Postup : 2016/2540(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0253/2016

Předložené texty :

B8-0253/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0065

NÁVRH USNESENÍ
PDF 278kWORD 86k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.617v01-00
 
B8-0253/2016

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP))


Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP))  
B8-0253/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o provádění společné zemědělské politiky,

–  s ohledem na článek 114 SFEU o zřízení a fungování jednotného trhu,

–  s ohledem na čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU o opatřeních ve veterinární a rostlinolékařské oblasti,

–  s ohledem na článek 169 SFEU o opatřeních na ochranu spotřebitele,

–  s ohledem na článek 13 SFEU, který stanoví, že při stanovování a uplatňování politik Unie zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí;

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu(1) a na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013(2),

–  s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat(4),

–  s ohledem na závěry 3050. zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ze dne 29. listopadu 2010 o dobrých životních podmínkách psů a koček,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi(5),

–   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006(6),

–  s ohledem na předběžné rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci C-301/14 ze dne 3. prosince 2015, v němž je obecně vyložena koncepce „hospodářské činnosti“ ve smyslu čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a „subjektů, které se podílí na obchodu uvnitř Společenství‘ ve smyslu článku 12 směrnice Rady 90/425/EHS,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních a nepůvodních druhů(7),

–  s ohledem na společnou deklaraci Dánska, Německa a Nizozemska ze dne 14. prosince 2014 o životních podmínkách zvířat,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2015 nazvané „ Bezpečnější zdravotní péče v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj s antimikrobiální rezistencí“(8),

–  s ohledem na závěry studie mezioborové strategické expertní skupiny pro zvířata v zájmovém chovu na téma zoonóz (projekt CALLISTO),

–  s ohledem na první výsledky studie EU o psech a kočkách, s nimiž se obchoduje, kterou na základě prohlášení Komise připojeného k nařízení (EU) č. 576/2013 vypracovalo 12 členských států,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že první výsledky studie financované Komisí o životních podmínkách psů a koček, s nimiž se obchoduje, upozornily na skutečnost, že zatímco z obchodu se psi a kočkami ročně plnou zisky ve výši asi 1,3 miliardy EUR, pouze 13 % zvířat zakoupených k zájmovému chovu pochází od profesionálních chovatelů;

B.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace, donucovací orgány, příslušné orgány a veterináři předložili důkazy o rostoucím nezákonném obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, při němž dochází k rozsáhlému porušování režimu pro přesun zvířat, obcházení kontrol a padělání dokladů;

C.  vzhledem k tomu, že rostoucí počet osob zneužívá nekomerční systém k čistě výdělečnému obchodování se zvířaty v zájmovém chovu;

D.  vzhledem k tomu, že porušování režimu pro přesun zvířat se podle odhadů řadí hned po nezákonném obchodu s narkotiky a se zbraněmi na třetí místo coby nejvíce zisková činnost;

E.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace, donucovací orgány a příslušné orgány stále častěji spojují nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu se závažnou a organizovanou trestnou činností;

F.  vzhledem k tomu, že navzdory nedávným nápravným opatřením přetrvávají vážné obavy v souvislosti s informacemi poskytovanými v cestovních dokladech zvířat v zájmovém chovu, zejména pak ohledně toho, jak lze prokázat uvedený věk dotčeného zvířete;

G.  vzhledem k tomu, že bezbariérový schengenský prostor nejen umožňuje pohyb občanů mezi členskými státy bez kontroly cestovních dokladů, ale taktéž na území Unie usnadňuje cestování se zvířaty, která jsou obvyklá v zájmovém chovu, bez kontrol;

H.  vzhledem k tomu, že zvířata, s nimiž chovatelé obchodují nezákonně, jsou často odchována ve špatných podmínkách, nedostatečně socializována a více ohrožena nemocemi;

I.  vzhledem k tomu, že více než 70 % nových nemocí, které se v posledních desetiletích objevily u lidí, bylo přeneseno ze zvířat a že zvířata v běžném zájmovém chovu jsou nositeli více než 100 zoonóz včetně vztekliny;

J.  vzhledem k tomu, že koupě domácích mazlíčků, kteří byli odchováni ve špatných podmínkách nebo jsou často mladší 15 týdnů, takže nemají dostatečně vyvinutý imunitní systém, a skutečnost, že očkování proti nemocem, jako je např. parvovirus, není povinné, mohou kupujícímu způsobit nečekaně vysoké finanční náklady a emocionální újmu;

K.  vzhledem k tomu, že většina členských států již zavedla nějakou formu harmonizačních požadavků pro registraci zvířat v zájmovém chovu nebo stanovila standardní metody jejich identifikace; vzhledem k tomu, že většina těchto databází není propojena, což znemožňuje důsledně sledovat pohyb zvířat v zájmovém chovu přes hranice členských států;

L.  vzhledem k tomu, že závazné požadavky na identifikaci a registraci zvířat v zájmovém chovu, které by byly jednotné pro celou Evropu, by představovaly výrazně lepší ochranu životních podmínek a zdraví zvířat a veřejného zdraví a také by umožnily účinně sledovat zvířata v zájmovém chovu na území Unie;

M.  vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování s divokými zvířaty je jednou z nejrozšířenějších forem organizované trestné činnosti na světě; vzhledem k tomu, že stále více exotických a divokých zvířat končí v evropských domácnostech jako domácí mazlíčci;

N.  vzhledem k tomu, že exotická nebo divoká zvířata, která unikla ze zajetí, se mohou nekontrolovaně množit, což má dopady na životní prostředí, veřejné zdraví a hospodářství; vzhledem k tomu, že většina exotických a divokých zvířat nedokáže žít v zajetí, takže vznikají obrovské problémy se zajištěním jejich dobrých životních podmínek;

O.  vzhledem k tomu, že některé členské státy (například Nizozemsko a Belgie) již sestavily seznamy zvířat, která jsou vhodná k zájmovému chovu a prodeji, což snižuje počet exotických nebo divokých zvířat chovaných v zajetí;

1.  poukazuje na pozitivní přínosy zvířat v zájmovém chovu pro životy milionů jednotlivců a rodin v celé EU a potvrzuje, že majitelům by mělo být umožněno s jejich zvířaty bezpečně a kontrolovaně cestovat po celé Unii;

2.  vítá zlepšení režimu pro přesun zvířat, která zavedlo nařízení (EU) č. 576/2013, mimo jiné dodatečné bezpečnostní prvky v cestovních dokladech zvířat;

3.  se znepokojením bere na vědomí, že nevládní organizace, donucovací orgány, příslušné orgány a veterináři předložili jasné důkazy o stále častějším porušování režimu pro přesun zvířat, který je zneužíván ke komerčním účelům;

4.  konstatuje, že chybějící vakcinace a vhodná antivirová léčba a nedostatečná veterinární a sanitární péče o zvířata, s nimiž se nezákonně obchoduje pro účely zájmového chovu, jsou většinou důsledkem bezzásadových chovatelských metod, což bohužel často vede k tomu, že je těmto zvířatům nutné podávat antibiotika; zdůrazňuje, že se tak mezi zvířaty v zájmovém chovu zvyšuje antimikrobiální rezistence; se znepokojením konstatuje, že se jedná o dodatečný rizikový faktor pro vytvoření a šíření antimikrobiální rezistence u lidí;

5.  bere na vědomí, že mezi hlavní faktory způsobující problematické chování zvířat v zájmovém chovu patří nedostatečná socializace a habituace a že např. nezvládnutá separace nebo strach z předmětů denní potřeby dlouhodobě ohrožují dobré životní podmínky zvířat;

6.  uznává, že mnoho států zavedlo povinné systémy identifikace a registrace zvířat v zájmovém chovu, avšak tyto systémy shromažďují různé typy informací a ukládají různé požadavky ohledně toho, na která zvířata se povinnost identifikace a registrace vztahuje a na které správní úrovni jsou tyto informace shromažďovány;

7.  vyzývá Komisi, aby podpořila vytvoření systému povinné identifikace a registrace zvířat v zájmovém chovu, který zpřístupní údaje o zvířatech registrovaných v členských státech pro účely zavedení unijního mechanismu pro sledování zvířat; zdůrazňuje, že v souladu se zákonnými standardy pro ochranu osobních údajů by měly být respektovány osobní údaje vlastníků a prodejců zvířat v zájmovém chovu;

8.  shledává, že harmonizace požadavků na identifikaci a registraci psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus) by omezily příležitosti pro padělání dokumentů a nezákonný obchod, a tak by zlepšily životní podmínky zvířat, chránily veřejné zdraví a zdraví zvířat a umožnily účinnou sledovatelnost těchto zvířat na území Unie;

9.  se znepokojením konstatuje nárůst nezákonného obchodu s exotickými a volně žijícími zvířaty, která běžně končí v zájmovém chovu;

10.  shledává, že harmonizace požadavků na identifikaci a registraci exotických a volně žijících zvířat, která se v současné době nacházejí v zájmovém chovu, by omezila příležitosti pro nezákonný obchod, zabránila utrpení zvířat, zlepšila ochranu veřejného zdraví, zdraví zvířat a biologické rozmanitosti a zajistila by rovněž účinnou sledovatelnost zvířat uvnitř Unie;

11.  uznává, že v tomto ohledu je nezbytné vytvořit seznam schválených exotických a volně žijících zvířat pro zájmový chov, která nemají vysoké nároky na péči (např. na behaviorální potřeby, stravu, ovládání, specializovanou péči), a proto si je mohou pořídit amatérští chovatelé. aniž by ohrozili zdraví zvířat;

12.  vyzývá Komisi, aby poté, co vstoupí v platnost nařízení o přenosných nákazách zvířat, neprodleně přijala akt v přenesené pravomoci, kterým podle článků 108, 109 a 118 uvedeného nařízení stanoví podrobné harmonizované požadavky na prostředky a metody identifikace a registrace psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus);

13.  vyzývá Komisi, aby poté, co vstoupí v platnost nařízení o přenosných nákazách zvířat, zvážila přijetí aktů v přenesené pravomoci, kterými podle článků 108, 109 a 118 uvedeného nařízení stanoví podrobné harmonizované požadavky na prostředky a metody identifikace a registrace následujících zvířat v zájmovém chovu definovaných v příloze 1 uvedeného nařízení: plazů, ptáků (všechny druhy ptáků kromě kura domácího, krůt, perliček, kachen, hus, křepelek, holubů, bažantů, koroptví a běžců), hlodavců a králíků, nejsou-li určeni pro výrobu potravin;

14.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby požadavky uvedené v bodech 12 a 13 zaručily účinné uplatňování opatření prevence a kontroly nemocí podle nařízení o přenosných nákazách zvířat a usnadnily sledovatelnost těchto zvířat v zájmovém chovu, jejich pohyb v rámci členských států a mezi nimi a jejich vstup do Unie;

15.  vyzývá Komisi, aby posoudila možnost přijetí dalších opatření namířených proti nezákonnému obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, která jsou uvedena v závěrech studie o životních podmínkách psů a koček, s nimiž se obchoduje, a aby tyto závěry neprodleně zveřejnila;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

 

(1)

Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0381.

(5)

Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0197.

Právní upozornění - Ochrana soukromí