Resolutsiooni ettepanek - B8-0253/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0253/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides

  17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0251/2016

  Menetlus : 2016/2540(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0253/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-0253/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0253/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides

  (2016/2540(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 43, milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika toimimist,

  –  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 114, milles käsitletakse siseturu rajamist ja toimimist,

  –  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti b, milles käsitletakse meetmeid veterinaaria- ja fütosanitaaralal,

  –  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 169 tarbijakaitsemeetmete kohta,

  –  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 13, milles on sätestatud, et liidu poliitika kavandamisel ja rakendamisel pööravad liit ja liikmesriigid täit tähelepanu loomade kui aistimisvõimeliste olendite heaolu nõuetele,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta[1] ning komisjoni 28. juuni 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 577/2013, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 ettenähtud identifitseerimisdokumentide näidiseid koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks, territooriumide ja kolmandate riikide loetelude kehtestamist ning nõudeid teatavatele tingimustele vastavust tõendavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta[2],

  –  võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse[3],

  –  võttes arvesse oma 15. aprilli 2014. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta[4],

  –  võttes arvesse põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 3050. istungi 29. novembri 2010. aasta järeldusi koerte ja kasside heaolu kohta,

  –  võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel[5],

  –  võttes arvesse komisjoni 23. augusti 2012. aasta rakendusmäärust (EL) nr 792/2012, millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006[6],

  –  võttes arvesse Euroopa Kohtu 3. detsembri 2015. aasta eelotsuseasja C-301/14, milles tõlgendatakse laialt nii mõistet „majandustegevus“ nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 1 lõike 5 tähenduses kui ka mõistet „ühendusesisese kaubandusega tegelev vahendaja“ nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ artikli 12 tähenduses,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta[7],

  –  võttes arvesse Taani, Saksamaa ja Madalmaade 14. detsembri 2014. aasta ühisdeklaratsiooni loomade heaolu kohta,

  –  võttes arvesse oma 19. mai 2015. aasta resolutsiooni ohutumate tervishoiuteenuste kohta Euroopas: patsiendi ohutuse suurendamine ja võitlus antimikroobse resistentsuse vastu[8],

  –  võttes arvesse lemmikloomade teemaga tegeleva eri valdkondi ja kutsealasid ühendava interdistsiplinaarse strateegilise zoonoose käsitleva eksperdirühma (CALLISTO) uurimisjäreldusi,

  –  võttes arvesse määrusele (EL) nr 576/2013 lisatud komisjoni avalduse kohaselt 12 liikmesriigis läbi viidud ELi uuringu, mis käsitleb kaubandustegevuses osalevaid koeri ja kasse, esimesi tulemusi,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et kaubandustegevuses osalevate koerte ja kasside heaolu käsitleva komisjoni rahastatud uuringu esimestes tulemustes tõsteti esile seda, et kuigi koerte ja kassidega kauplemise aastatulu ulatub hinnanguliselt 1,3 miljardi euroni, pärineb professionaalsetelt aretajatelt vaid 13 % ostetud lemmikloomadest;

  B.  arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid, õiguskaitseasutused, pädevad asutused ja veterinaararstid on esitanud tõendeid selle kohta, et ebaseaduslik lemmikloomadega kauplemine sageneb, seejuures kuritarvitatakse laialdaselt lemmikloomade reisimise süsteemi, hoidutakse kontrollidest kõrvale ja võltsitakse dokumente;

  C.  arvestades, et järjest rohkem inimesi väärkasutab mitteärilist süsteemi puhtalt äriliseks lemmikloomadega kauplemiseks;

  D.  arvestades, et lemmikloomade reisimise süsteemi kuritarvitamine on praegu hinnanguliselt narkootikumide ja relvadega kaubitsemise järel kolmas kõige tulusam ebaseadusliku kauplemise liik ELis;

  E.  arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid, õiguskaitseasutused ja pädevad asutused seostavad ebaseaduslikku lemmikloomadega kauplemist üha sagedamini raske ja organiseeritud kuritegevusega;

  F.  arvestades, et hiljutistest edusammudest hoolimata põhjustab endiselt suurt muret lemmikloomapassides esitatud teave, eriti see, kuidas tõestada konkreetse looma vanuse täpsust;

  G.  arvestades, et Schengeni piirideta ala võimaldab kodanikel reisida liikmesriikide vahel ilma passita, mis soodustab ka selliste loomade kontrollivaba liidusisest reisimist, keda sageli peetakse lemmikloomadena;

  H.  arvestades, et lemmikloomad, kellega aretajad ebaseaduslikult kauplevad, on tihti halvasti aretatud, kehvasti sotsialiseeritud ja neil on suurem oht haigestuda;

  I.  arvestades, et 70 % uutest haigustest, mis on inimestel viimastel aastakümnetel ilmnenud, on pärit loomadelt ning sageli lemmikloomadena peetavad loomad on rohkem kui 100 zoonoosi, sealhulgas marutaudi edasikandjad;

  J.  arvestades, et selliste lemmikloomade ostmine, kes on kas halvasti aretatud või väga sageli vähem kui 15 nädala vanused ning kelle immuunsüsteem on seega vähe arenenud ja kelle puhul ei ole selliste haiguste nagu parvoviiruse vastu vaktsineerimine kohustuslik, võib ostja jaoks kaasa tuua ootamatult suuri rahalisi ja emotsionaalseid kulusid;

  K.  arvestades, et enamikus liikmesriikides on juba kehtestatud teatavad nõuded lemmikloomade registreerimise ühtlustamiseks ja/või identifitseerimismeetodite standardiseerimiseks; arvestades, et enamik neist andmebaasidest ei ole omavahel ühendatud, mis takistab täielikku jälgitavust lemmikloomade viimisel üle liikmesriikide piiride;

  L.  arvestades, et lemmikloomade identifitseerimise ja registreerimise kohustuslike üleeuroopaliste ühtsete nõuete kehtestamine oleks märkimisväärne edasiminek loomade heaolu ning rahva- ja loomatervise kaitsmise valdkonnas ning tagaks lemmikloomade tõhusa liidusisese jälgitavuse;

  M.  arvestades, et ebaseaduslik metsloomadega kauplemine on üks levinumaid rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse liike maailmas; arvestades, et järjest sagedamini peetakse Euroopa kodudes lemmikloomadena eksootilisi või metsloomi;

  N.  arvestades, et eksootiliste või metsloomade vabadusse pääsemine võib kaasa tuua nende kontrollimatu leviku, mis mõjutab keskkonda, rahvatervist ja majandust; arvestades, et enamikule eksootilistele ja metsloomadele ei sobi elu vangistuses ning see põhjustab tohutuid loomade heaolu probleeme;

  O.  arvestades, et mõnes liikmesriigis (näiteks Madalmaad ja Belgia) on juba olemas lemmikloomade pidamist ja/või müüki käsitlevad positiivsed loetelud, mis vähendab lemmikloomadena peetavate eksootiliste ja metsloomade arvu;

  1.  toonitab lemmikloomade positiivset panust miljonite üksikisikute ja perekondade ellu kogu ELis ning kinnitab, et omanikud peaksid saama kogu liidus koos oma lemmikloomadega ohutult ja kontrollitult reisida;

  2.  peab tervitatavaks määrusega (EL) nr 576/2013 kehtestatud lemmikloomade reisimise süsteemi täiustamist, sealhulgas lemmikloomapassi täiendavate turvaelementide lisamist;

  3.  peab murettekitavaks valitsusväliste organisatsioonide, õiguskaitseasutuste, pädevate asutuste ja veterinaararstide esitatud tõendeid, mis selgelt näitavad lemmikloomade reisimise süsteemi sagenevat ebaseaduslikku kuritarvitamist ning selle kasutamist ärilisel eesmärgil;

  4.  märgib, et kuna lemmikloomad, kellega kaubeldakse ebaseaduslikult, jäetakse vaktsineerimata ja nõuetekohase viirusevastase ravi, veterinaar- ja sanitaarhoolduseta ning enamasti on selle põhjuseks ebaausad aretusmeetodid, kaasneb sellega sageli vajadus ravida neid antibiootikumidega, mis ei ole asjakohane; toonitab, et see suurendab antimikroobikumiresistentsuse ohtu lemmikloomadel; väljendab muret, et see on täiendav ohutegur inimeste antimikroobikumiresistentsuse arengu ja leviku puhul;

  5.  tunnistab, et kehv sotsialiseerumine ja kohanemine on ühed peamised tegurid seoses lemmikloomade käitumisprobleemidega, nagu eraldumine või igapäevaste esemete kartus, ning kujutavad endast pikaajalist ohtu loomade heaolule;

  6.  tõdeb, et kuigi paljudes liikmesriikides on olemas kohustuslikud lemmikloomade identifitseerimise ja registreerimise süsteemid, esineb erinevusi selles osas, millist liiki teavet säilitatakse, millised loomad on identifitseerimis- ja registreerimisnõuetega hõlmatud ning millisel valitsemistasandil teavet säilitatakse;

  7.  kutsub komisjoni üles lihtsustama lemmikloomade kohustusliku identifitseerimise ja registreerimise süsteemi rajamist, võimaldades pääseda juurde riigi tasandil registreeritud andmetele lemmikloomade kohta, et luua ELi-ülene jälgitavuse mehhanism; toonitab, et lemmikloomade omanike ja müüjate isikuandmeid tuleks austada kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate asjakohaste ELi õigusnormidega;

  8.  tunnistab, et identifitseerimis- ja registreerimisnõuete ühtlustamine koerte (Canis lupus familiaris) ja kasside (Felis silvestris catus) puhul vähendaks dokumentide võltsimise ja ebaseadusliku kauplemise ulatust, parandades seega loomade heaolu, kaitstes rahva- ja loomatervist ning tagades tõhusa liidusisese jälgitavuse;

  9.  võtab murelikult teadmiseks kasvava ebaseadusliku kauplemise eksootiliste ja metsloomadega, keda sageli peetakse lemmikloomadena;

  10.  tunnistab, et identifitseerimis- ja registreerimisnõuete ühtlustamine praegu lemmikloomadena peetavate eksootiliste ja metsloomade puhul vähendaks ebaseadusliku kauplemise ulatust, hoiaks ära loomade suuri kannatusi, kaitseks paremini rahva- ja loomatervist, loomade heaolu ja bioloogilist mitmekesisust ning peaks tagama ka tõhusa liidusisese jälgitavuse;

  11.  tunnistab, et sellega seoses on vaja positiivseid loetelusid sellistest eksootilistest ja metsloomadest, kellel puuduvad keerukad vajadused (näiteks käitumuslikud vajadused, dieet, kohtlemine, erihooldus) ja keda tavaline omanik saab pidada lemmikloomana ilma looma tervist ohustamata;

  12.  palub komisjonil loomataudide määruse jõustumisel võtta viivitamata vastu delegeeritud õigusakt, millega kehtestatakse nimetatud määruse artiklite 108, 109 ja 118 kohased eeskirjad üksikasjalike ja ühtlustatud nõuetega, mis käsitlevad vahendeid ja meetodeid koerte (Canis lupus familiaris) ja kasside (Felis silvestris catus) identifitseerimiseks ja registreerimiseks;

  13.  palub komisjonil loomataudide määruse jõustumisel kaaluda delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist, millega kehtestatakse nimetatud määruse artiklite 108, 109 ja 118 kohased eeskirjad üksikasjalike ja ühtlustatud nõuetega, mis käsitlevad vahendeid ja meetodeid selle määruse I lisas määratletud järgmiste lemmikloomade identifitseerimiseks ja registreerimiseks: roomajad, linnud (linnuliikide isendid, kes kuuluvad muudesse liikidesse kui kodukanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, nurmkanad ja silerinnalised linnud), närilised ja küülikud, välja arvatud need, kes on ette nähtud toidu tootmiseks;

  14.  palub komisjonil tagada, et punktide 12 ja 13 nõuded kindlustaksid loomataudide määruses sätestatud taudiennetus- ja tauditõrjemeetmete tõhusa kohaldamise ja lihtsustaksid selliste lemmikloomade ning nende liikmesriikide sisese ja liikmesriikide vahelise liikumise ja nende liitu sisenemise jälgitavust;

  15.  palub komisjonil uurida kaubandustegevuses osalevate koerte ja kasside heaolu käsitleva uuringu järeldustes esitatud täiendavaid meetmeid võitluseks ebaseadusliku lemmikloomadega kauplemisega ning avaldada järeldused viivitamata;

  16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.