Procedure : 2016/2540(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0252/2016

Indgivne tekster :

B8-0252/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0065

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 171kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.616v01-00
 
B8-0252/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))


Paul Brannen for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))  
B8-0252/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens erklæring af 4. februar 2016 om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater,

–  der henviser til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om det indre markeds oprettelse og funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 168, stk. 4, litra b, i TEUF om foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet,

–  der henviser til artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 13 i TEUF, hvori det fastsættes, at Unionen og medlemsstaterne tager fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener, når Unionens politikker fastlægges og gennemføres,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr(1) og til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013(2),

–  der henviser til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF(3),

–  der henviser til sin beslutning af 15. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed(4),

–  der henviser til konklusionerne fra 3050. samling i Rådet for Landbrug og Fiskeri af 29. november 2010 om hundes og kattes velfærd,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed(5),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter(7),

–  der henviser til Danmarks, Tysklands og Nederlandenes fælles erklæring af 14. december 2014 om dyrevelfærd,

–  der henviser til sin beslutning af 19. maj 2015 om sikrere sundhedsydelser i Europa: forbedring af patientsikkerheden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Kommissionen har finansieret en undersøgelse af hundes og kattes velfærd, når de er genstand for handel,

B.   der henviser til, at ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder, kompetente myndigheder og dyrlæger har forelagt dokumentation for en voksende illegal handel med selskabsdyr, der er knyttet til alvorlig og organiseret kriminalitet, ved hjælp af udbredt misbrug af ordningen for rejser med selskabsdyr, unddragelse af kontroller og dokumentfalsk;

C.  der henviser til, at der trods nylige forbedringer stadig er omfattende bekymringer med hensyn til oplysningerne i passet for selskabsdyr, særlig med hensyn til hvordan den fastsatte alder for det enkelte dyr kan påvises at være korrekt;

D.  der henviser til, at selskabsdyr, der handles ulovligt, ofte er dårligt opdrættet, dårligt socialiseret og udsat for en øget risiko for sygdom;

E.   der henviser til, at et flertal af medlemsstaterne allerede har krav om en vis form for registrering og/eller identifikation af selskabsdyr; der henviser til, at de fleste af disse databaser endnu ikke er forbundet med en EU-database, hvilket forhindrer fuld sporbarhed, når selskabsdyr flyttes over EU's grænser;

F.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr er en af de mest udbredte transnationale organiserede kriminelle aktiviteter på verdensplan;

G.   der henviser til, at udslip af eksotiske eller vilde dyr, som ikke har naturlige fjender, kan føre til en ukontrolleret spredning heraf, som påvirker miljøet, folkesundheden og økonomien;

1.  understreger selskabsdyrs positive bidrag til tilværelsen for millioner af individuelle ejere og familier i hele EU og bekræfter, at ejerne skulle kunne rejse med deres dyr på en sikker og kontrolleret måde i hele Unionen;

2.  glæder sig over forbedringerne af ordningen for rejser med selskabsdyr, der indføres ved forordning (EU) nr. 576/2013, herunder de yderligere sikkerhedselementer i passet for selskabsdyr;

3.  bemærker med bekymring dokumentationen fra ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder, kompetente myndigheder og dyrlæger, der klart viser det voksende ulovlige misbrug af ordningen for rejser med selskabsdyr, der udnyttes til kommercielle formål;

4.  opfordrer Kommissionen til at vedtage solide og effektive foranstaltninger til at håndtere ulovlig handel med selskabsdyr, herunder vilde dyr, der holdes som selskabsdyr;

5.  mener, at kompatible systemer for identifikations- og registreringskrav for hunde (Canis lupus familiaris), katte (Felis silvestris catus) og vilde dyr, der normalt holdes som selskabsdyr, ville begrænse mulighederne for dokumentfalsk og ulovlig handel og derigennem beskytte folke- og dyresundheden samt biodiversiteten og sørge for en effektiv sporbarhed internt i Unionen;

6.  opfordrer Kommissionen til straks efter ikrafttrædelsen af forordningen om overførbare dyresygdomme at vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger regler i henhold til artiklerne 108, 109 og 118 i forordningen vedrørende kompatible krav til midlerne og metoderne til identifikation og registrering af hunde (Canis lupus familiaris) og katte (Felis silvestris catus);

7.  opfordrer Kommissionen til efter ikrafttrædelsen af forordningen om overførbare dyresygdomme at overveje at vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af regler i henhold til artiklerne 108, 109 og 118 i forordningen om detaljerede og harmoniserede krav til midlerne og metoderne til identifikation og registrering af følgende selskabsdyr som defineret i bilag 1 til samme forordning; krybdyr, fugle (andre eksemplarer af fuglearter end tamhøns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle) og andre gnavere og kaniner end dem, der er bestemt til fødevareproduktion;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(2)

EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109.

(3)

EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(4)

Vedtagne tekster P7_TA(2014)0381.

(5)

EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(6)

EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13.

(7)

EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0197.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik