Предложение за резолюция - B8-0253/2016Предложение за резолюция
B8-0253/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно въвеждането на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки

  17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на Комисията
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Щефан Ек, Аня Хазекамп, Патрик Льо Ярик, Костадинка Кунева, Катержина Конечна, Мариза Матиаш от името на групата GUE/NGL

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0251/2016

  Процедура : 2016/2540(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0253/2016
  Внесени текстове :
  B8-0253/2016
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8-0253/2016

  Резолюция на Европейския парламент относно въвеждането на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки

  (2016/2540(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно функционирането на общата селскостопанска политика,

  –  като взе предвид член 114 от ДФЕС относно създаването и функционирането на единния пазар,

  –  като взе предвид член 168, параграф 4, буква б) от ДФЕС относно мерките във ветеринарната и фитосанитарната област,

  –  като взе предвид член 169 от ДФЕС относно мерките за защита на потребителите,

  –  като взе предвид член 13 от ДФЕС, който предвижда, че при изработването и осъществяването на политиката на Съюза Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните, тъй като те са същества с усещания,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци[1], както и Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013[2],

  –  като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО[3],

  –  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно здравеопазването на животните[4],

  –  като взе предвид заключенията от 3050-ото заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство от 29 ноември 2010 г. относно хуманното отношение към котките и кучетата,

  –  като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях[5],

  –  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията[6],

  –  като взе предвид преюдициалното заключение на Съда на Европейския съюз по дело C-301/14 от 3 декември 2015 г., в което се тълкуват в широк смисъл както понятието „икономическа дейност“ по смисъла на член 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета, така и понятието „търговци, участващи в търговията в рамките на Общността“ по смисъла на член 12 от Директива 90/425/ЕИО на Съвета,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове[7],

  –  като взе предвид съвместната декларация на Дания, Германия и Нидерландия от 14 декември 2014 г. относно хуманното отношение към животните,

  –  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2015 г. относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност[8],

  –  като взе предвид заключенията на проучването на свързания с домашните любимци многосекторен, междупрофесионален и интердисциплинарен стратегически мозъчен тръст относно зоонозите (CALLISTO),

  –  като взе предвид първите резултати от проучването на кучета и котки, използвани в търговски практики, проведено в 12 държави членки в съответствие с декларацията на Комисията, приложена към Регламент (ЕС) № 576/2013,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че първите резултати от финансираното от Комисията проучване относно хуманното отношение към кучета и котки, използвани в търговски практики, посочват, че макар търговията с кучета и котки носи годишни приходи в размер на 1,3 милиарда евро, едва 13% от закупените домашни любимци идват от професионалисти, които развъждат животни;

  Б.  като има предвид, че неправителствени организации, правоприлагащи агенции, компетентни органи и ветеринарни лекари представиха данни за нарастването на незаконната търговия с домашни любимци, с широко разпространени нарушения на схемата за пътуване на домашни любимци, избягване на проверки и фалшифициране на документи;

  В.  като има предвид, че все повече хора злоупотребяват с некомерсиалната система за чисто комерсиална търговия с домашни любимци;

  Г.  като има предвид, че злоупотребите със схемата за пътуване на домашни любимци се изчисляват като третата най-печеливша незаконна търговия в ЕС след наркотиците и оръжията;

  Д.  като има предвид, че неправителствените организации, правоприлагащите агенции и компетентните органи все по-често свързват незаконната търговия с домашни любимци с тежката и организираната престъпност;

  Е.  като има предвид, че независимо от неотдавнашните подобрения все още съществуват сериозни опасения по отношение на информацията, предоставяна за паспортите за домашните любимци, а именно как може да бъде доказано, че съответната възраст на конкретното животно е точна;

  Ж.  като има предвид, че Шенгенското пространство без граници не само позволява пътуването без паспорти за граждани между държавите членки, но и улеснява безконтролното пътуване в рамките на Съюза на животни, обичайно отглеждани като домашни любимци;

  З.  като има предвид, че домашните любимци, които се търгуват незаконно от развъждащите ги лица, често биват отглеждани в лоши условия, не са социализирани и са изложени на повишен риск от заболявания;

  И.  като има предвид, че 70% от новите заболявания, появили се при хората през последните десетилетия, са с животински произход и че животните, отглеждани като домашни любимци, са носители на над 100 зоонози, в това число бяс;

  Й.  като има предвид, че покупките на домашни любимци, които се развъждат в лоши условия или много често са на по-малко от 15 седмици и съответно имат слабо развити имунни системи, без изискване за ваксиниране срещу заболявания като например парвовирус, могат да доведат до неочаквано високи финансови и емоционални разходи за купувача;

  К.  като има предвид, че повечето държави членки вече са въвели някакъв вид хармонизирани изисквания за регистрация и/или стандартизация на методите за идентификация на домашните любимци; като има предвид, че повечето от тези бази данни не са свързани помежду си, което възпрепятства пълната проследимост на домашните любимци при транспортирането им през границите на държавите членки;

  Л.  като има предвид, че задължителни единни общоевропейски изисквания за идентификация и регистрация на домашните любимци биха били значителна крачка напред към защитата на хуманното отношение към животните и опазването на общественото здраве и здравето на животните, и биха осигурили ефективно проследяване на домашните любимци в рамките на Съюза;

  М.  като има предвид, че незаконната търговия на диви животни е една от най-широко разпространените транснационални организирани престъпни дейности по света; като има предвид, че все повече и повече екзотични или диви животни се отглеждат като домашни любимци в европейските домове;

  Н.  като има предвид, че случаите на бягство на екзотични или диви животни може да доведат до неконтролираното им разпространение, което засяга околната среда, общественото здраве и икономиката; като има предвид, че повечето екзотични и диви животни не са подходящи за живот в пленничество, което води до огромни проблеми с хуманното отношение към животните;

  О.  като има предвид, че някои държави членки като Нидерландия и Белгия вече разполагат с положителни списъци за отглеждането и/или продажбата на домашни любимци, което намалява броя на екзотичните и диви животни, отглеждани като домашни любимци;

  1.  подчертава положителния принос на домашните любимци към живота на милиони отделни собственици и семейства в целия ЕС и отново потвърждава, че собствениците следва да могат да пътуват със своите домашни любимци по безопасен и контролиран начин на територията на целия Съюз;

  2.  приветства подобренията в схемата за пътуване на домашни животни, въведени с Регламент (ЕС) № 576/2013, в това число добавените защитни характеристики, съдържащи се в паспортите на домашните любимци;

  3.  отбелязва със загриженост данните, предоставени от неправителствени организации, правоприлагащи агенции, компетентни органи и ветеринарни лекари, което ясно сочат нарастващите незаконни нарушения на схемата за пътуване на домашни любимци, която се използва за търговски цели;

  4.  отбелязва, че липсата на ваксиниране, подходящо антивирусно лечение и ветеринарни и санитарни грижи сред незаконно търгуваните домашни любимци, която в повечето случаи е в резултат от безскрупулни методи на отглеждане, често погрешно води до необходимостта те да бъдат лекувани с антибиотици; подчертава, че това увеличава риска от антимикробна резистентност сред домашните любимци; изразява загриженост във връзка с факта, че това е допълнителен рисков фактор за развитието и предаването на антимикробната резистентност на хората;

  5.  отчита, че недоброто социализиране и аклиматизиране са сред водещите фактори за поведенческите проблеми на домашните любимци, като например страх от разделяне или страх от всекидневни предмети, и представлява дългосрочна заплаха за хуманното отношение към животните;

  6.  отчита, че въпреки че много държави членки разполагат със задължителни системи за идентификация и регистрация на домашните любимци, съществуват несъответствия по отношение на вида информация, която се съхранява, животните, обхванати от изискванията за идентификация и регистрация, и управленското равнище, на което тази информация се съхранява;

  7.  призовава Комисията да подпомогне установяването на система за задължителна идентификация и регистрация на домашните любимци, така че да се предоставя достъп до данните за домашните любимци, регистрирани на национално равнище, с цел създаване на общоевропейски механизъм за проследяване; подчертава, че личните данни на собствениците и продавачите на домашни любимци следва да се зачита в съответствие с приложимите правни стандарти на ЕС за защита на личните данни;

  8.  отчита, че хармонизацията на изискванията за идентификация и регистрация за кучета (Canis lupus familiaris) и котки (Felis silvestris catus) би намалила възможностите за фалшифициране на документи и незаконната търговия, като по този начин се подобрява хуманното отношение към животните, опазва се здравето на хората и на животните и се осигурява ефективна проследимост в рамките на Съюза;

  9.  отбелязва със загриженост нарастващата незаконна търговия с екзотични и диви животни, обичайно отглеждани като домашни любимци;

  10.  отчита, че хармонизацията на изискванията за идентификация и регистрация за екзотични и диви животни, понастоящем отглеждани като домашни любимци, би намалила възможностите за незаконна търговия, би предотвратила тежки страдания за животните, би подобрила защитата на общественото здраве и здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и биологичното разнообразие, и също така би позволила ефективна проследимост в рамките на Съюза;

  11.  отчита, че в това отношение са необходимост положителни списъци на екзотични и диви животни, които нямат сложни потребности (напр. поведенчески потребности, храна, отглеждане, специализирани грижи) и могат да бъдат отглеждани като домашни любимци от един средностатистически собственик, без да се застрашава здравето на животните;

  12.  призовава Комисията, след влизането в сила на Регламента относно заразните болести по животните, незабавно да приеме делегиран акт за установяване на правила в съответствие с членове 108,109 и 118 от Регламента за подробни хармонизирани изисквания за начините и методите на идентификация и регистрация на кучета (Canis lupus familiaris) и котки (Felis silvestris catus);

  13.  призовава Комисията, след влизането в сила на Регламента относно заразните болести по животните, да разгледа приемането на делегирани актове за установяване на правила в съответствие с членове 108,109 и 118 от Регламента за подробни хармонизирани изисквания за начините и методите на идентификация и регистрация на следните домашни любимци, както са определени в приложение 1 от същия регламент: влечуги, птици (екземпляри от птичи видове с изключение на домашни птици, пуйки, токачки, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици и щраусови птици), гризачи и зайци, различни от предназначените за производство на храна;

  14.  призовава Комисията да гарантира, че изискванията в параграфи 12 и 13 обезпечават, че мерките за профилактика и контрол на болести, предвидени в Регламента относно заразните болести по животните, се прилагат ефективно и улесняват проследяването на тези домашни любимци, тяхното движение в държавите членки и между тях, както и въвеждането им в Съюза;

  15.  призовава Комисията да проучи допълнителните мерки за борба с незаконната търговия с домашни любимци, съдържащи се в заключенията на проучването относно хуманното отношение към кучета и котки, използвани в търговски практики, и да публикува тези заключения без забавяне;

  16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.