Предложение за резолюция - B8-0252/2016Предложение за резолюция
B8-0252/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно въвеждането на съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки

  17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на Комисията
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Пол Бранън от името на групата S&D

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0251/2016

  Процедура : 2016/2540(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0252/2016
  Внесени текстове :
  B8-0252/2016
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8-0252/2016

  Резолюция на Европейския парламент относно въвеждането на съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки

  (2016/2540(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид изявлението на Комисията от 4 февруари 2016 г. относно въвеждането на съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки,

  –  като взе предвид член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно създаването и функционирането на единния пазар,

  –  като взе предвид член 168, параграф 4, буква б) от ДФЕС относно мерките във ветеринарната и фитосанитарната област,

  –  като взе предвид член 169 от ДФЕС относно мерките за защита на потребителите,

  –  като взе предвид член 13 от ДФЕС, който гласи, че при изработването и осъществяването на политиките на Съюза, Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно движението с нетърговска цел на домашни любимци[1], и Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета[2],

  –  като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 година за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО[3],

  –  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно здравеопазването на животните[4],

  –  като взе предвид заключенията на 3050-ото заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство от 29 ноември 2010 г. относно хуманното отношение към кучетата и котките,

  –  като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях[5],

  –  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията[6],

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове[7],

  –  като взе предвид съвместната декларация на Дания, Германия и Нидерландия от 14 декември 2014 г. относно хуманното отношение към животните,

  –  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2015 г. относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност[8],

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че Комисията е финансирала проучване относно хуманното отношение към кучетата и котките, предмет на дейности с търговска цел,

  Б.   като има предвид, че неправителствени организации, правоприлагащи агенции, компетентни органи и ветеринарни лекари представиха данни за нарастване на незаконната търговия с домашни любимци, свързана със сериозна и организирана престъпност, с широко разпространени нарушения на схемата за пътуване на домашни животни, избягване на проверки и фалшифициране на документи;

  В.  като има предвид, че независимо от неотдавнашните подобрения все още съществуват проблеми, предизвикващи дълбока загриженост по отношение на информацията, предоставяна за паспортите за домашни любимци, а именно как може да бъде доказано, че съответната възраст на конкретното животно, е точна;

  Г.  като има предвид, че домашните любимци, които се търгуват незаконно, често са развъждани в лоши условия, слабо социализирани и изложени на повишен риск от заболяване;

  Д.   като има предвид, че понастоящем повечето държави членки вече са въвели някакви изисквания за регистрация и/или идентификация на домашните любимци; като има предвид, че повечето от тези бази данни все още не са свързани с база данни на ЕС, което възпрепятства пълната проследимост на домашните любимци при транспортирането им през границите в ЕС;

  Е.  като има предвид, че незаконната търговия с диви животни е една от най-широко разпространените транснационални организирани престъпни дейности по света;

  Ж.   като има предвид, че бягството на екзотични или диви животни, които нямат естествени врагове, може да доведе до неконтролируемото им разпространение, което да засегне околната среда, общественото здраве и икономиката;

  1.  подчертава положителния принос на домашните любимци към живота на милиони отделни собственици и семейства в целия ЕС и отново потвърждава, че собствениците следва да могат да пътуват със своите домашни любимци по безопасен и контролиран начин в целия Съюз;

  2.  приветства подобренията в схемата за пътуване на домашни любимци, въведени с Регламент (ЕС) № 576/2013, в това число добавените защитни характеристики, съдържащи се в паспортите на домашните любимци;

  3.  отбелязва със загриженост данните, предоставяни от неправителствени организации, правоприлагащи агенции, компетентни органи и ветеринарни лекари, които ясно показват нарастващите незаконни злоупотреби със схемата за пътуване на домашни любимци, която се използва за търговски цели;

  4.  призовава Комисията да приеме строги и ефективни мерки за борба с незаконната търговия с домашни любимци, включително диви животни, отглеждани като домашни любимци;

  5.  счита, че въвеждането на съвместими системи от изисквания за идентификация и регистрация за кучета (canis lupus familiaris) и котки (felis silvestris catus) и на диви животни, отглеждани обичайно като домашни любимци, би намалило възможностите за фалшифициране на документи и незаконна търговия, опазвайки по този начин здравето на хората и животните и биологичното разнообразие и осигурявайки ефективна проследимост в рамките на Съюза;

  6.  призовава Комисията след влизането в сила на Регламента относно заразните болести по животните незабавно да приеме делегиран акт, с който да се установят правила в съответствие с членове 108, 109 и 118 от Регламента относно съвместими изисквания за начините и методите на идентификация и регистрация на кучета (сanis lupus familiaris) и котки (felis silvestris catus);

  7.  призовава Комисията след влизането в сила на Регламента относно заразните болести по животните да разгледа възможностите за приемане на делегирани актове за установяване на правила в съответствие с членове 108, 109 и 118 от Регламента за съвместими изисквания относно начините и методите на идентификация и регистрация на следните домашни любимци, както са определени в приложение І от същия Регламент: влечуги, птици (екземпляри от птичи видове с изключение на домашни птици, пуйки, токачки, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици и щраусови птици) и гризачи и зайци, различни от предназначените за производство на храна;

  8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.