirdzniecību arvien biežāk ir saistīta ar smago un organizēto noziedzību;

D.  tā kā, neraugoties uz nesen panāktajiem uzlabojumiem, joprojām pastāv nopietnas bažas attiecībā uz sniegto informāciju par lolojumdzīvnieku pasēm, proti, kā var pierādīt konkrētā dzīvnieka patieso vecumu;

E.  tā kā Šengenas zonu bez robežām paredz iespēju dalībvalstu pilsoņiem ceļot bez pases un tādējādi ļauj Savienības teritorijā bez kontroles pārvadāt dzīvniekus, kurus parasti tur kā lolojumdzīvniekus;

F.  tā kā lolojumdzīvnieki, kas tiek tirgoti nelegāli, bieži vien tiek izaudzēti sliktos apstākļos, tiem ir liegts kontaktēties ar saviem sugas brāļiem un pastāv lielāks saslimšanas risks;

G.  tā kā 70 % no jaunajām, cilvēkus skarošajām slimībām, kas parādījušās pēdējo gadu desmitu laikā, ir dzīvnieku izcelsmes, un dzīvnieki, kas parasti tiek turēti kā lolojumdzīvnieki, pārnēsā vairāk nekā 100 zoonožu, piemēram, trakumsērgu;

H.  tā kā ne visās dalībvalstīs patlaban ir ieviestas pietiekami stingras prasības attiecībā uz lolojumdzīvnieku reģistrāciju un/vai identifikāciju;

I.  tā kā savvaļas vai eksotisku dzīvnieku izbēgšana tādā vidē, kur nav to dabisko ienaidnieku, var izraisīt attiecīgo sugu nekontrolētu izplatīšanos, kas var negatīvi ietekmēt vietējo vidi, sabiedrības veselību un ekonomiku kopumā;

J.  tā kā savvaļas dzīvnieku nelegālā tirdzniecība ir viena no visizplatītākajām pārrobežu organizētās noziedzības darbībām visā pasaulē,

1.  uzsver labvēlīgo ietekmi, ko lolojumdzīvnieki atstāj uz miljoniem to atsevišķo īpašnieku un ģimeņu dzīvi visā ES, un atgādina, ka īpašniekiem jābūt iespējai ceļot kopā ar saviem lolojumdzīvniekiem drošā un kontrolētā veidā visā Savienības teritorijā;

2.  atzinīgi vērtē uzlabojumus lolojumdzīvnieku pārvietošanas shēmās, kas ieviesti ar Regulu (ES) Nr. 576/2013, tostarp lolojumdzīvnieka pasē iekļautos papildu drošības elementus, un visus turpmākos uzlabojumus, kas tiks ieviesti, tiklīdz likumdevēji pieņems dzīvnieku veselības tiesību aktu;

3.  ar bažām norāda uz nevalstisko organizāciju, tiesībaizsardzības iestāžu, kompetento iestāžu un veterināru sniegtajiem pierādījumiem, kas skaidri liecina, ka arvien biežāk tiek pārkāpti lolojumdzīvnieku pārvietošanas shēmas noteikumi, izmantojot šo shēmu komerciālos nolūkos;

4.  norāda, ka nelegāli tirgotie lolojumdzīvnieki reti kad ir vakcinēti, bieži vien tas nozīmē, ka to ārstniecībā ir jāizmanto antibiotikas; uzsver, ka tas palielina risku, ka lolojumdzīvnieku vidū vai palielināties mikrobu rezistence; pauž bažas par to, ka tas ir papildu riska faktors mikrobu rezistences attīstībai un pārnešanai uz cilvēkiem;

5.  atzīst, ka — lai gan daudzās dalībvalstīs ir ieviestas obligātas lolojumdzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas sistēmas, pastāv atšķirības attiecībā uz tajās glabātās informācijas veidiem, to, kādi dzīvnieki ir jāidentificē un jāreģistrē, un pārvaldības līmeni, kurā šī informācija tiek glabāta;

6.  uzskata, ka pareizas identifikācijas un reģistrācijas prasības suņiem (Canis lupus familiaris) un kaķiem (Felis silvestris catus) samazinātu dokumentu viltošanas un nelegālās tirdzniecības apjomus, vienlaikus aizsargājot cilvēku un dzīvnieku veselību un nodrošinot Savienībā efektīvu iekšējo izsekojamību;

7.  ar bažām norāda uz to, ka palielinās tādu savvaļas dzīvnieku nelikumīgas tirdzniecības apjomi, kurus bieži tur kā lolojumdzīvniekus;

8.  uzskata, ka pienācīgas identificēšanas un reģistrēšanas prasības attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem, ko parasti tur kā lolojumdzīvniekus, samazinātu nelegālās tirdzniecības izplatību, labāk aizsargāt cilvēku un dzīvnieku veselību un bioloģisko daudzveidību, kā arī nodrošinātu Savienībā efektīvu iekšējo izsekojamību;

9.  aicina Komisiju, stājoties spēkā dzīvnieku veselības tiesību aktam, nekavējoties pieņemt deleģēto aktu, kurā saskaņā ar minētās regulas 109. pantu paredzētu noteikumus par dalībvalstu pienākumu, ja nepieciešams, izveidot un uzturēt datorizētu datu bāzi suņu (Canis lupus familiaris) un kaķu (Felis silvestris catus) identifikācijai un reģistrācijai sakarā ar konkrētiem un būtiskiem riskiem, ko rada šīs sugas, lai nodrošinātu efektīvus slimību profilakses un kontroles pasākumus un uzlabotu šo dzīvnieku izsekojamību nolūkā noskaidrot to pārvietošanu starp dalībvalstīm, kā arī to ievešanu Savienībā;

10.  aicina Komisiju izpētīt papildu pasākumus nelikumīgas lolojumdzīvnieku tirdzniecības apkarošanai, kas iekļauti pētījuma par komercdarbībā izmantotu suņu un kaķu labturību secinājumos, un bez kavēšanās publicēt šos secinājumus;

11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 178, 28.6.2013., 1. lpp.

(2)

OV L 178, 28.6.2013., 109. lpp.

(3)

OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0381.

(5)

OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(6)

OV L 242, 7.9.2012., 13. lpp.

(7)

OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.

(8)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0197.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika