Menettely : 2016/2540(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0252/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0252/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0065

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 169kWORD 62k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.616v01-00
 
B8-0252/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP))


Paul Brannen S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP))  
B8-0252/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2016 annetun komission julkilausuman lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 artiklan, joka koskee sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa,

–  ottaa huomioon eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla tiettyjä toimenpiteitä koskevan SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

–  ottaa huomioon kuluttajansuojatoimia koskevan SEUT:n 169 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT:n 13 artiklan, jossa määrätään, että laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin politiikkaa unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon,

–  ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013(1)sekä koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista 28. kesäkuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013(2),

–  ottaa huomioon 13. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset(3),

–  ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä 15. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman(4),

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2010 pidetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston 3050. kokouksessa annetut päätelmät koirien ja kissojen hyvinvoinnista,

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä(5),

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta 23. elokuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012(6),

–  ottaa huomioon haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014(7),

–  ottaa huomioon Tanskan, Saksan ja Alankomaiden 14. joulukuuta 2014 antaman eläinten hyvinvointia koskevan yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 19. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa: potilasturvallisuuden parantaminen ja mikrobilääkeresistenssin torjunta(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että komissio on rahoittanut tutkimusta, joka koski kaupan kohteina olevien koirien ja kissojen hyvinvointia;

B.   toteaa, että kansalaisjärjestöt, lainvalvontaviranomaiset, toimivaltaiset viranomaiset ja eläinlääkärit ovat esittäneet näyttöä vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvän lemmikkieläinten laittoman kaupan lisääntymisestä, lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään liittyvistä laajalle levinneistä väärinkäytöksistä, valvonnan kiertämisestä sekä asiakirjojen väärentämisestä;

C.  toteaa, että viimeaikaisista parannuksista huolimatta ollaan edelleen hyvin huolissaan lemmikkieläinpasseissa olevista tiedoista, erityisesti siitä, kuinka yksittäisen eläimen ikää koskevat tiedot voidaan osoittaa paikkansapitäviksi;

D.  toteaa, että laittomasti kaupatut lemmikkieläimet ovat usein epäasianmukaisesti kasvatettuja ja huonosti sopeutuvia ja niiden tautiriski on suurempi;

E.   toteaa, että useimmissa jäsenvaltioissa on jo jonkinlaisia lemmikkieläinten rekisteröintiä ja/tai tunnistamista koskevia vaatimuksia; toteaa, että useimpia tietokantoja ei ole vielä liitetty EU:n tietokantaan, mikä vaikeuttaa täysimääräistä jäljitettävyyttä, kun lemmikkieläimiä siirretään EU:n rajojen yli;

F.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten laiton kauppa on maailman laajimmalle levinneitä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muotoja;

G.   toteaa, että ilman luonnollisia vihollisia olevien eksoottisten eläinten tai luonnonvaraisten eläinten karkaaminen voi johtaa niiden hallitsemattomaan leviämiseen, joka vaikuttaa ympäristöön, kansanterveyteen ja talouteen;

1.  korostaa, että lemmikkieläimet vaikuttavat myönteisesti miljoonien omistajiensa ja näiden perheiden elämänlaatuun koko unionissa, ja toteaa, että omistajien olisi voitava matkustaa lemmikkiensä kanssa koko unionissa turvallisesti ja valvotusti;

2.  suhtautuu myönteisesti asetuksella (EU) N:o 576/2013 käyttöön otettuihin lemmikkieläinten matkustusjärjestelmän parannuksiin, lemmikkieläinpassiin lisätyt turvaominaisuudet mukaan luettuina;

3.  pitää huolestuttavana kansalaisjärjestöiltä, lainvalvontaviranomaisilta, toimivaltaisilta viranomaisilta ja eläinlääkäreiltä saatua näyttöä, joka osoittaa selvästi, että lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään liittyvät laittomuudet ja väärinkäytökset yleistyvät ja että järjestelmää hyödynnetään kaupallisiin tarkoituksiin;

4.  kehottaa komissiota toteuttamaan tehokkaita ja vaikuttavia toimia lemmikkieläinten, myös lemmikkeinä pidettävien luonnonvaraisten eläinten, laittoman kaupan torjumiseksi;

5.  katsoo, että koirien (Canis lupus familiaris) ja kissojen (Felis silvestris catus) sekä lemmikkeinä yleisesti pidettävien luonnonvaraisten eläinten tunnistamis- ja rekisteröintivaatimuksia koskevien yhteensopivien järjestelmien avulla vähennettäisiin asiakirjojen väärentämisen ja laittoman kaupan mahdollisuuksia ja suojeltaisiin siten kansanterveyttä ja eläinten terveyttä ja varmistettaisiin unioninsisäisen jäljitettävyyden toimiminen;

6.  kehottaa komissiota antamaan tarttuvista eläintaudeista annetun asetuksen tultua voimaan viipymättä delegoidun säädöksen asetuksen 108, 109 ja 118 artiklan mukaisten sääntöjen vahvistamiseksi koirien (Canis lupus familiaris) ja kissojen (Felis silvestris catus) tunnistamis- ja rekisteröintikeinoja ja -menetelmiä koskevista yhteensopivista vaatimuksista;

7.  kehottaa komissiota tarttuvista eläintaudeista annetun asetuksen tultua voimaan harkitsemaan delegoitujen säädösten antamista asetuksen 108, 109 ja 118 artiklan mukaisten sääntöjen vahvistamiseksi seuraavien lemmikkieläinten tunnistamis- ja rekisteröintikeinoja ja -menetelmiä koskevista yhteensopivista vaatimuksista saman asetuksen liitteen 1 mukaisesti: matelijat, linnut (muiden kuin kanoihin, kalkkunoihin, helmikanoihin, ankkoihin, sorsiin, hanhiin, viiriäisiin, kyyhkysiin, fasaaneihin, peltopyihin ja sileälastaisiin lintuihin kuuluvien lintulajien yksilöt), jyrsijät ja kanit, elintarviketuotantoon tarkoitettuja eläimiä lukuun ottamatta;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0381.

(5)

EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

EUVL L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0197.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö