Procedure : 2016/2540(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0253/2016

Indgivne tekster :

B8-0253/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0065

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 271kWORD 69k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.617v01-00
 
B8-0253/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))


Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))  
B8-0253/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 43 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om den fælles landbrugspolitiks funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 114 i TEUF om det indre markeds oprettelse og funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF om foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet,

–  der henviser til artikel 169 i TEUF om forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger,

–  der henviser til artikel 13 i TEUF, hvori det fastsættes, at Unionen og medlemsstaterne tager fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener, når Unionens politikker fastlægges og gennemføres,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr(1)og til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013(2),

–  der henviser til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF(3),

–  der henviser til sin beslutning af 15. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed(4),

–  der henviser til konklusionerne fra 3050. samling i Rådet for Landbrug og Fiskeri af 29. november 2010 om hundes og kattes velfærd,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed(5),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006(6),

–  der henviser til EU-Domstolens præjudicielle afgørelse i sag C-301/14 af 3. december 2015, som har en bred fortolkning af både begrebet "økonomisk virksomhed", som omhandlet i artikel 1, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005, og begrebet "erhvervsdrivende, der inden for Fællesskabet handler", som omhandlet i artikel 12 Rådets direktiv 90/425/EØF,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter(7),

–  der henviser til Danmarks, Tysklands og Nederlandenes fælles erklæring af 14. december 2014 om dyrevelfærd,

–  der henviser til sin beslutning af 19. maj 2015 om sikrere sundhedsydelser i Europa: forbedring af patientsikkerheden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens(8),

–  der henviser til konklusionerne fra en undersøgelse gennemført af "Companion Animals Multisectorial Interprofessional and Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses" (CALLISTO),

–  der henviser til de første resultater af EU-undersøgelsen af hunde og kattes velfærd, når de er genstand for handel, der er foretaget i 12 medlemsstater i overensstemmelse med Kommissionens erklæring, der er knyttet som bilag til forordning (EU) nr. 576/2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at de første resultater af Kommissionens undersøgelse af hunde og kattes velfærd, når de er genstand for handel, fremhæver, at mens handel med hunde og katte medfører en årlig indtægt, der anslås at ligge på 1,3 mia. EUR, stammer kun 13 % af de erhvervede selskabsdyr fra professionelle dyreavlere;

B.  der henviser til, at ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder, kompetente myndigheder og dyrlæger har forelagt dokumentation for en voksende illegal handel med selskabsdyr ved hjælp af udbredt misbrug af ordningen for rejser med selskabsdyr, unddragelse af kontroller og dokumentfalsk;

C.  der henviser til, at et stigende antal mennesker misbruger det ikke-kommercielle system til rent kommerciel handel med selskabsdyr;

D.  der henviser til, at misbruget af ordningen for rejser med selskabsdyr nu anslås at være den tredje mest indbringende form for ulovlig handel inden for EU efter narkotika og våben;

E.  der henviser til, at ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder og kompetente myndigheder i stigende grad har knyttet den ulovlige handel med selskabsdyr til alvorlig og organiseret kriminalitet;

F.  der henviser til, at der trods nylige forbedringer stadig er omfattende bekymringer med hensyn til oplysningerne i pas til selskabsdyr, særlig med hensyn til hvordan den fastsatte alder for det enkelte dyr kan påvises at være korrekt;

G.  der henviser til, at Schengenområdet ikke blot giver medlemsstaternes borgere mulighed for at rejse frit uden at skulle vise pas, men også fremmer rejser inden for Unionen for dyr, der normalt holdes som selskabsdyr, uden kontrol;

H.  der henviser til, at selskabsdyr, der handles ulovligt af dyreavlere, ofte er dårligt opdrættet, dårligt socialiseret og udsat for en øget risiko for sygdom;

I.  der henviser til, at 70 % af de nye sygdomme, der er opstået hos mennesker i løbet af de seneste årtier, er af animalsk oprindelse, og at dyr, der normalt holdes som selskabsdyr, er værtsorganisme for mere end 100 zoonoser, herunder rabies;

J.  der henviser til, at køb af selskabsdyr, der enten er dårligt opdrættet eller meget ofte er mindre end 15 uger gamle og derfor har et dårligt udviklet immunforsvar og ingen krav om vaccination mod sygdomme, f.eks. parvovirus, kan føre til uventet høje økonomiske og følelsesmæssige omkostninger for køberen;

K.  der henviser til, at de fleste medlemsstater allerede har en eller anden form for harmoniseringskrav til registrering og/eller standardisering af metoderne til identifikation af selskabsdyr; der henviser til, at de fleste af disse databaser endnu ikke er forbundet med hinanden, hvilket forhindrer fuld sporbarhed, når selskabsdyr flyttes over medlemsstaternes grænser;

L.  der henviser til, at obligatoriske EU-dækkende ensartede krav til identifikation og registrering af selskabsdyr ville være et betydeligt skridt fremad i beskyttelsen af dyrevelfærd samt menneskers og dyrs sundhed og ville sikre effektiv sporbarhed af selskabsdyr inden for Unionen;

M.  der henviser til, at den illegale handel med vilde dyr er en af de mest udbredte former for grænseoverskridende organiseret kriminalitet på verdensplan; der henviser til, at flere og flere eksotiske eller vilde dyr ender som almindelige selskabsdyr i europæiske hjem;

N.  der henviser til, at udslip af eksotiske eller vilde dyr kan føre til en ukontrolleret spredning, der påvirker miljøet, folkesundheden og økonomien; der henviser til, at hovedparten af eksotiske og vilde dyr ikke er tilpasset et liv i fangenskab, hvilket medfører massive dyrevelfærdsproblemer;

O.  der henviser til, at visse medlemsstater (som f.eks. Nederlandene og Belgien) allerede har positivlister for hold og/eller salg af selskabsdyr, hvilket reducerer antallet af eksotiske og vilde dyr, der holdes som selskabsdyr;

1.  understreger selskabsdyrs positive bidrag til tilværelsen for millioner af individuelle ejere og familier i hele EU og bekræfter, at ejerne bør kunne rejse med deres dyr på en sikker og kontrolleret måde i hele Unionen;

2.  glæder sig over forbedringerne af ordningen for rejser med selskabsdyr, der blev indført ved forordning (EU) nr. 576/2013, herunder de yderligere sikkerhedselementer i passet for selskabsdyr;

3.  bemærker med bekymring dokumentationen fra ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder, kompetente myndigheder og dyrlæger, der klart viser en stigning i misbruget af ordningen for rejser med selskabsdyr, der udnyttes til kommercielle formål;

4.  bemærker, at manglen på vaccination, passende antiviral behandling, veterinærpleje og hygiejne hos ulovligt handlede selskabsdyr, der i de fleste tilfælde stammer fra skrupelløse avlsmetoder, ofte fejlagtigt fører til, at det er nødvendigt at behandle dem med antibiotika; understreger, at dette øger risikoen for antimikrobiel resistens hos selskabsdyr; er bekymret over, at dette udgør en yderligere risiko for udvikling og overførsel af antimikrobiel resistens hos mennesker;

5.  erkender, at dårlig socialisering og tilvænning er blandt de hyppigste faktorer til selskabsdyrs adfærdsmæssige problemer, som f.eks. adskillelsesproblemer eller frygt for hverdagsgenstande, og udgør en langsigtet trussel mod dyrevelfærden;

6.  konstaterer, at der – selv om mange medlemsstater har obligatoriske systemer til identifikation og registrering af selskabsdyr – er uoverensstemmelser for så vidt angår, hvilken type oplysninger der registreres, hvilke dyr der er omfattet af identifikations- og registreringskravene, og på hvilket forvaltningsniveau de pågældende oplysninger opbevares;

7.  opfordrer Kommissionen til at lette indførelsen af et system til obligatorisk identifikation og registrering af selskabsdyr, der giver adgang til data om selskabsdyr, der er registreret på nationalt plan, med henblik på at skabe en EU-dækkende sporingsmekanisme; understreger, at personlige oplysninger om ejere og udbydere af selskabsdyr bør respekteres i overensstemmelse med EU's relevante retlige standarder for beskyttelse af personoplysninger;

8.  erkender, at en harmonisering af identifikations- og registreringskravene for hunde (Canis lupus familiaris) og katte (Felis silvestris catus) ville begrænse mulighederne for dokumentfalsk og ulovlig handel og derved forbedre dyrevelfærden og beskytte folke- og dyresundheden samt sørge for en effektiv sporbarhed inden for Unionen;

9.  bemærker med bekymring stigningen i ulovlig handel med eksotiske og vilde dyr, der normalt holdes som selskabsdyr;

10.  erkender, at en harmonisering af identifikations- og registreringskravene for eksotiske og vilde dyr, der i øjeblikket holdes som selskabsdyr, ville begrænse mulighederne for ulovlig handel, ville forhindre alvorlige lidelser hos dyrene, ville beskytte folke- og dyresundheden samt dyrevelfærden og den biologiske mangfoldighed bedre og burde desuden sikre effektiv sporbarhed inden for Unionen;

11.  erkender, at positivlister over eksotiske og vilde dyr, der ikke har komplekse behov (f.eks. adfærdsmæssige behov, kost, håndtering, særlig pleje) og kan holdes som selskabsdyr af den gennemsnitlige ejer, uden at det går ud over dyrets helbred, er en nødvendighed i denne henseende;

12.  opfordrer Kommissionen til efter ikrafttrædelsen af forordningen om overførbare dyresygdomme straks at vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger regler i henhold til forordningens artikel 108, 109 og 118 med detaljerede og harmoniserede krav til midlerne og metoderne til identifikation og registrering af hunde (Canis lupus familiaris) og katte (Felis silvestris catus);

13.  opfordrer Kommissionen til efter ikrafttrædelsen af forordningen om overførbare dyresygdomme at overveje at vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af regler i henhold til forordningens artikel 108, 109 og 118 med detaljerede og harmoniserede krav til midlerne og metoderne til identifikation og registrering af følgende selskabsdyr som defineret i bilag 1 til samme forordning: krybdyr, fugle (andre fuglearter end tamhøns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle) samt andre gnavere og kaniner end dem, der er bestemt til fødevareproduktion;

14.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at kravene i punkt 12 og 13 sikrer en effektiv anvendelse af sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesforanstaltningerne i forordningen om overførbare dyresygdomme, og at de letter sporingen af selskabsdyr, flytninger af disse inden for og mellem medlemsstaterne og indførsel af dem til Unionen;

15.  opfordrer Kommissionen til at undersøge de supplerende foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig handel med selskabsdyr, der findes i konklusionerne på undersøgelsen af hundes og kattes velfærd, når de er genstand for handel, og til hurtigst muligt at offentliggøre disse konklusioner;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(2)

EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109.

(3)

EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(4)

Vedtagne tekster P7_TA(2014)0381.

(5)

EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(6)

EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13.

(7)

EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0197.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik