Menettely : 2016/2540(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0253/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0253/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0065

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 268kWORD 70k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.617v01-00
 
B8-0253/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP))


Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP))  
B8-0253/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 43 artiklan, joka koskee yhteisen maatalouspolitiikan toimintaa,

–  ottaa huomioon SEUT:n 114 artiklan, joka koskee sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa,

–  ottaa huomioon eläinlääkintäalalla määrättyjä toimenpiteitä koskevan SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

–  ottaa huomioon kuluttajasuojatoimia koskevan SEUT:n 169 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT:n 13 artiklan, jossa määrätään, että laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin politiikkaa unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon,

–  ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU N:o 576/2013(1) sekä koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista 28. kesäkuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013(2),

–  ottaa huomioon 13. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset(3),

–  ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä 15. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman(4),

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2010 pidetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston 3050. kokouksessa annetut päätelmät koirien ja kissojen hyvinvoinnista,

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä(5),

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta 23. elokuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012(6),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-301/14 antaman ennakkoratkaisun, jossa tulkitaan laveasti sekä asetuksen N:o 1/2005 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua ”kaupallisen toiminnan” käsitettä että neuvoston direktiivin 90/425/ETY 12 artiklassa tarkoitettua käsitettä ”yhteisön sisäistä kauppaa harjoittavat kauppiaat”,

–  ottaa huomioon haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014(7),

–  ottaa huomioon Tanskan, Saksan ja Alankomaiden 14. joulukuuta 2014 antaman eläinten hyvinvointia koskevan yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 19. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa: potilasturvallisuuden parantaminen ja mikrobilääkeresistenssin torjunta(8),

–  ottaa huomioon zoonooseja käsittelevän monialaisen ammattiryhmien välisen ja tieteidenvälisen strategisen ajatushautomon (Callisto-hanke) päätelmät,

–  ottaa huomioon asetuksen (EU) 576/2013 liitteenä olevan komission lausuman mukaisesti kaupallisten toimien piirissä olevista koirista ja kissoista 12 jäsenvaltiossa tehdyn EU:n tutkimuksen ensimmäiset tulokset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että kaupan kohteina olevien koirien ja kissojen hyvinvoinnista tehdyn komission rahoittaman tutkimuksen ensimmäisissä tuloksissa korostettiin, että vaikka koirilla ja kissoilla käytävän kaupan vuosittainen määrä arvioidaan 1,3 miljardiksi euroksi, vain 13 prosenttia ostetuista lemmikkieläimistä on peräisin ammattikasvattajilta;

B.  toteaa, että kansalaisjärjestöt, lainvalvontaviranomaiset, toimivaltaiset viranomaiset ja eläinlääkärit ovat esittäneet näyttöä lemmikkieläinten laittoman kaupan lisääntymisestä, lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään liittyvistä laajalle levinneistä väärinkäytöksistä, valvonnan kiertämisestä sekä asiakirjojen väärentämisestä;

C.  toteaa, että yhä useammat käyttävät väärin ei-kaupallista järjestelmää täysin kaupallisen liiketoiminnan harjoittamiseen lemmikkieläimillä;

D.  toteaa, että lemmikkieläinten matkustusjärjestelmän väärinkäytön arvioidaan nyt olevan kolmanneksi kannattavin laittoman kaupan muoto EU:ssa huume- ja asekaupan jälkeen;

E.  toteaa, että kansalaisjärjestöjen, lainvalvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten mukaan lemmikkieläinten laiton kauppa kytkeytyy yhä useammin vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen;

F.  toteaa, että viimeaikaisista parannuksista huolimatta ollaan edelleen hyvin huolissaan lemmikkieläinpasseissa olevista tiedoista, erityisesti siitä, kuinka yksittäisen eläimen ikää koskevat tiedot voidaan osoittaa paikkansapitäviksi;

G.  toteaa, että sen lisäksi, että rajatarkastuksista vapaa Schengen-alue mahdollistaa kansalaisille matkustamisen jäsenvaltiosta toiseen passitta, se helpottaa myös lemmikkieläiminä yleisesti pidettyjen eläinten valvomatonta siirtymistä unionin alueella;

H.  toteaa, että kasvattajien laittomasti kauppaamat lemmikkieläimet ovat usein epäasianmukaisesti kasvatettuja ja huonosti sosiaalistettuja ja niiden tautiriski on suurempi;

I.  toteaa, että 70 prosenttia ihmisillä viime vuosikymmeninä havaituista uusista taudeista on lähtöisin eläimistä ja että lemmikkieläiminä yleisesti pidetyt eläimet levittävät yli sataa zoonoosia, kuten rabiesta;

J.  toteaa, että sellaisten lemmikkieläinten hankkimisesta, jotka ovat joko epäasianmukaisesti kasvatettuja tai hyvin usein alle 15 viikon ikäisiä, jolloin niiden immuunijärjestelmä ei ole näin ollen kehittynyt kunnolla eikä niille vaadita rokotuksia parvoviruksen kaltaisia tauteja vastaan, voi seurata ostajalle odottamattoman korkeita taloudellisia ja emotionaalisia kustannuksia;

K.  toteaa, että suurimmassa osassa jäsenvaltioita on jo jonkinlaisia lemmikkieläinten rekisteröinnin yhdenmukaistamista ja/tai tunnistusmenetelmien standardoimista koskevia vaatimuksia; toteaa, että useimpia tietokantoja ei ole vielä yhdistetty toisiinsa, mikä vaikeuttaa täysimääräistä jäljitettävyyttä, kun lemmikkieläimiä siirretään jäsenvaltioiden rajojen yli;

L.  toteaa, että pakolliset yleiseurooppalaiset yhdenmukaiset vaatimukset lemmikkieläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin olisivat merkittävä edistysaskel kansanterveyden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suojelussa ja varmistaisi lemmikkieläinten tehokkaan unioninsisäisen jäljitettävyyden;

M.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten laiton kauppa on eräs laajimmalle levinneistä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintamuodoista koko maailmassa; toteaa, että yhä suurempi määrä eksoottisia eläimiä tai luonnonvaraisia eläimiä päätyy lemmikkieläimiksi eurooppalaisiin koteihin;

N.  toteaa, että eksoottisten eläinten tai luonnonvaraisten eläinten karkaaminen voi johtaa niiden hallitsemattomaan leviämiseen, joka vaikuttaa ympäristöön, kansanterveyteen ja talouteen; toteaa, että suurin osa eksoottisista ja luonnonvaraisista eläimistä ei sopeudu elämään vankeudessa, mikä aiheuttaa valtavasti ongelmia eläinten hyvinvoinnille;

O.  ottaa huomioon, että eräillä jäsenvaltioilla (esimerkiksi Alankomailla ja Belgialla) on jo käytössä lemmikkieläinten pitämistä ja/tai myymistä koskevia positiivisia luetteloita, joilla vähennetään lemmikkieläiminä pidettävien eksoottisten ja luonnonvaraisten eläinten määrää;

1.  korostaa, että lemmikkieläimet vaikuttavat myönteisesti miljoonien omistajiensa ja näiden perheenjäsenten elämänlaatuun koko unionissa, ja toteaa, että omistajien olisi voitava matkustaa lemmikkiensä kanssa koko unionissa turvallisesti ja valvotusti;

2.  suhtautuu myönteisesti asetuksella (EU) N:o 576/2013 käyttöön otettuihin lemmikkieläinten matkustusjärjestelmän parannuksiin, lemmikkieläinpassiin lisätyt turvaominaisuudet mukaan luettuina;

3.  pitää huolestuttavana kansalaisjärjestöiltä, lainvalvontaviranomaisilta, toimivaltaisilta viranomaisilta ja eläinlääkäreiltä saatua näyttöä, joka osoittaa selvästi, että lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään liittyvät laittomuudet ja väärinkäytökset yleistyvät ja että järjestelmää hyödynnetään kaupallisiin tarkoituksiin;

4.  panee merkille, että rokotusten, asianmukaisen virustentorjuntakäsittelyn ja eläinlääkinnällisen ja hygieenisen hoidon puuttuminen, joka useimmiten johtuu häikäilemättömistä kasvatusmenetelmistä, johtaa usein virheellisesti antibioottihoidon tarpeeseen; korostaa tämän lisäävän lemmikkieläinten mikrobilääkeresistenssin riskiä; on huolissaan siitä, että tämä kasvattaa entisestään ihmisten mikrobilääkeresistenssin kehittymisen ja leviämisen riskiä;

5.  toteaa, että puutteellinen sosiaalistaminen ja totuttaminen ovat johtavia tekijöitä lemmikkieläinten käyttäytymisongelmissa, kuten eroahdistuksessa tai arkipäiväisten esineiden pelossa, ja ne merkitsevät pitkäaikaista uhkaa eläinten hyvinvoinnille;

6.  toteaa, että monet jäsenvaltiot kyllä soveltavat pakollista lemmikkieläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, mutta eroja ilmenee säilytettävien tietojen tyypin, tunnistamis- ja rekisteröintivaatimusten piiriin kuuluvien eläinten sekä tietojen hallinnoinnin tason suhteen;

7.  kehottaa komissiota edistämään lemmikkieläinten pakollisen tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottoa, siten että kansallisesti rekisteröityjen lemmikkieläinten tiedot olisivat saatavilla, jotta voidaan perustaa EU:n laajuinen jäljitettävyysmekanismi; korostaa, että lemmikkieläinten omistajien ja myyjien henkilötiedot on turvattava henkilötietojen suojaa koskevien EU:n oikeusnormien mukaisesti;

8.  toteaa, että koirien (Canis lupus familiaris) ja kissojen (Felis silvestris catus) tunnistamis- ja rekisteröintivaatimusten yhdenmukaistaminen vähentäisi asiakirjojen väärentämisen ja laittoman kaupan mahdollisuuksia ja parantaisi näin eläinten hyvinvointia ja suojelisi kansanterveyttä ja eläinten terveyttä ja varmistaisi tehokkaan unioninsisäisen jäljitettävyyden;

9.  pitää huolestuttavana, että lemmikkieläiminä yleisesti pidettyjen eksoottisten ja luonnonvaraisten eläinten laiton kauppa kasvaa;

10.  toteaa, että lemmikkieläiminä yleisesti pidettyjen eksoottisten ja luonnonvaraisten eläinten tunnistamis- ja rekisteröintivaatimusten yhdenmukaistaminen vähentäisi laittoman kaupan mahdollisuuksia, ehkäisisi eläinten vakavaa kärsimystä, suojelisi paremmin kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta ja varmistaisi tehokkaan unioninsisäisen jäljitettävyyden;

11.  toteaa, että tämän vuoksi tarvitaan positiivisia luetteloita eksoottisista ja luonnonvaraisista eläimistä, joilla ei ole monimutkaisia tarpeita (esimerkiksi käyttäytymiseen, ruokavalioon, käsittelyyn tai erikoishoitoon liittyviä tarpeita) ja joita tavallinen omistaja voi pitää lemmikkieläiminä vaarantamatta eläinten terveyttä;

12.  kehottaa komissiota antamaan tarttuvista eläintaudeista annetun asetuksen tultua voimaan viipymättä delegoidun säädöksen asetuksen 108, 109 ja 118 artiklan mukaisten sääntöjen vahvistamisesta koirien (Canis lupus familiaris) ja kissojen (Felis silvestris catus) yksityiskohtaisten ja yhdenmukaistettujen tunnistamis- ja rekisteröintikeinojen ja -menetelmien osalta;

13.  kehottaa komissiota tarttuvista eläintaudeista annetun asetuksen tultua voimaan harkitsemaan delegoitujen säädösten antamista asetuksen 108, 109 ja 118 artiklan mukaisten sääntöjen vahvistamisesta seuraavien lemmikkieläinten yksityiskohtaisten ja yhdenmukaistettujen tunnistamis- ja rekisteröintikeinojen ja -menetelmien osalta saman asetuksen liitteen 1 määritelmän mukaisesti: matelijat, linnut (muiden kuin kanoihin, kalkkunoihin, helmikanoihin, ankkoihin, sorsiin, hanhiin, viiriäisiin, kyyhkysiin, fasaaneihin, peltopyihin ja sileälastaisiin lintuihin kuuluvien lintulajien yksilöt), jyrsijät ja kanit, elintarviketuotantoon tarkoitettuja eläimiä lukuun ottamatta;

14.  kehottaa komissiota varmistamaan, että 12 ja 13 kohdan vaatimuksissa varmistetaan, että tarttuvista eläintaudeista annetussa asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä tautien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi noudatetaan tehokkaasti ja että niillä helpotetaan näiden lemmikkieläinten jäljitettävyyttä, niiden liikkumista jäsenvaltioiden välillä ja niiden tuloa unioniin;

15.  kehottaa komissiota tarkastelemaan lisätoimenpiteitä, joilla torjutaan lemmikkieläinten laitonta kauppaa ja joita käsiteltiin kaupan kohteina olevia koiria ja kissoja koskevan tutkimuksen päätelmissä, sekä julkaisemaan kyseiset päätelmät viipymättä;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0381.

(5)

EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

EUVL L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0197.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö