Procedūra : 2016/2540(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0252/2016

Pateikti tekstai :

B8-0252/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0065

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 401kWORD 75k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.616v01-00
 
B8-0252/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))


Paul Brannen S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))  
B8-0252/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 4 d. Komisijos pareiškimą dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnį dėl bendrosios rinkos sukūrimo ir veikimo,

–  atsižvelgdamas į SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą dėl priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse,

–  atsižvelgdamas į SESV 169 straipsnį dėl vartotojų apsaugos priemonių,

–  atsižvelgdamas į SESV 13 straipsnį, kuriame nustatyta, kad, rengdamos ir įgyvendindamos Sąjungos įvairių sričių politiką, Sąjunga ir valstybės narės turi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais(1) ir 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų(2),

–  atsižvelgdamas į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 15 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvūnų sveikatos(4),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 29 d. 3050-ojo Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžio išvadas dėl šunų ir kačių gerovės,

–  atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006(6),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo(7),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 14 d. bendrą Danijos, Vokietijos ir Nyderlandų pareiškimą dėl gyvūnų gerovės,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 19 d. rezoliuciją „Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms“(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Komisija finansavo tyrimą dėl šunų ir kačių gerovės komercinėje veikloje;

B.   kadangi nevyriausybinės organizacijos, teisėsaugos institucijos, kompetentingos valdžios institucijos ir veterinarijos gydytojai pateikė įrodymų, kad auga neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais, susijusi su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu, taip pat yra daug piktnaudžiavimo gyvūnų augintinių keliavimo sistema atvejų, vengiama kontrolės ir klastojami dokumentai;

C.  kadangi, nepaisant to, kad pastaruoju metu padaryta pažanga, didelį susirūpinimą tebekelia gyvūnų augintinių pasams teikiama informacija, visų pirma klausimas, kaip galima įrodyti, kad nurodytas atitinkamo gyvūno amžius yra tikslus;

D.  kadangi gyvūnai augintiniai, kuriais prekiaujama neteisėtai, dažnai yra prastai prižiūrimi, menkai socializavęsi ir patiria didesnę ligų riziką;

E.   kadangi dauguma valstybių narių jau taiko tam tikrus gyvūnų augintinių registravimo ir (arba) identifikavimo reikalavimus; kadangi dauguma šių duomenų bazių dar nėra susietos su ES duomenų baze, todėl negalima užtikrinti visiško atsekamumo, kai gyvūnai augintiniai išvežami už ES sienų;

F.  kadangi neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais yra viena iš plačiausiai paplitusių tarptautinio masto organizuoto nusikalstamumo rūšių visame pasaulyje;

G.   kadangi egzotiniams ar laukiniams gyvūnams ištrūkus į aplinką, kurioje nėra jų natūralių priešų, rūšis gali nevaldomai paplisti, o tai gali paveikti aplinką, visuomenės sveikatą ir ekonomiką;

1.  pabrėžia teigiamą gyvūnų augintinių įtaką daugybės individualių savininkų ir šeimų gyvenimui visoje ES ir dar kartą patvirtina, kad savininkai turėtų galėti keliauti Sąjungoje su savo augintiniais saugiomis ir kontroliuojamomis sąlygomis;

2.  palankiai vertina Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 padarytus gyvūnų augintinių keliavimo sistemos patobulinimus, be kita ko, papildomus saugumo elementus gyvūnų augintinių pasuose;

3.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į nevyriausybinių organizacijų, teisėsaugos institucijų, kompetentingų valdžios institucijų ir veterinarijos gydytojų pateiktus įrodymus, iš kurių aiškiai matyti, kad vis daugiau neteisėtai piktnaudžiaujama gyvūnų augintinių keliavimo sistema, ją naudojant komerciniais tikslais;

4.  ragina Komisiją patvirtinti tvirtas ir veiksmingas priemones siekiant kovoti su neteisėta prekyba augintiniais, įskaitant namuose auginamus laukinius gyvūnus;

5.  mano, kad suderinamos šunų (canis lupus familiaris), kačių (felis silvestris catus) ir populiarių namuose auginamų laukinių gyvūnų identifikavimo ir registravimo reikalavimų sistemos sumažintų dokumentų klastojimo ir neteisėtos prekybos mastą, tokiu būdu būtų saugoma visuomenės ir gyvūnų sveikata bei biologinė įvairovė ir būtų užtikrintas veiksmingas atsekamumas Sąjungoje;

6.  ragina Komisiją, įsigaliojus Reglamentui dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, nedelsiant priimti deleguotąjį aktą, kuriame pagal reglamento 108, 109 ir 118 straipsnius būtų nustatyti suderinti reikalavimai, taikytini šunų (canis lupus familiaris) ir kačių (felis silvestris catus) identifikavimo ir registravimo priemonėms ir metodams;

7.  ragina Komisiją, įsigaliojus Reglamentui dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, apsvarstyti galimybę priimti deleguotąjį aktą, kuriame pagal reglamento 108, 109 ir 118 straipsnius būtų nustatyti suderinti reikalavimai, taikytini toliau išvardytų gyvūnų augintinių, nurodytų šio reglamento 1 priede, identifikavimo ir registravimo priemonėms ir metodams: ropliai, paukščiai (paukščių rūšių, išskyrus vištas, kalakutus, perlines vištas, antis, žąsis, putpeles, balandžius, fazanus, kurapkas ir Ratitae genties paukščius, egzemplioriai), graužikai ir triušiai, kurie nėra skirti maisto gamybai;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 178, 2013 6 28, p. 1.

(2)

OL L 178, 2013 6 28, p. 109.

(3)

OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0381.

(5)

OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(6)

OL L 242, 2012 9 7, p. 13.

(7)

OL L 317, 2014 11 4, p. 35.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0197.

Teisinė informacija - Privatumo politika