Πρόταση ψηφίσματος - B8-0252/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0252/2016

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων καταχώρισης των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη

  17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Paul Brannen εξ ονόματος της Ομάδας S&D

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0251/2016

  Διαδικασία : 2016/2540(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0252/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0252/2016
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0252/2016

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων καταχώρισης των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη

  (2016/2540(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων καταχώρισης των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β της ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα στον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονομικό τομέα,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ, στο οποίο ορίζεται ότι κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς[1], και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2013, για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013[2],

  –  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο μέρος I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ[3],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 όσον αφορά πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία περί υγείας των ζώων[4],

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 3050ού Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 29ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους[5],

  –  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής[6],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών αλλόχθονων ειδών[7],

  –  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την προστασία των ζώων που υπεγράφη από τη Δανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία στις 14 Δεκεμβρίου 2014,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με την ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής[8],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή χρηματοδότησε μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών·

  B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αρμόδιες αρχές και κτηνίατροι έχουν παράσχει στοιχεία από τα οποία προκύπτει αύξηση στην παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς, η οποία συνδέεται με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων και οφείλεται στην εκτεταμένη κατάχρηση του Καθεστώτος Μετακίνησης Ζώων Συντροφιάς, στην αποφυγή ελέγχων και στην πλαστογράφηση εγγράφων·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στα διαβατήρια των ζώων συντροφιάς, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί η ακρίβεια στον προσδιορισμό της ηλικίας του ζώου·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολύ συχνά, τα ζώα συντροφιάς που αποτελούν αντικείμενο παράνομων εμπορικών συναλλαγών εκτρέφονται πλημμελώς, δεν έχουν την κατάλληλη κοινωνική εξοικείωση και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ασθένειας·

  Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει απαιτήσεις για κάποια μορφή καταχώρισης και/ή ταυτοποίησης των ζώων συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από αυτές τις βάσεις δεδομένων δεν είναι ακόμη συνδεδεμένες με μια κοινή βάση δεδομένων της ΕΕ, γεγονός που δεν επιτρέπει πλήρη ιχνηλασιμότητα όταν τα ζώα συντροφιάς μεταφέρονται εκτός των συνόρων της ΕΕ·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων συνιστά μία από τις πιο εκτεταμένες διεθνείς δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο·

  Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν εξωτικά ή άγρια ζώα διαφεύγουν από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς δεν έχουν φυσικούς εχθρούς, μπορούν να εξαπλωθούν ανεξέλεγκτα με επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία·

  1.  υπογραμμίζει τη θετική συμβολή των ζώων συντροφιάς στη ζωή εκατομμυρίων ιδιοκτητών και των οικογενειών τους σε όλη την ΕΕ, και επιβεβαιώνει ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μπορούν να μετακινούνται μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους με τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο σε ολόκληρη την Ένωση·

  2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που επέφερε στο Καθεστώς Μετακίνησης Ζώων Συντροφιάς ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας που περιέχονται στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς·

  3.  σημειώνει με ανησυχία τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισαν μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αρμόδιες αρχές και κτηνίατροι, τα οποία καταδεικνύουν σαφώς την ολοένα αυξανόμενη κατάχρηση του Καθεστώτος Μετακίνησης Ζώων Συντροφιάς που γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς·

  4.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων και των αγρίων ζώων που οι ιδιοκτήτες τους κατέχουν ως ζώα συντροφιάς·

  5.  είναι της γνώμης ότι συμβατά συστήματα απαιτήσεων εντοπισμού και καταγραφής για σκύλους (Canis lupus familiaris), γάτες (Felis silvestris catus) και άγρια ζώα που χρησιμοποιούνται ως ζώα συντροφιάς, θα μείωναν τις πιθανότητες πλαστογράφησης εγγράφων και το παράνομο εμπόριο και θα προστάτευαν κατά συνέπεια τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, καθώς και τη βιοποικιλότητα, και θα παρείχαν τη δυνατότητα αποτελεσματικής ιχνηλασιμότητας εντός της Ένωσης·

  6.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τα άρθρα 108, 109 και 118 του κανονισμού σχετικά με τις συμβατές απαιτήσεις για μέσα και μεθόδους ταυτοποίησης και καταχώρησης σκύλων (Canis lupus familiaris), και γατών (Felis silvestris catus)·

  7.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, το ενδεχόμενο έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τα άρθρα 108, 109 και 118 του κανονισμού σχετικά με τις συμβατές απαιτήσεις για μέσα και μεθόδους ταυτοποίησης και καταχώρησης των ακόλουθων ζώων συντροφιάς, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα 1 του ίδιου κανονισμού: ερπετά, πτηνά (δείγματα ειδών πτηνών εκτός από όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, ορτύκια, περιστέρια, φασιανούς, πέρδικες και στρουθιονίδες) τρωκτικά και κουνέλια εκτός από εκείνα που προορίζονται για παραγωγή ειδών διατροφής·

  8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.