Förslag till resolution - B8-0251/2016Förslag till resolution
B8-0251/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om harmonisering av kraven på identifiering och registrering av sällskapsdjur för att skydda folkhälsan och djurens hälsa

17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0251/2016

Förfarande : 2016/2540(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0251/2016
Ingivna texter :
B8-0251/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-0251/2016

Europaparlamentets resolution om harmonisering av kraven på identifiering och registrering av sällskapsdjur för att skydda folkhälsan och djurens hälsa

(2016/2540(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) avseende den gemensamma jordbrukspolitiken,

–  med beaktande av artikel 114 i EUF-fördraget avseende genomförandet av den inre marknaden och utvecklingen av dess funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 168.4 b i EUF-fördraget avseende åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet,

–  med beaktande av artikel 169 i EUF-fördraget avseende konsumentskyddsåtgärder,

–  med beaktande av artikel 13 i EUF-fördraget, som fastställer att unionen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av unionens politik fullt ut ska ta hänsyn till kraven på välfärd för djuren som kännande varelser,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte[1] och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts[2],

–  med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i kapitel I i bilaga A till direktiv 90/425/EEG[3],

–  med beaktande av sin resolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa[4],

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (jordbruk och fiske) 3050:e möte den 29 november 2010 om hundars och katters välbefinnande,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem[5],

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006[6],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter[7],

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen om djurs välbefinnande från Danmark, Tyskland och Nederländerna i december 2014,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättring av patientsäkerheten och bekämpning av antimikrobiell resistens[8],

–  med beaktande av undersökningsslutsatserna från den sektorsövergripande, branschövergripande och tvärvetenskapliga strategiska tankesmedjan om sällskapsdjur och zoonoser Companion Animals Multisectoral Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses (CALLISTO),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen har finansierat en undersökning om välbefinnandet hos hundar och katter som är föremål för handel. Undersökningen offentliggjordes 2015.

B.  Icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ, behöriga myndigheter och veterinärer har avslöjat en ökande olaglig handel med sällskapsdjur, med omfattande missbruk av systemet för förflyttning av sällskapsdjur, undvikande av kontroller och förfalskning av handlingar.

C.  Icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ liksom behöriga myndigheter har i allt större utsträckning kopplat den olagliga handeln med sällskapsdjur till allvarlig och organiserad brottslighet.

D.  Trots att det nyligen skett förbättringar finns det fortfarande skäl till stor oro när det gäller uppgifterna i passen för sällskapsdjur, närmare bestämt hur man kan bevisa att respektive ålder på ett enskilt djur är korrekt.

E.  Det gränsfria Schengenområdet innebär att medborgarna kan resa utan pass mellan medlemsstaterna, och det underlättar likaså förflyttningar utan kontroller inom unionen för djur som brukar hållas som sällskapsdjur.

F.  Sällskapsdjur som det bedrivs olaglig handel med är ofta illa uppfödda, bristfälligt socialiserade och utsatta för större sjukdomsrisker.

G.  Av de nya sjukdomar som brutit ut hos människor under de senaste årtiondena härrör 70 % från djur, och djur som brukar hållas som sällskapsdjur är smittbärare av över 100 zoonoser, inbegripet rabies.

H.  Kraven för registrering och/eller identifiering av sällskapsdjur är i dag inte tillräckligt höga i alla medlemsstater.

I.  Exotiska eller vilda djur som flyr och kommer ut i en miljö där de saknar naturliga fiender kan leda till en okontrollerad spridning av någon art, vilket kan få negativa konsekvenser för den respektive lokala miljön, folkhälsan och ekonomin i stort.

J.  Den olagliga handeln med vilda djur är en av de mest omfattande transnationella brottsliga verksamheterna i världen.

1.  Europaparlamentet understryker den positiva inverkan som sällskapsdjur har på miljontals enskilda ägares och familjers liv inom hela EU, och slår fast att ägare bör ha möjlighet att resa med sina sällskapsdjur på ett säkert och kontrollerat sätt över hela unionen.

2.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar av systemet med förflyttning av sällskapsdjur, vilka införts genom förordning (EU) nr 576/2013, bland annat de säkerhetsdetaljer som ingår i passen för sällskapsdjur och de ytterligare förbättringar som kommer att följa när en gång djurhälsolagen antagits av medlagstiftarna.

3.  Europaparlamentet noterar med oro de bevis från icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ, behöriga myndigheter och veterinärer som klart och tydligt avslöjar ett ökat olagligt missbruk av systemet med förflyttning av sällskapsdjur, vilket utnyttjas för kommersiella ändamål.

4.  Europaparlamentet konstaterar att den låga vaccinationsgraden bland de sällskapsdjur som är föremål för olaglig handel ofta innebär att de måste behandlas med antibiotika. Parlamentet understryker att detta ökar risken för antimikrobiell resistens hos sällskapsdjur. Parlamentet oroar sig för att detta är en ytterligare riskfaktor för utveckling och spridning av antimikrobiell resistens hos människor.

5.  Europaparlamentet inser att samtidigt som många medlemsstater har obligatoriska system för identifiering och registrering av sällskapsdjur förekommer det skillnader när det gäller vilken typ av information som förvaras, vilka djur som omfattas av kraven på identifiering och registrering och på vilken myndighetsnivå som informationen hanteras.

6.  Europaparlamentet anser att ordentliga krav på identifiering och registrering av hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus) skulle minska utrymmet för dokumentförfalskningar och olaglig handel, och på det sättet skydda skydda folkhälsan och djurens hälsa, och även sörja för en effektiv spårbarhet inom unionen.

7.  Europaparlamentet noterar med oro den ökande olagliga handeln med vilda djur som brukar hållas som sällskapsdjur.

8.  Europaparlamentet anser att ordentliga krav på identifiering och registrering av vilda djur som brukar hållas som sällskapsdjur skulle minska möjligheterna att idka olaglig handel, bättre skydda folkhälsan, djurens hälsa och den biologiska mångfalden, och även sörja för en effektiv spårbarhet inom unionen.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, så snart som djurhälsolagen trätt i kraft, anta en delegerad akt där det, i enlighet med artikel 109 i förordningen, vid behov fastställs skyldigheter för medlemsstaterna att inrätta och upprättahålla en databas för identifiering och registrering av hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus), på grund av de särskilda och betydande risker dessa arter för med sig, för att säkerställa effektivt sjukdomsförebyggande och effektiva åtgärder för sjukdomsbekämpning, och för att det ska gå lättare att spåra dessa djur, deras förflyttningar mellan medlemsstaterna och deras inresa i unionen.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de ytterligare åtgärder för att bekämpa olaglig handel med sällskapsdjur som nämns i slutsatserna till undersökningen om välbefinnandet hos hundar och katter som är föremål för handel, och att utan dröjsmål offentliggöra dessa slutsatser.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.