Postup : 2016/2540(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0252/2016

Predkladané texty :

B8-0252/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0065

NÁVRH UZNESENIA
PDF 339kWORD 76k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.616v01-00
 
B8-0252/2016

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))


Paul Brannen v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Uznesenie Európskeho parlamentu o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))  
B8‑0252/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 4. februára 2016 o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch,

–  so zreteľom na článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o vytvorení a fungovaní jednotného trhu,

–  so zreteľom na článok 168 ods. 4 ZFEÚ o opatreniach vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti,

–  so zreteľom na článok 169 ZFEÚ o opatreniach v oblasti ochrany spotrebiteľa,

–  so zreteľom na článok 13 ZFEÚ, podľa ktorého pri formulovaní a vykonávaní politík Únie berú EÚ a jej členské štáty maximálny ohľad na dobré životné podmienky zvierat ako cítiacich bytostí,

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 576/2013 z 12.júna2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat(1) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013(2),

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdraví zvierat(4),

–  so zreteľom na závery 3050. schôdze Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo z 29. novembra 2010 o dobrých životných podmienkach psov a mačiek,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi(5),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov(7),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Dánska, Nemecka a Holandska o dobrých životných podmienkach zvierat zo 14. decembra 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2015 o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe: zlepšenie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii(8),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia financovala štúdiu o dobrých životných podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodovania,

B.   keďže mimovládne organizácie, orgány presadzovania práva, príslušné orgány a veterinári predložili dôkazy o rastúcom nezákonnom obchodovaní so spoločenskými zvieratami, spojenom s  závažnou a organizovanou trestnou činnosťou, rozsiahlom zneužívaní režimu premiestňovania spoločenských zvierat, obchádzaní kontrol a falšovaní dokumentov;

C.  keďže napriek nedávnym zlepšeniam pretrvávajú vážne obavy, pokiaľ ide o informácie poskytované v súvislosti s pasmi pre spoločenské zvieratá, najmä čo sa týka spôsobu overenia veku príslušného zvieraťa;

D.  keďže spoločenské zvieratá, s ktorými sa obchoduje nezákonne, sú často chované v zlých podmienkach, nedostatočne socializované a vystavené zvýšenému riziku ochorení;

E.   keďže väčšina členských štátov už zaviedla nejakú formu registrácie a/alebo identifikácie spoločenských zvierat; keďže väčšina týchto databáz nie je prepojená s databázou EÚ, čo znemožňuje plne sledovať pohyb spoločenských zvierat cez hranice EÚ;

F.  keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami je jednou z celosvetovo najrozsiahlejších trestných činností organizovaných naprieč hranicami štátov;

G.   keďže úniky exotických alebo divých zvierat, ktoré nemajú prirodzených nepriateľov, môžu viesť k ich nekontrolovanému šíreniu, čo má vplyv na životné prostredie, verejné zdravie a hospodárstvo;

1.  zdôrazňuje pozitívny prínos spoločenských zvierat pre životy miliónov jednotlivých majiteľov a rodín v celej EÚ a opätovne tvrdí, že majitelia by mali mať možnosť cestovať so svojimi zvieratami bezpečným, kontrolovaným spôsobom naprieč celou Úniou;

2.  víta zlepšenia režimu premiestňovania spoločenských zvierat, ktoré sa zaviedlo nariadením (EÚ) č. 576/2013, okrem iného dodatočné bezpečnostné prvky v pasoch pre spoločenské zvieratá;

3.  so znepokojením upozorňuje na dôkazy mimovládnych organizácií, orgánov presadzovania práva, príslušných orgánov a veterinárov, z ktorých jasne vyplýva rastúce zneužívanie režimu premiestňovania spoločenských zvierat, ktorý sa využíva na obchodné účely;

4.  vyzýva Komisiu, aby prijala robustné a účinné opatrenia na boj proti nezákonnému obchodovaniu so spoločenskými zvieratami vrátane obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré sú chované ako spoločenské zvieratá;

5.  domnieva sa, že zosúladené požiadavky týkajúce sa identifikácie a registrácie pre psy (canis lupus familiaris), mačky (felis silvestris catus) a voľne žijúcich zvierat bežne chovaných ako spoločenské zvieratá by obmedzili priestor na falšovanie dokumentov a nezákonné obchodovanie, a teda by prispeli k ochrane verejného zdravia, zdravia zvierat a biodiverzity a k zabezpečeniu účinnej vysledovateľnosti v Únii;

6.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nariadenia o prenosných chorobách zvierat prijala delegované nariadenie, ktorým určí pravidlá podľa článkov 108, 109 a 118 uvedeného nariadenia týkajúce sa podrobných harmonizovaných požiadaviek prostriedkov a metód identifikácie a registrácie psov (canis lupus familiaris ) a mačiek (felis silvestris catus);

7.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nariadenia o prenosných chorobách zvierat zvážila prijatie delegovaného nariadenia, ktorým určí pravidlá podľa článkov 108, 109 a 118 uvedeného nariadenia týkajúce sa zlučiteľných požiadaviek prostriedkov a metód identifikácie a registrácie týchto spoločenských zvierat, ako sú vymedzené v prílohe 1 k uvedenému nariadeniu: plazov, vtákov (všetkých druhov vtákov okrem kúr domácich, moriek, perličiek, kačíc, husí, prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc a bežcov), hlodavcov a králikov, nie však ak sa používajú na výrobu potravín;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0381.

(5)

Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0197.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia