Projekt rezolucji - B8-0252/2016Projekt rezolucji
B8-0252/2016

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich

  17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia Komisji
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Paul Brannen w imieniu grupy S&D

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0251/2016

  Procedura : 2016/2540(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0252/2016
  Teksty złożone :
  B8-0252/2016
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8-0252/2016

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich

  (2016/2540(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich,

  –  uwzględniając art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczący ustanowienia i funkcjonowania jednolitego rynku,

  –  uwzględniając art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE dotyczący środków w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej,

  –  uwzględniając art. 169 TFUE dotyczący środków ochrony konsumentów,

  –  uwzględniając art. 13 TFUE, który stanowi, że przy formułowaniu i wykonywaniu unijnych strategii politycznych Unia i jej państwa członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych[1] oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013[2],

  –  uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG[3],

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt[4],

  –  uwzględniając konkluzje 3050. posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie dobrostanu psów i kotów,

  –  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi[5],

  –  uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006[6],

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych[7],

  –  uwzględniając wspólną deklarację na rzecz dobrostanu zwierząt podpisaną przez Danię, Niemcy i Holandię w dniu 14 grudnia 2014 r.,

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej w Europie: zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i przeciwdziałanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe[8],

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że Komisja sfinansowała analizę dobrostanu psów i kotów będących przedmiotem działalności handlowej;

  B.   mając na uwadze, że organizacje pozarządowe, organy ścigania, właściwe organy i weterynarze przedstawili dowody na coraz większy, nielegalny, wiążący się z poważnymi przestępstwami i przestępczością zorganizowaną handel zwierzętami domowymi, któremu towarzyszy powszechne naruszanie zasad przemieszczania zwierząt domowych, unikanie kontroli i podrabianie dokumentów;

  C.  mając na uwadze, że pomimo niedawnej poprawy sytuacji, nadal istnieją poważne obawy, jeśli chodzi o informacje dostarczane na potrzeby paszportów dla zwierząt domowych, w szczególności dotyczące sposobu potwierdzania prawdziwości informacji o wieku danego zwierzęcia;

  D.  mając na uwadze, że zwierzęta domowe będące przedmiotem nielegalnego handlu są często niewłaściwie hodowane, słabo socjalizowane oraz bardziej narażone na choroby;

  E.   mając na uwadze, że większość państw członkowskich wprowadziła już pewne wymogi dotyczące rejestracji lub identyfikacji zwierząt domowych; mając na uwadze, że większość z tych baz danych nie została jeszcze połączona z bazą danych UE, co uniemożliwia pełną identyfikowalność w przypadku przewożenia zwierząt przez granice UE;

  F.  mając na uwadze, że nielegalny handel dzikimi zwierzętami należy do prowadzonych na najszerszą skalę, ponadnarodowych rodzajów zorganizowanej działalności przestępczej na świecie;

  G.   mając na uwadze, że ucieczka egzotycznych lub dzikich zwierząt, które nie mają naturalnych wrogów, może prowadzić do ich niekontrolowanego rozprzestrzenienia się, wpływającego na środowisko, zdrowie publiczne i gospodarkę;

  1.  podkreśla pozytywny wkład, jaki zwierzęta domowe wnoszą w życie milionów pojedynczych właścicieli i rodzin w całej UE oraz potwierdza, że właściciele powinni mieć możliwość podróżowania ze swoimi zwierzętami po całym terytorium Unii w bezpieczny, kontrolowany sposób;

  2.  z zadowoleniem przyjmuje poprawione zasady przemieszczania zwierząt domowych wprowadzone rozporządzeniem (UE) nr 576/2013, w tym dodatkowe zabezpieczenia w paszporcie zwierzęcia domowego;

  3.  z zaniepokojeniem odnotowuje przedstawione przez organizacje pozarządowe, organy ścigania, właściwe organy i weterynarzy dowody wyraźnie wskazujące na coraz częstsze nielegalne naruszanie zasad przemieszczania zwierząt domowych, które są wykorzystywane do celów handlowych;

  4.  wzywa Komisję do przyjęcia silnych i skutecznych środków mających przeciwdziałać nielegalnemu handlowi zwierzętami domowymi, w tym dzikimi zwierzętami trzymanymi jako zwierzęta domowe;

  5.  uważa, że kompatybilne systemy identyfikacji i wymogi rejestracyjne dotyczące psów (canis lupus familiaris) i kotów (felis silvestris catus) oraz dzikich zwierząt trzymanych zwykle jako zwierzęta domowe ograniczyłyby możliwości fałszowania dokumentów i prowadzenia nielegalnego handlu, chroniąc tym samym zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt oraz różnorodność biologiczną, a także stworzyłyby skuteczny wewnątrzunijny system identyfikowalności;

  6.  wzywa Komisję, aby po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie przenośnych chorób zwierząt niezwłocznie przyjęła akt delegowany ustanawiający zasady zgodnie z art. 108, 109 i 118 tego rozporządzenia dotyczące kompatybilnych wymogów w zakresie środków i metod identyfikacji i rejestracji psów (canis lupus familiaris) i kotów (felis silvestris catus);

  7.  wzywa Komisję, aby po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie przenośnych chorób zwierząt rozważyła przyjęcie aktów delegowanych ustanawiających zasady zgodnie z art. 108, 109 i 118 tego rozporządzenia dotyczące kompatybilnych wymogów w zakresie środków i metod identyfikacji i rejestracji następujących zwierząt domowych zdefiniowanych w załączniku 1 do tego rozporządzenia: gadów, ptaków (okazów gatunków ptasich innych niż kury domowe, indyki, perlice, kaczki, gęsi, przepiórki, gołębie, bażanty, kuropatwy i ptaki bezgrzebieniowe) oraz gryzoni i królików innych niż przeznaczone do produkcji żywności;

  8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.