Förfarande : 2016/2540(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0252/2016

Ingivna texter :

B8-0252/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0065

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 170kWORD 62k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.616v01-00
 
B8-0252/2016

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))


Paul Brannen för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))  
B8-0252/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ett uttalande från kommissionen av den 4 februari 2016 om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater,

–  med beaktande av artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om att upprätta den inre marknaden och få den att fungera,

–  med beaktande av artikel 168.4 b i EUF-fördraget om åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet,

–  med beaktande av artikel 169 i EUF-fördraget om konsumentskyddsåtgärder,

–  med beaktande av artikel 13 i EUF-fördraget, som fastställer att unionen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av unionens politik fullt ut ska ta hänsyn till kraven på välfärd för djuren som kännande varelser,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte(1) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013(2) uppfyllts,

–  med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de djurhälsokrav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa(4),

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (jordbruk och fiske) 3050:e möte av den 29 november 2010 om hundars och katters välbefinnande,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(5),

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter(7),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen om djurs välbefinnande från Danmark, Tyskland och Nederländerna av den 14 december 2014,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättring av patientsäkerheten och bekämpning av antimikrobiell resistens(8),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen har finansierat en undersökning om välbefinnandet för hundar och katter som är föremål för handel.

B.   Icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ, behöriga myndigheter och veterinärer har lagt fram bevis för en ökande olaglig handel med sällskapsdjur, kopplat till grov och organiserad brottslighet, med omfattande missbruk av systemet för förflyttning av sällskapsdjur, undvikande av kontroller och förfalskning av handlingar.

C.  Trots de förbättringar som nyligen gjorts finns det fortfarande skäl till allvarlig oro över uppgifterna i passen för sällskapsdjur, särskilt när det gäller metoder för att fastställa att den ålder som uppgivits för ett enskilt djur är korrekt.

D.  Sällskapsdjur, med vilka det bedrivs olaglig handel, är ofta illa uppfödda, bristfälligt socialiserade och utsatta för större sjukdomsrisker.

E.   I en majoritet av medlemsländerna finns det redan krav på någon form av registrering och/eller identifiering av sällskapsdjur. Merparten av dessa databaser är ännu inte kopplade till en EU-databas, vilket förhindrar full spårbarhet när sällskapsdjur förs över EU-gränserna.

F.  Den olagliga handeln med vilda djur är en av världens mest omfattande transnationellt organiserade brottsliga verksamhet.

G.   Exotiska eller vilda djur som flyr och som inte har några naturliga fiender kan sprida sig okontrollerat, vilket påverkar miljön, folkhälsan och ekonomin.

1.  Europaparlamentet understryker den positiva inverkan som sällskapsdjur har på miljontals enskilda ägares och familjers liv inom hela EU, och slår fast att ägare bör ha möjlighet att resa med sina sällskapsdjur på ett säkert och kontrollerat sätt i hela unionen.

2.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar av systemet för förflyttning av sällskapsdjur som gjorts i och med förordning (EU) nr 576/2013, såsom ytterligare säkerhetsdetaljer i passen för sällskapsdjur.

3.  Europaparlamentet noterar med oro de bevis från icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ, behöriga myndigheter och veterinärer som klart och tydligt visar på ett ökat olagligt missbruk av systemet med förflyttning av sällskapsdjur, vilket utnyttjas för kommersiella ändamål.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta kraftfulla och effektiva åtgärder för att hantera den olagliga handeln med sällskapsdjur, inklusive vilda djur som hålls som sällskapsdjur.

5.  Europaparlamentet anser att kompatibla system för krav på identifiering och registrering av hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus) samt vilda djur som hålls som sällskapsdjur, skulle minska möjligheterna att förfalska handlingar och bedriva olaglig handel, och således innebära ett skydd för folkhälsan, djurens hälsa liksom den biologiska mångfalden, samt åstadkomma en effektiv spårbarhet inom unionen.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, vid ikraftträdandet av förordningen om överförbara djursjukdomar, omgående anta en delegerad akt för att i enlighet med artiklarna 108, 109 och 118 i den förordningen fastställa bestämmelser om kompatibla krav på märken och metoder för identifiering och registrering av hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus).

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, vid ikraftträdandet av förordningen om överförbara djursjukdomar, överväga att anta delegerade akter för att i enlighet med artiklarna 108, 109 och 118 i den förordningen fastställa bestämmelser om kompatibla krav på märken och metoder för identifiering och registrering av följande sällskapsdjur, enligt definitionen i bilaga 1 till samma förordning: reptiler, fåglar (exemplar av andra fågelarter än tamhöns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar), samt gnagare och kaniner, utom de som är avsedda för livsmedelsproduktion.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

EUT L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Antagna texter, P7_TA(2014)0381.

(5)

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

EUT L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

EUT L 317, 4.11.2014, s. 35.

(8)

Antagna texter, P8_TA(2015)0197.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy