Procedură : 2016/2540(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0251/2016

Texte depuse :

B8-0251/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0065

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 403kWORD 77k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.614v01-00
 
B8-0251/2016

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la armonizarea cerințelor de identificare și înregistrare a animalelor de companie în scopul protecției sănătății publice și a sănătății animalelor (2016/2540(RSP))


Jasenko Selimovic în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la armonizarea cerințelor de identificare și înregistrare a animalelor de companie în scopul protecției sănătății publice și a sănătății animalelor (2016/2540(RSP))  
B8-0251/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), referitor la funcționarea politicii agricole comune,

–  având în vedere articolul 114 din TFUE, referitor la instituirea și funcționarea pieței interne,

–  având în vedere articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE, referitor la măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar,

–  având în vedere articolul 169 din TFUE, referitor la măsurile de protecție a consumatorilor,

–  având în vedere articolul 13 din TFUE, care prevede că, la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii, Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie(1)și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013(2),

–  având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor(4),

–  având în vedere concluziile celei de a 3050-a reuniuni a Consiliului Agricultură și Pescuit din 29 noiembrie 2010 privind bunăstarea câinilor și a pisicilor,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea(5),

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive(7),

–  având în vedere Declarația comună din 14 decembrie 2014 a Danemarcei, Germaniei și Țărilor de Jos privind bunăstarea animalelor,

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 mai 2015 referitoare la asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa: îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la antimicrobiene(8),

–  având în vedere concluziile studiului realizat de Centrul de reflecție strategic multisectorial, interprofesional și interdisciplinar pentru animalele de companie referitor la zoonoze (CALLISTO),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia a finanțat un studiu privind bunăstarea câinilor și pisicilor implicate în practici comerciale, publicat în 2015;

B.  întrucât organizațiile neguvernamentale, serviciile de asigurare a respectării legii, autoritățile competente și medicii veterinari au demonstrat o creștere a comerțului ilegal cu animale de companie, cu numeroase abuzuri în sistemul de circulație a animalelor de companie, evitarea controalelor și falsificarea documentelor;

C.  întrucât organizațiile neguvernamentale, serviciile de asigurare a respectării legii și autoritățile competente asociază din ce în ce mai des comerțul ilegal cu animale de companie cu criminalitatea organizată și gravă;

D.  întrucât, în pofida unor îmbunătățiri recente, există încă preocupări importante în privința informațiilor furnizate pentru pașapoartele animalelor de companie, în special privind modul în care se poate dovedi că vârsta indicată pentru un anumit animal este corectă;

E.  întrucât spațiul fără frontiere Schengen permite cetățenilor să călătorească fără pașaport între statele membre, facilitând, prin urmare, deplasarea fără controale în interiorul Uniunii a animalelor crescute în mod obișnuit ca animale de companie;

F.  întrucât animalele de companie comercializate ilegal sunt adesea crescute în condiții deficitare, au puține contacte cu alte animale și prezintă un risc crescut de îmbolnăvire;

G.  întrucât 70 % din bolile nou apărute la om în ultimele decenii sunt de origine animală, iar animalele crescute în mod obișnuit ca animale de companie sunt purtătoare a peste 100 de zoonoze, printre care rabia;

H.  întrucât nu toate statele membre dispun în prezent de un nivel suficient al cerințelor pentru înregistrarea și/sau identificarea animalelor de companie;

I.  întrucât evadarea animalelor exotice sau sălbatice într-un mediu în care nu au dușmani naturali poate duce la răspândirea lor necontrolată, cu posibile efecte negative asupra mediului local, sănătății publice și economiei în general;

J.  întrucât comerțul ilegal cu animale sălbatice este una dintre cele mai extinse activități transnaționale de criminalitate organizată din lume,

1.  subliniază contribuția pozitivă a animalelor de companie în viața a milioane de proprietari individuali și de familii din întreaga UE și își reiterează afirmația potrivit căreia proprietarii ar trebui să aibă posibilitatea de a călători cu animalele lor de companie în întreaga Uniune, în condiții de siguranță, controlate;

2.  salută îmbunătățirile aduse la sistemul de circulație a animalelor prin Regulamentul (UE) nr. 576/2013, inclusiv noile elemente de securitate ale pașapoartelor pentru animalele de companie și îmbunătățirile ulterioare, aplicabile după adoptarea de către colegiuitori a legislației privind sănătatea animalelor;

3.  ia act cu îngrijorare de dovezile aduse de organizațiile neguvernamentale, serviciile de asigurare a respectării legii, autoritățile competente și medicii veterinari, care demonstrează clar că sistemul de circulație a animalelor de companie este exploatat în mod ilegal în scop comercial;

4.  ia act de faptul că rata scăzută de vaccinare a animalelor de companie care fac obiectul comerțului ilegal implică adeseori necesitatea tratării acestora cu antibiotice; subliniază faptul că acest lucru mărește riscul rezistenței la antimicrobiene a animalelor de companie; este preocupat de faptul că acesta este un factor suplimentar de risc în ceea ce privește dezvoltarea și transmiterea rezistenței la antimicrobiene în rândul oamenilor;

5.  recunoaște faptul că, deși multe state membre au instituit sisteme obligatorii de identificare și înregistrare a animalelor de companie, există discrepanțe în ceea ce privește tipul de informații deținute, animalele care fac obiectul cerințelor de identificare și înregistrare și nivelul de guvernanță la care sunt deținute informațiile;

6.  consideră că existența de cerințe adecvate de identificare și înregistrare pentru câini (canis lupus familiaris) și pisici (felis silvestris catus) ar reduce fenomenul de falsificare a documentelor și de comerț ilicit, protejând astfel sănătatea publică și sănătatea animalelor și permițând o trasabilitate efectivă în interiorul Uniunii;

7.  ia act cu îngrijorare de amploarea crescândă a comerțului ilegal cu animale sălbatice crescute în mod curent ca animale de companie;

8.  consideră că existența de cerințe adecvate de identificare a animalelor sălbatice crescute în mod curent ca animale de companie ar reduce fenomenul comerțului ilicit, ar proteja mai bine sănătatea publică și sănătatea animalelor și biodiversitatea și ar asigura, de asemenea, trasabilitatea efectivă în interiorul Uniunii;

9.  invită Comisia ca, la intrarea în vigoare a legislației privind sănătatea animalelor, să adopte un act delegat de stabilire a unor norme, în conformitate cu articolul 109 din regulament, privind obligația statelor membre - dacă se consideră necesar - de a crea și gestiona o bază de date electronică pentru identificarea și înregistrarea câinilor (canis lupus familiaris) și pisicilor (felis silvestris catus), având în vedere riscurile specifice semnificative pe care le prezintă aceste specii, pentru a asigura măsuri eficiente de prevenire și control al îmbolnăvirilor și pentru a facilita trasabilitatea acestor animale, deplasarea lor între statele membre și intrarea lor în Uniune;

10.  invită Comisia să analizeze măsurile suplimentare de combatere a comerțului ilegal cu animale de companie cuprinse în concluziile studiului privind bunăstarea câinilor și pisicilor care fac obiectul unor practici comerciale și să publice fără întârziere aceste concluzii;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 178, 28.6.2013, p. 1.

(2)

JO L 178, 28.6.2013, p. 109.

(3)

JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0381.

(5)

JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(6)

JO L 242, 7.9.2012, p. 13.

(7)

JO L 317, 4.11.2014, p. 35.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0197.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate