Procedura : 2016/2540(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0251/2016

Teksty złożone :

B8-0251/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/02/2016 - 7.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0065

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 338kWORD 75k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.614v01-00
 
B8-0251/2016

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych do celów ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt (2016/2540(RSP))


Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych do celów ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt (2016/2540(RSP))  
B8-0251/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczący funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (WPR),

–  uwzględniając art. 114 TFUE dotyczący ustanowienia i funkcjonowania jednolitego rynku,

–  uwzględniając art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE dotyczący środków w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej,

–  uwzględniając art. 169 TFUE dotyczący środków ochrony konsumentów,

–  uwzględniając art. 13 TFUE, który stanowi, że przy formułowaniu i wykonywaniu unijnych strategii politycznych Unia i jej państwa członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych(1) oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013(2),

–  uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt(4),

–  uwzględniając konkluzje z 3050. posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 29 listopada 2010 r. w sprawie dobrostanu psów i kotów,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi(5),

–  uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006(6),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych(7),

–  uwzględniając wspólną deklarację na rzecz dobrostanu zwierząt, podpisaną przez Danię, Niemcy i Holandię w dniu 14 grudnia 2014 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej w Europie: zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i przeciwdziałanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe(8),

–  uwzględniając konkluzje badania wielosektorowego, międzybranżowego i interdyscyplinarnego strategicznego ośrodka analitycznego ds. chorób odzwierzęcych przenoszonych przez zwierzęta domowe (projekt CALLISTO),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Komisja sfinansowała badanie na temat dobrostanu psów i kotów będących przedmiotem działalności handlowej, które opublikowano w 2015 r.;

B.  mając na uwadze, że organizacje pozarządowe, organy ścigania, właściwe organy i weterynarze przedstawili dowody na rosnący nielegalny handel zwierzętami domowymi, któremu towarzyszy powszechne łamanie zasad przemieszczania zwierząt domowych, unikanie kontroli i podrabianie dokumentów;

C.  mając na uwadze, ze nielegalny handel zwierzętami domowymi jest coraz częściej łączony przez organizacje pozarządowe, organy ścigania i właściwe organy z poważną przestępczością i przestępczością zorganizowaną;

D.  mając na uwadze, że pomimo niedawnej poprawy sytuacji, nadal istnieją poważne obawy co do informacji dostarczanych na potrzeby paszportów dla zwierząt domowych, w szczególności dotyczące kwestii, jak można potwierdzić prawdziwość informacji o odpowiednim wieku danego zwierzęcia;

E.  mając na uwadze, że strefa Schengen bez granic umożliwia obywatelom bezpaszportowe poruszanie się między państwami członkowskimi, przez co ułatwia również niekontrolowane wewnątrzunijne przewożenie zwierząt domowych;

F.  mając na uwadze, że zwierzęta domowe będące przedmiotem nielegalnego handlu są często niewłaściwie hodowane, słabo socjalizowane oraz bardziej narażone na choroby;

G.  mając na uwadze, że 70 % nowych chorób, które dotknęły ludzi w ciągu ostatnich dziesięcioleci pochodzi od zwierząt, a zwierzęta domowe są nosicielami ponad 100 chorób odzwierzęcych, w tym wścieklizny;

H.  mając na uwadze, że obecnie nie wszystkie państwa członkowskie stawiają wystarczające wymogi dotyczące rejestracji i/lub identyfikacji zwierząt domowych;

I.  mając na uwadze, że ucieczka egzotycznych lub dzikich zwierząt do środowiska, w którym nie występują ich naturalni wrogowie, może prowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się gatunków, co może mieć negatywny wpływ na odpowiednie środowisko lokalne, zdrowie publiczne i całą gospodarkę;

J.  mając na uwadze, że nielegalny handel dzikimi zwierzętami jest jedną z największych form działalności grup przestępczości zorganizowanej w wymiarze transgranicznym na świecie;

1.  podkreśla pozytywny wkład, jaki zwierzęta domowe wnoszą w życie milionów pojedynczych właścicieli i rodzin w całej UE oraz potwierdza, że właściciele powinni mieć możliwość podróżowania ze swoimi zwierzętami po całym terytorium Unii w bezpieczny, kontrolowany sposób;

2.  z zadowoleniem przyjmuje poprawę zasad przemieszczania zwierząt domowych wprowadzoną rozporządzeniem (UE) nr 576/2013, w tym dodatkowe cechy zabezpieczające umieszczone w paszporcie dla zwierząt domowych, oraz dalsze usprawnienia, które nastąpią po przyjęciu przez współprawodawców prawa o zdrowiu zwierząt;

3.  z niepokojem obserwuje dowody zebrane przez organizacje pozarządowe, organy ścigania, właściwe organy i weterynarzy, które wyraźnie pokazują nasilające się nielegalne łamanie zasad przemieszczania zwierząt domowych, które są wykorzystywane do celów handlowych;

4.  zauważa, że niski wskaźnik szczepień nielegalnie sprzedawanych zwierząt domowych często oznacza, że zwierzęta te trzeba leczyć antybiotykami; podkreśla, że zwiększa to oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe wśród zwierząt; jest zaniepokojony tym, że jest to dodatkowy czynnik ryzyka rozwoju i przenoszenia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na ludzi;

5.  uznaje, że chociaż wiele państw członkowskich ma obowiązkowe systemy identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych, występują rozbieżności jeśli chodzi o rodzaj przechowywanych informacji, zwierzęta objęte wymogami identyfikacji i rejestracji oraz szczebel administracyjny, na którym przechowywane są informacje;

6.  uważa, że odpowiednie wymogi dotyczące identyfikacji i rejestracji psów (Canis lupus familiaris) i kotów (Felis silvestris catus) zmniejszyłyby poziom fałszowania dokumentów i nielegalnego handlu, a tym samym chroniły zdrowie ludzi i zwierząt oraz przyczyniały się do skutecznej wewnątrzunijnej identyfikowalności;

7.  z niepokojem zauważa wzrost nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami powszechnie trzymanymi jako zwierzęta domowe;

8.  uważa, że odpowiednie wymogi dotyczące identyfikacji i rejestracji dzikich zwierząt powszechnie trzymanych jako zwierzęta domowe zmniejszyłaby zakres nielegalnego handlu, wpłynęła na lepszą ochronę zdrowia ludzi i zwierząt i bioróżnorodności oraz przyczyniła się do skutecznej wewnątrzunijnej identyfikowalności;

9.  wzywa Komisję, aby w momencie wejścia w życie prawa o zdrowiu zwierząt niezwłocznie przyjęła akt delegowany ustanawiający zasady zgodnie z art. 109 rozporządzenia w sprawie ciążącego na państwach członkowskich – jeżeli zostanie to uznane za konieczne – obowiązku utworzenia i prowadzenia komputerowej bazy danych dotyczącej identyfikacji i rejestracji psów (Canis lupus familiaris) i kotów (Felis silvestris catus) z uwagi na specjalne i znaczne ryzyko, jakie stwarzają te gatunki, żeby zapewnić skuteczne zapobieganie chorobom i środki kontroli oraz ułatwić identyfikowalność tych zwierząt, ich przemieszczanie się między państwami członkowskimi i wwóz do Unii;

10.  wzywa Komisję, by zbadała dodatkowe środki zwalczania nielegalnego handlu zwierzętami domowymi zawarte we wnioskach z badania dotyczącego dobrostanu psów i kotów będących przedmiotem działalności handlowej oraz by niezwłocznie opublikowała te wnioski;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1)

Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1.

(2)

Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109.

(3)

Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(4)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0381.

(5)

Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

(6)

Dz.U. L 242 z 7.9.2012, s. 13.

(7)

Dz.U. L 317 z 4.11.2012, s. 35.

(8)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0197.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności