Prijedlog rezolucije - B8-0252/2016Prijedlog rezolucije
B8-0252/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama

17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Paul Brannen u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0251/2016

Postupak : 2016/2540(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0252/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0252/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0252/2016

Rezolucija Europskog parlamenta  o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama

(2016/2540(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije od 4. veljače 2016. o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama,

–  uzimajući u obzir članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) o uspostavi i funkcioniranju jedinstvenog tržišta,

–  uzimajući u obzir članak 168. stavak 4. točku (b) UFEU-a o mjerama u veterinarskom i fitosanitarnom području,

–  uzimajući u obzir članak 169. UFEU-a o mjerama zaštite potrošača,

–  uzimajući u obzir članak 13. UFEU-a, u kojem se navodi da Unija i države članice u oblikovanju i provedbi politika Unije posvećuju punu pažnju zahtjevima za dobrobit životinja jer su životinje čuvstvena bića,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca[1] i Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim Uredbom (EU) br. 576/2013[2],

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 90/425/EEZ[3],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. travnja 2014. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zdravlju životinja[4],

–  uzimajući u obzir zaključke sa 3050. sastanka Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo od 29. studenoga 2010. o dobrobiti pasa i mačaka,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima[5],

–  uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006[6],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta[7],

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Danske, Njemačke i Nizozemske od 14. prosinca 2014. o dobrobiti životinja,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. svibnja 2015. o sigurnijoj zdravstvenoj skrbi u Europi: poboljšanje sigurnosti pacijenata i borba protiv antimikrobne rezistencije[8],

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Komisija financirala studiju o dobrobiti pasa i mačaka uključenih u komercijalne aktivnosti;

B.   budući da su nevladine organizacije, tijela kaznenog progona, nadležne vlasti i veterinari ukazali na postojanje sve veće nezakonite trgovine kućnim ljubimcima u okviru teškog i organiziranog kriminala uz raširenu zlouporabu Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca, izbjegavanje kontrola i krivotvorenje dokumenata;

C.  budući da unatoč nedavnim poboljšanjima još postoje veliki problemi s podacima iz putovnica za kućne ljubimce, posebno u pogledu načina na koji se može provjeriti točnost podataka o starosti pojedine životinje;

D.  budući da su kućni ljubimci kojima uzgajatelji nezakonito trguju često loše uzgojeni, slabo socijalizirani i izloženi većem riziku od bolesti;

E.   budući da većina država članica već ima određene neke uvjete za registraciju ili identifikaciju kućnih ljubimaca; budući da većina tih baza podataka još nije povezana s bazom podataka EU-a, čime se onemogućuje potpuna sljedivost u slučaju premještanja kućnih ljubimaca preko granica EU-a;

F.  budući da je nezakonita trgovina divljim životinjama jedna od najvećih transnacionalnih aktivnosti organiziranog kriminala u svijetu;

G.   budući da bijeg egzotičnih ili divljih životinja koje nemaju prirodnih neprijatelja može dovesti do njihova nekontroliranog širenja, što utječe na okoliš, javno zdravlje i gospodarstvo;

1.  ističe pozitivan doprinos kućnih ljubimaca životima milijuna pojedinačnih vlasnika i obitelji diljem EU-a te ponovo potvrđuje da bi vlasnici trebali biti u mogućnosti u cijeloj Uniji putovati sa svojim kućnim ljubimcima na siguran i kontroliran način;

2.  pozdravlja to što se Uredbom (EU) br. 576/2013 postiže unapređenje Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca, što se odnosi i na dodatne sigurnosne značajke putovnica za kućne ljubimce;

3.  sa zabrinutošću primjećuje dokaze nevladinih organizacija, tijela kaznenog progona, nadležnih vlasti i veterinara koji jasno pokazuju sve veću nezakonitu zlouporabu Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca koja se iskorištava u komercijalne svrhe;

4.  poziva Komisiju da donese snažne i učinkovite mjere kojima bi se pridonijelo borbi protiv nezakonite trgovine kućnim ljubimcima i divljim životinjama koje se drže kao kućni ljubimci;

5.  vjeruje da bi se uvođenjem kompatibilnih sustava uvjeta identifikacije i registracije pasa (canis lupus familiaris), mačaka (felis silvestris catus) i divljih životinja koje se drže kao kućni ljubimci smanjio opseg krivotvorenja dokumenata i nezakonite trgovine, čime bi se zaštitilo javno zdravlje i zdravlje životinja te bioraznolikost i omogućila njihova učinkovita sljedivost unutar Unije;

6.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu Uredbe o prenosivim bolestima životinja odmah donese delegirani akt kojim će se utvrditi pravila na temelju članaka 108., 109. i 118. Uredbe u vezi s kompatibilnim uvjetima za sredstva i metode identifikacije i registracije pasa (Canis lupus familiaris) i mačaka (Felis silvestris catus);

7.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu Uredbe o prenosivim bolestima životinja razmotri donošenje delegiranih akata kojima će se utvrditi pravila na temelju članaka 108., 109. i 118. Uredbe u vezi kompatibilnim uvjetima za sredstva i metode identifikacije i registracije sljedećih kućnih ljubimaca, kao što je definirano Prilogom 1. istoj Uredbi: gmazova, ptica (primjerci ptičjih vrsta osim domaće kokoši, pura, biserki, pataka, gusaka, prepelica, golubova, fazana, jarebica i bezgrebenki), glodavaca i zečeva koji nisu namijenjeni proizvodnji hrane;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.