Postopek : 2016/2540(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0251/2016

Predložena besedila :

B8-0251/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0065

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 324kWORD 78k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.614v01-00
 
B8-0251/2016

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o harmonizaciji zahtev za identifikacijo in registracijo hišnih živali za namene varovanja javnega zdravja in zdravja živali (2016/2540(RSP))


Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta  o harmonizaciji zahtev za identifikacijo in registracijo hišnih živali za namene varovanja javnega zdravja in zdravja živali (2016/2540(RSP))  
B8-0251/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 43 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o delovanju skupne kmetijske politike in skupne ribiške politike,

–  ob upoštevanju člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o vzpostavitvi in delovanju enotnega trga,

–  ob upoštevanju člena 168(4)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o ukrepih na veterinarskem in fitosanitarnem področju,

–  ob upoštevanju člena 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o ukrepih za varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim Unija in države članice pri oblikovanju in izvajanju politik Unije v celoti upoštevajo zahteve po dobrem počutju živali kot čutečih bitij,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali(1) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo skladnost z nekaterimi pogoji iz Uredbe (EU) št. 576/2013(2),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. aprila 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravju živali(4),

–  ob upoštevanju sklepov 3050. seje Sveta za kmetijstvo in ribištvo z dne 29. novembra 2010 o dobrem počutju psov in mačk,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi(5),

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 792/2012 z dne 23. avgusta 2012 o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006(6),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst(7),

–  ob upoštevanju skupne deklaracije o dobrobiti živali, ki so jo Danska, Nemčija in Nizozemska podpisale 14. decembra 2014,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. maja 2015 o varnejšem zdravstvenem varstvu v Evropi: izboljšanje varnosti pacientov in boj proti protimikrobni odpornosti(8),

–  ob upoštevanju sklepov večsektorske, medstrokovne in interdisciplinarne strateške študijske skupine o zoonozah pri hišnih živalih (CALLISTO),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Komisija financirala in leta 2015 objavila študijo o dobrem počutju psov in mačk, ki so vključeni v komercialne dejavnosti,

B.  ker imajo nevladne organizacije, organi kazenskega pregona, pristojni organi in veterinarji dokaze o porastu nezakonite trgovine s hišnimi živalmi, razširjenih zlorabah ureditve o premikih hišnih živali, izogibanju pregledom in ponarejanju dokumentov;

C.  ker nevladne organizacije, organi kazenskega pregona in pristojni organi nezakonito trgovino s hišnimi živalmi vse bolj povezujejo z resnim in organiziranim kriminalom;

D.  ker kljub nedavnim izboljšanjem na tem področju še vedno ostajajo pomembni pomisleki v zvezi s podatki v potnih listih za hišne živali, namreč kako dokazati, da je navedena starost živali točna;

E.  ker schengensko območje brez meja državljanom držav članic omogoča potovanje brez potnega lista, torej znotraj Unije brez pregledov omogoča tudi premike živali, ki se običajno gojijo kot hišne živali;

F.  ker hišne živali, s katerimi se nezakonito trguje, pogosto gojijo v neprimernih razmerah, so slabo socializirane in izpostavljene večjemu tveganju bolezni;

G.  ker 70 % novih bolezni, ki se v zadnjih desetletjih pojavljajo pri ljudeh, živalskega izvora, poleg tega pa so živali, ki se običajno gojijo kot hišne živali, prenašalci ali gostitelji več kot 100 zoonoz, tudi stekline;

H.  ker zahteve za registracijo in/ali identifikacijo hišnih živali še niso na ustrezni ravni v čisto vseh državah članicah;

I.  ker se lahko eksotične ali prostoživeče živali, ki nimajo naravnih sovražnikov, v primeru pobega nenadzorovano razširijo ter s tem negativno vplivajo na lokalno okolje, javno zdravje in širše gospodarstvo;

J.  ker je nezakonita trgovina s prostoživečimi živalmi ena največjih nadnacionalno organiziranih kriminalnih dejavnosti na svetu;

1.  poudarja pozitivni prispevek hišnih živali k življenju milijonov lastnikov in družin po vsej EU, ter ponovno potrjuje, da bi lastniki morali imeti možnost s svojimi hišnimi živalmi varno in nadzorovano potovati po vsej Uniji;

2.  pozdravlja izboljšave v ureditvi o premikih hišnih živali iz Uredbe (EU) št. 576/2013, na primer dodane zaščitne elemente v potnem listu za hišne živali, in prihodnje izboljšave, ko bosta sozakonodajalca sprejela uredbo o prenosljivih živalskih boleznih;

3.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da imajo nevladne organizacije, organi kazenskega pregona, pristojni organi in veterinarji nedvomne dokaze o vse pogostejših zlorabah ureditve o premikih hišnih živali, saj se izkorišča v komercialne namene;

4.  ugotavlja, da hišne živali iz nezakonite trgovine pogosto niso cepljene, zaradi česar je kasneje potrebno zdravljenje z antibiotiki; poudarja, da to povečuje nevarnost protimikrobne odpornosti med hišnimi živalmi; je zaskrbljen, da to pomeni dodaten dejavnik tveganja za razvoj in prenos protimikrobne odpornosti pri ljudeh;

5.  priznava, da imajo sicer mnoge države članice obvezen sistem za identifikacijo in registracijo živali, a so med njimi razlike v vrsti informacij, vrsti živali, za katere veljajo zahteve za identifikacijo in registracijo, in na kateri ravni upravljanja se te informacije hranijo;

6.  meni, da bi ustrezne zahteve za identifikacijo in registracijo psov (Canis lupus familiaris) in mačk (Felis silvestris catus) pomagale zmanjšati obseg ponarejanja dokumentov in nezakonite trgovine in zaščititi javno zdravje, zdravje živali ter bi tako zagotovile učinkovito sledljivost znotraj Unije;

7.  z zaskrbljenostjo opaža, da narašča nezakonita trgovina s prostoživečimi živalmi, ki se pogosto gojijo kot hišne živali;

8.  meni, da bi ustrezne zahteve za identifikacijo in registracijo prostoživečih živali, ki se pogosto gojijo kot domače živali, pomagale zmanjšati obseg nezakonite trgovine, bolje zaščititi javno zdravje, zdravje živali in biotsko raznovrstnost ter bi zagotovile tudi učinkovito sledljivost znotraj Unije;

9.  poziva Komisijo, naj ob začetku veljavnosti uredbe o prenosljivih živalskih boleznih nemudoma sprejme delegirani akt, v katerem bo v skladu s členom 109 uredbe določila pravila o obveznosti, da morajo države članice po potrebi vzpostaviti računalniško zbirko podatkov za identifikacijo in registracijo psov (Canis lupus familiaris) in mačk (Felis silvestris catus), in sicer zaradi posebnih in pomembnih tveganj, povezanih s tema vrstama, tako da bi zagotovili učinkovite ukrepe za preprečevanje in obvladovanje bolezni in omogočili sledljivost teh živali in njihovih premikov med državami članicami ter njihovega vstopa v Unijo;

10.  poziva Komisijo, naj preuči dodatne ukrepe za boj proti nezakoniti trgovini s hišnimi živalmi, predlagane v sklepnih ugotovitvah študije o dobrem počutju psov in mačk, ki so vključeni v komercialne dejavnosti, in naj te ugotovitve nemudoma objavi;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(2)

UL L 178, 28.6.2013, str. 109.

(3)

UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0381.

(5)

UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(6)

UL L 242, 7.9.2012, str. 13.

(7)

UL L 317, 4.11.2014, str. 35.

(8)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0197.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov