Procedūra : 2016/2540(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0252/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0252/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/02/2016 - 7.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0065

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 401kWORD 74k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.616v01-00
 
B8-0252/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par saderīgu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP))


Paul Brannen S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par saderīgu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP))  
B8-0252/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 4. februāra paziņojumu par savietojamu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. pantu par vienotā tirgus izveidi un darbību,

–  ņemot vērā LESD 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu par veterinārijas un fitosanitārijas pasākumiem,

–  ņemot vērā LESD 169. pantu par pasākumiem patērētāju tiesību aizsardzībai,

–  ņemot vērā LESD 13. pantu, kurā ir noteikts, ka, izstrādājot un īstenojot ES politikas virzienus, Savienībai un dalībvalstīm ir pilnībā jāņem vērā dzīvnieku labturības prasības, jo dzīvnieki ir jutīgas būtnes;

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 576/20013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu(1) un Komisijas 2013. gada 28. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem(2),

–  ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā(3),

–  ņemot vērā 2014. gada 15. aprīļa rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvnieku veselību(4),

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2010. gada 29. novembra 3050. sanāksmes secinājumus par suņu un kaķu labturību,

–  ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 23. augusta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012, ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006(6).

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību(7),

–  ņemot vērā Dānijas, Vācijas un Nīderlandes 2014. gada decembra Kopīgo deklarāciju par dzīvnieku labturību,

–  ņemot vērā 2015. gada 19. maija rezolūciju par drošāku veselības aprūpi Eiropā — pacientu drošības uzlabošana un cīņa pret mikrobu rezistenci(8),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Komisija ir finansējusi pētījumu par komercpraksē iesaistītu suņu un kaķu labturību;

B.   tā kā nevalstiskās organizācijas, tiesībaizsardzības iestādes, kompetentās iestādes un veterināri ir snieguši pierādījumus par arvien plašāku lolojumdzīvnieku nelikumīgu tirdzniecību, kura ir saistīta ar smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību un kuras laikā bieži tiek pārkāpti lolojumdzīvnieku pārvietošanas shēmas noteikumi, kā arī notiek izvairīšanās no kontroles un dokumentu viltošana;

C.  tā kā, neraugoties uz nesenajiem uzlabojumiem, joprojām pastāv nopietnas bažas par lolojumdzīvnieku pasēs sniegto informāciju, jo īpaši par to, kā var pierādīt, ka norādītais dzīvnieka vecums ir pareizs;

D.  tā kā lolojumdzīvnieki, kas tiek tirgoti nelegāli, bieži vien tiek izaudzēti sliktos apstākļos, tiem ir liegts kontaktēties ar saviem sugas brāļiem un pastāv lielāks risks saslimt;

E.   tā kā lielākajā daļā dalībvalstu jau pastāv prasības attiecībā uz lolojumdzīvnieku reģistrāciju un/vai identifikāciju; tā kā lielākā daļa šo datubāžu vēl nav savienotas ar ES datubāzi, tādējādi neļaujot nodrošināt pilnīgu izsekojamību gadījumos, kad lolojumdzīvnieki tiek pārvesti pār ES robežām;

F.  tā kā nelegālā tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem ir viena no visplašākajām transnacionālās organizētās noziedzības darbībām visā pasaulē;

G.   tā kā gadījumos, kad izbēg eksotiski vai savvaļas dzīvnieki, kuriem nav dabisku ienaidnieku, var notikt to nekontrolēta izplatīšanās, kas ietekmē vidi, sabiedrības veselību un ekonomiku,

1.  uzsver labvēlīgo ietekmi, ko lolojumdzīvnieki sniedz miljoniem individuālo īpašnieku un ģimeņu visā ES, un atkārtoti norāda, ka īpašniekiem jābūt iespējai drošā un kontrolētā veidā ceļot kopā ar saviem lolojumdzīvniekiem visā Savienībā;

2.  atzinīgi vērtē lolojumdzīvnieku pārvietošanas shēmas uzlabojumus, kas ieviesti ar Regulu (ES) Nr. 576/2013, tostarp papildu drošības elementu iekļaušanu lolojumdzīvnieka pasē;

3.  ar bažām norāda uz nevalstisko organizāciju, tiesībaizsardzības iestāžu, kompetento iestāžu un veterināru sniegtajiem pierādījumiem, kas skaidri liecina, ka arvien biežāk tiek pārkāpti lolojumdzīvnieku pārvietošanas shēmas noteikumi, izmantojot šo shēmu komerciālos nolūkos;

4.  aicina Komisiju pieņemt stingrus un efektīvus pasākumus, lai cīnītos pret nelegālu tirdzniecību ar lolojumdzīvniekiem, tostarp savvaļas dzīvniekiem, kuri tiek turēti kā lolojumdzīvnieki;

5.  uzskata, ka saderīgas identificēšanas sistēmas un reģistrēšanas prasības suņiem (Canis lupus familiaris), kaķiem (Felis silvestris catus) un savvaļas dzīvniekiem, kurus parasti tur kā lolojumdzīvniekus, samazinātu dzīvnieku dokumentu viltošanu un nelegālu tirdzniecību, un tādējādi tiktu aizsargāta sabiedrības un dzīvnieku veselība un bioloģiskā daudzveidība un nodrošināta efektīva dzīvnieku izsekojamība Savienībā;

6.  aicina Komisiju pēc tam, kad stāsies spēkā regula par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām, nekavējoties pieņemt deleģēto aktu, ar kuru atbilstīgi regulas 108., 109. un 118. pantam paredz noteikumus par saderīgām prasībām attiecībā uz līdzekļiem un metodēm suņu (Canis lupus familiaris) un kaķu (Felis silvestris catus) identifikācijai un reģistrācijai;

7.  aicina Komisiju pēc tam, kad stāsies spēkā Regula par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām, apsvērt iespēju pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem atbilstīgi regulas 108., 109. un 118. pantam paredz noteikumus par saderīgām prasībām attiecībā uz līdzekļiem un metodēm šādu minētās regulas I pielikumā iekļautu lolojumdzīvnieku identifikācijai un reģistrācijai: reptiļi, putni (to putnu sugu īpatņi, kas nav mājas pāvi, tītari, pērļu vistiņas, pīles, zosis, paipalas, baloži, fazāni, irbes un skrējējputni (Ratitae), grauzēji un truši, ko netur gaļas ieguvei;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 178, 28.6.2013., 1. lpp.

(2)

OV L 178, 28.6.2013., 109. lpp.

(3)

OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0381

(5)

OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(6)

OV L 242, 7.9.2012., 13. lpp.

(7)

OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.

(8)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0197.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika