Postopek : 2016/2540(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0252/2016

Predložena besedila :

B8-0252/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0065

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 319kWORD 74k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.616v01-00
 
B8-0252/2016

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o uvedbi usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah (2016/2540(RSP))


Paul Brannen v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta  o uvedbi usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah   
B8-0252/2016

(2016/2540(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjave Komisije z dne 4. februarja 2016 o uvedbi usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah,

–  ob upoštevanju člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o vzpostavitvi in delovanju enotnega trga,

–  ob upoštevanju člena 168(4)(b) PDEU o ukrepih na veterinarskem in fitosanitarnem področju,

–  ob upoštevanju člena 169 PDEU o ukrepih za varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju člena 13 PDEU, v skladu s katerim Unija in države članice pri oblikovanju in izvajanju politik Unije v celoti upoštevajo zahteve po dobrobiti živali kot čutečih bitij,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali(1)in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo skladnost z nekaterimi pogoji iz Uredbe (EU) št. 576/2013(2),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. aprila 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravju živali(4),

–  ob upoštevanju sklepov 3050. seje Sveta za kmetijstvo in ribištvo z dne 29. novembra 2010 o dobrobiti psov in mačk,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi(5),

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 792/2012 z dne 23. avgusta 2012 o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006(6),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst(7),

–  ob upoštevanju skupne deklaracije o dobrobiti živali, ki so jo Danska, Nemčija in Nizozemska podpisale 14. decembra 2014,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19 maja 2015 o varnejšem zdravstvenem varstvu v Evropi: izboljšanje varnosti pacientov in boj proti protimikrobni odpornosti(8),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Komisija financirala študijo o dobrobiti psov in mačk, ki so vključeni v komercialne dejavnosti,

B.   ker so nevladne organizacije, organi kazenskega pregona, pristojni organi in veterinarji predložili dokaze, da se povečuje nezakonita trgovina s hišnimi živalmi, ki je povezana z resnim in organiziranim kriminalom, z razširjeno zlorabo ureditve za premike hišnih živali, izogibanjem nadzoru in ponarejanjem dokumentov;

C.  ker kljub nedavnemu izboljšanju razmer še vedno ostajajo veliki pomisleki v zvezi z podatki za potne liste za hišne živali, zlasti glede tega, kako dokazati, da je navedena starost živali pravilna;

D.  ker hišne živali, s katerimi se nezakonito trguje, pogosto gojijo v neprimernih razmerah, so slabo socializirane in izpostavljene večjemu tveganju bolezni;

E.   ker v večini držav članic že obstajajo določene zahteve glede registracije in/ali identifikacije hišnih živali; ker večina teh zbirk podatkov še ni povezana z zbirko podatkov EU, kar ovira popolno sledljivost pri premiku hišnih živali prek meja EU;

F.  ker je nezakonita trgovina s prostoživečimi živalmi ena največjih nadnacionalno organiziranih kriminalnih dejavnosti na svetu;

G.   ker se lahko eksotične ali prostoživeče živali, ki nimajo naravnih sovražnikov, v primeru pobega nenadzorovano razširijo ter s tem vplivajo na okolje, javno zdravje in gospodarstvo;

1.  poudarja pozitivni prispevek hišnih živali k življenju milijonov lastnikov in družin po vsej EU, ter ponovno potrjuje, da bi lastniki morali imeti možnost s svojimi hišnimi živalmi varno in nadzorovano potovati po vsej Uniji;

2.  pozdravlja izboljšave ureditve o premikih hišnih živali, ki je bila uvedena z Uredbo (EU) št. 576/2013, vključno z dodatnimi varnostnimi elementi v potnem listu za hišne živali;

3.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da obstajajo dokazi nevladnih organizacij, organov kazenskega pregona, pristojnih organov in veterinarjev, ki jasno kažejo na vse večjo nezakonito zlorabo ureditve o premikih hišnih živali, ki se uporablja v komercialne namene;

4.  poziva Komisijo, naj sprejme odločne in učinkovite ukrepe za boj proti nezakoniti trgovini s hišnimi živalmi, vključno s prostoživečimi živalmi, ki se gojijo kot domače živali;

5.  meni, da bi usklajeni sistemi za identifikacijo in registracijo psov (canis lupus familiaris) in mačk (felis silvestris catus) ter prostoživečih živali, ki se pogosto gojijo kot domače živali, zmanjšali obseg ponarejanja dokumentov in nezakonite trgovine in s tem zaščitili javno zdravje, zdravje živali in biotsko raznovrstnost ter zagotovili učinkovito sledljivost znotraj Unije;

6.  poziva Komisijo, naj ob začetku veljavnosti uredbe o prenosljivih živalskih boleznih nemudoma sprejme delegirani akt o določitvi pravil v skladu s členi 108, 109 in 118 uredbe v zvezi z usklajenimi zahtevami za sredstva in načine identifikacije in registracije psov (canis lupus familiaris) in mačk (felis silvestris catus);

7.  poziva Komisijo, naj ob začetku veljavnosti uredbe o prenosljivih živalskih boleznih razmisli o sprejetju delegiranih aktov o določitvi pravil v skladu s členi 108, 109 in 118 uredbe v zvezi z usklajenimi zahtevami za sredstva in načine identifikacije in registracije naslednjih domačih živali, kot so določene v Prilogi 1 k omenjeni uredbi: plazilci, ptice (primerki ptičjih vrst razen domačih kokoši, petelinov, puranov, pegatk, rac, gosi, prepelic, golobov, fazanov, jerebic in ratitiv) ter glodavci in kunci, razen tistih, ki so namenjeni za proizvodnjo hrane;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(2)

UL L 178, 28.6.2013, str. 109.

(3)

UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0381.

(5)

UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(6)

UL L 242, 7.9.2012, str. 13.

(7)

UL L 317, 4.11.2014, str. 35.

(8)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0197.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov