Procedură : 2016/2540(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0252/2016

Texte depuse :

B8-0252/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0065

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 397kWORD 73k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.616v01-00
 
B8-0252/2016

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))


Paul Brannen în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))  
B8-0252/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația Comisiei din 4 februarie 2016 privind Rezoluția Parlamentului European referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre,

–  având în vedere articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), referitor la instituirea și funcționarea pieței interne,

–  având în vedere articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE, referitor la măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar,

–  având în vedere articolul 169 din TFUE, referitor la măsurile de protecție a consumatorilor,

–  având în vedere articolul 13 din TFUE, care prevede că la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii, Uniunea și statele membre acordă întreaga atenție cerințelor legate de bunăstarea animalelor, deoarece ele sunt ființe sensibile,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie(1) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013(2),

–  având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor(4),

–  având în vedere concluziile celei de a 3050-a reuniuni a Consiliului Agricultură și Pescuit din 29 noiembrie 2010 privind bunăstarea câinilor și a pisicilor,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea(5),

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive(7),

–  având în vedere Declarația comună din 14 decembrie 2014 a Danemarcei, Germaniei și Țărilor de Jos privind bunăstarea animalelor,

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 mai 2015 referitoare la asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa: îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la antimicrobiene(8),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia a finanțat un studiu privind bunăstarea câinilor și pisicilor implicate în practici comerciale;

B.   întrucât organizațiile neguvernamentale, agențiile de impunere a ordinii de drept, autoritățile competente și medicii veterinari au demonstrat o creștere a comerțului ilegal cu animale de companie, cu numeroase abuzuri în sistemul de circulație a animalelor de companie, evitarea controalelor și falsificarea documentelor;

C.  întrucât, în ciuda unor îmbunătățiri recente, există încă preocupări importante în ceea ce privește informațiile furnizate pentru pașapoartele animalelor de companie, în special privind modul în care se poate dovedi că vârsta indicată pentru un anumit animal este corectă;

D.  întrucât animalele de companie comercializate ilegal sunt adesea crescute în condiții deficitare, sunt în mare parte izolate și prezintă un risc crescut de îmbolnăvire;

E.   întrucât majoritatea statelor membre au instituit deja cerințe de o formă oarecare pentru înregistrarea și/sau identificarea animalelor de companie; întrucât majoritatea bazelor de date nu sunt încă conectate la o bază de date a UE, ceea ce împiedică deplina trasabilitate atunci când animalele de companie sunt transportate peste graniță;

F.  întrucât comerțul ilicit cu animale sălbatice este una dintre cele mai răspândite activități transnaționale de crimă organizată din lume;

G.   întrucât evadarea animalelor exotice sau sălbatice care nu au dușmani naturali poate duce la răspândirea lor necontrolată, care afectează mediul, sănătatea publică și economia;

1.  subliniază contribuția pozitivă adusă de animalele de companie în viața a milioane de proprietari individuali și de familii din întreaga UE și își reiterează afirmația potrivit căreia proprietarii ar trebui să aibă posibilitatea de a călători cu animalele lor de companie în întreaga Uniune, în condiții de siguranță, controlate;

2.  salută îmbunătățirile aduse sistemului de circulație a animalelor de companie prin Regulamentul (UE) nr. 576/2013, printre care caracteristicile suplimentare în materie de securitate din pașaportul animalelor de companie;

3.  ia act cu preocupare de dovezile aduse de organizațiile neguvernamentale, agențiile de impunere a ordinii de drept, autoritățile competente și medicii veterinari care demonstrează clar intensificarea utilizării abuzive a sistemului de circulație a animalelor de companie, care este folosit în scop comercial;

4.  îi solicită Comisiei să adopte măsuri serioase și eficace pentru soluționarea comerțului ilicit cu animale de companie, inclusiv cu animale sălbatice ținute ca animale de companie;

5.  consideră că sistemele compatibile de identificare și înregistrare pentru câini (canis lupus familiaris) și pisici (felis silvestris catus), precum și pentru animalele sălbatice ținute ca animale de companie, ar reduce fenomenul de falsificare a documentelor și de comerț ilicit, protejând astfel sănătatea publică și sănătatea animalelor, ca și biodiversitatea, și ar permite trasabilitatea efectivă în interiorul Uniunii;

6.  îi solicită Comisiei ca, la intrarea în vigoare a Regulamentului privind bolile transmisibile ale animalelor, să adopte concomitent un act delegat de stabilire a unor norme în conformitate cu articolele 108, 109 și 118 din regulament privind unele cerințe compatibile referitoare la mijloacele și metodele de indentificare și înregistrare a câinilor (canis lupus familiaris) și pisicilor (felis silvestris catus);

7.  îi solicită Comisiei ca, la intrarea în vigoare a Regulamentului privind bolile transmisibile ale animalelor, să ia în considerarea adoptarea unor acte delegate de stabilire a unor norme în conformitate cu articolele 108, 109 și 118 din regulament privind unele cerințe compatibile referitoare la mijloacele și metodele de indentificare și înregistrare a următoarelor animale, conform definițiilor din anexa 1 la același regulament; reptile, păsări (alte specii aviare decât găinile, curcile, bibilicile, rațele, gâștele, prepelițele, porumbeii, fazanii, potârnichile și păsările alergătoare), rozătoare și iepuri, altele decât cele destinate producerii alimentelor;

8.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 178, 28.6.2013, p. 1.

(2)

JO L 178, 28.6.2013, p. 109.

(3)

JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0381.

(5)

JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(6)

JO L 242, 7.9.2012, p. 13.

(7)

JO L 317, 4.11.2014, p. 35.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0197.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate