Procedūra : 2016/2540(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0253/2016

Pateikti tekstai :

B8-0253/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0065

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 417kWORD 87k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.617v01-00
 
B8-0253/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))


Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))  
B8-0253/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 43 straipsnį dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) veikimo,

–  atsižvelgdamas į SESV 114 straipsnį dėl bendrosios rinkos sukūrimo ir veikimo,

–  atsižvelgdamas į SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą dėl priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse,

–  atsižvelgdamas į SESV169 straipsnį dėl vartotojų apsaugos priemonių,

–  atsižvelgdamas į SESV 13 straipsnį, kuriame nustatyta, kad, rengdamos ir įgyvendindamos Sąjungos įvairių sričių politiką, Sąjunga ir valstybės narės turi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais(1) ir 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų(2),

–  atsižvelgdamas į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 15 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvūnų sveikatos(4),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 29 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos 3050-ojo posėdžio išvadas dėl šunų ir kačių gerovės,

–  atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006(6),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 3 d. Europos Teisingumo Teismo prejudicinį sprendimą byloje C-301/14, kuriame plačiai aiškinama sąvoka „ekonominė veikla“, nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 1 straipsnio 5 dalyje, ir sąvoka „prekiautojai, prekiaujantys Bendrijoje“, nurodyta Tarybos direktyvos 90/425/EEB 12 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo(7),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 14 d. pasirašytą bendrą Danijos, Vokietijos ir Nyderlandų pareiškimą dėl gyvūnų gerovės,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 19 d. rezoliuciją „Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms“(8),

–  atsižvelgdamas į daugiasektorinės tarpprofesinės tarpdisciplininės strateginės ekspertų grupės gyvūnų augintinių zoonozių klausimais (projektas CALLISTO) studijos išvadas,

–  atsižvelgdamas į pirmuosius ES tyrimo, susijusio su komercinėje veikloje naudojamais šunimis ir katėmis ir vykdyto 12 valstybių narių remiantis Komisijos prie Reglamento (ES) Nr. 576/2013 pridėtu pareiškimu, rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pirmieji Komisijos finansuoto komercinėje veikloje naudojamų šunų ir kačių gerovės tyrimo rezultatai rodo, kad, nors skaičiuojama, jog metinės įplaukos iš prekybos šunimis ir katėmis siekia 1,3 mlrd. EUR, tik 13 proc. nupirktų gyvūnų augintinių buvo įsigyti iš profesionalių veisėjų;

B.  kadangi nevyriausybinės organizacijos, teisėsaugos institucijos, kompetentingos valdžios institucijos ir veterinarijos gydytojai įrodė, kad neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais auga, plačiai piktnaudžiaujant gyvūnų augintinių keliavimo sistema, vengiant kontrolės ir klastojant dokumentus;

C.  kadangi vis daugiau žmonių piktnaudžiauja nekomercine sistema ir ja naudojasi vykdydami išskirtinai komercinę prekybą gyvūnais augintiniais;

D.  kadangi vertinama, jog piktnaudžiavimas gyvūnų augintinių keliavimo sistema šiuo metu yra ES trečia pagal pelningumą nelegalios prekybos rūšis (po prekybos narkotikais ir ginklais);

E.  kadangi nevyriausybinės organizacijos, teisėsaugos institucijos ir kompetentingos valdžios institucijos neteisėtą prekybą gyvūnais augintiniais vis dažniau sieja su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu;

F.  kadangi nepaisant to, kad pastaruoju metu padėtis pasitaisė, didelį susirūpinimą tebekelia gyvūnų augintinių pasuose pateikiama informacija, visų pirma aplinkybė, kaip galima įrodyti, kad nurodytas atitinkamo gyvūno amžius yra tikslus;

G.  kadangi sienų neturinčioje Šengeno erdvėje ne tik piliečiai gali keliauti be paso iš vienos valstybės narės į kitą, bet supaprastintas ir nekontroliuojamas gyvūnų, paprastai laikomų kaip gyvūnai augintiniai, gabenimas Sąjungos teritorijoje;

H.  kadangi gyvūnai augintiniai, kuriais veisėjai prekiauja neteisėtai, dažnai yra prastai prižiūrimi, menkai socializavęsi ir jiems kyla didesnė ligų rizika;

I.  kadangi 70 proc. naujų ligų, kuriomis per pastaruosius dešimtmečius susirgo žmonės, yra gyvūninės kilmės, o gyvūnai, kurie paprastai laikomi kaip gyvūnai augintiniai, yra daugiau nei 100 zoonozių, įskaitant pasiutligę, nešiotojai;

J.  kadangi pirkėjas gali netikėtai patirti didelių finansinių nuostolių ir emocinį sukrėtimą, jei perka gyvūnus augintinius, kurie buvo blogai veisiami arba labai dažnai yra jaunesni nei 15 savaičių (todėl silpnai išsivysčiusi jų imuninė sistema) ir kuriems netaikomi skiepijimo nuo ligų, pavyzdžiui, nuo parvoviruso, reikalavimai;

K.  kadangi dauguma valstybių narių jau taiko tam tikrus gyvūnų augintinių registravimo derinimo ir (arba) identifikavimo reikalavimų standartizavimo reikalavimus; kadangi dauguma šių duomenų bazių nėra tarpusavyje susietos, todėl negalima užtikrinti visapusiško atsekamumo, kai gyvūnai augintiniai vežami per valstybių narių sienas;

L.  kadangi nustačius privalomus ir vienodus Europos lygmens gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo reikalavimus būtų žengtas svarbus žingsnis užtikrinant gyvūnų gerovės, žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugą ir veiksmingą atsekamumą Sąjungoje;

M.  kadangi neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais yra viena iš plačiausiai paplitusių tarptautinio masto organizuoto nusikalstamumo rūšių visame pasaulyje; kadangi vis daugiau egzotinių ar laukinių gyvūnų Europos gyventojų namuose laikomi kaip gyvūnai augintiniai;

N.  kadangi ištrūkę į aplinką egzotiniai ar laukiniai gyvūnai gali nevaldomai paplisti ir tai gali paveikti aplinką, visuomenės sveikatą ir ekonomiką; kadangi dauguma egzotinių ir laukinių gyvūnų nėra prisitaikę gyventi nelaisvėje, todėl kyla daugybė gyvūnų gerovės problemų;

O.  kadangi kai kurios valstybės narės, pvz., Nyderlandai ir Belgija, jau sudarė teigiamus gyvūnų augintinių laikymo ir (arba) pardavimo sąrašus ir taip sumažintas egzotinių ir laukinių gyvūnų, laikomų kaip gyvūnai augintiniai, skaičius;

1.  pabrėžia, kad gyvūnai augintiniai daro teigiamą įtaką daugybės individualių savininkų ir šeimų gyvenimui visoje ES, ir dar kartą patvirtina, kad savininkai turėtų galėti keliauti Sąjungoje su savo augintiniais saugiomis ir kontroliuojamomis sąlygomis;

2.  palankiai vertina Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 padarytus gyvūnų augintinių keliavimo sistemos patobulinimus, be kita ko, papildomus saugumo elementus gyvūnų augintinių pasuose;

3.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į nevyriausybinių organizacijų, teisėsaugos institucijų, kompetentingų valdžios institucijų ir veterinarijos gydytojų pateiktus įrodymus, iš kurių aiškiai matyti, kad vis daugiau neteisėtai piktnaudžiaujama gyvūnų augintinių keliavimo sistema, ją naudojant komerciniais tikslais;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad tuomet, kai gyvūnai augintiniai, kuriais prekiaujama neteisėtai, neskiepijami, jiems netaikomas tinkamas antivirusinis gydymas ir neteikiama veterinarijos ir sanitarijos priežiūra (dažniausiai šie atvejai susiję su skrupulų neturinčiais veisimo metodais), dažnai klaidingai nusprendžiama, kad juos reikia reikia gydyti antibiotikais; pabrėžia, kad dėl to didėja gyvūnų augintinių atsparumo antimikrobinėms medžiagoms rizika; yra susirūpinęs, nes tai yra papildomas atsparumo antimikrobinėms medžiagoms vystymosi žmonėse ir perdavimo jiems rizikos veiksnys;

5.  pripažįsta, kad prasta socializacija ir pripratimas yra vieni iš pagrindinių veiksnių, dėl kurių atsiranda gyvūnų augintinių elgesio problemų, pvz., atsiskyrimo problema ar kasdienio naudojimo daiktų baimė, ir dėl to kyla ilgalaikė grėsmė gyvūnų gerovei;

6.  pripažįsta, kad daugelis valstybių narių jau turi privalomas gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo sistemas, tačiau esama skirtumų, susijusių su saugomos informacijos rūšimis, gyvūnais, kuriems taikomi identifikavimo ir registravimo reikalavimai, ir valdymo lygio, kuris taikomas saugomai informacijai, skirtumų;

7.  ragina Komisiją padėti nustatyti privalomo gyvūnų augintinių registravimo ir identifikavimo sistemą sudarant prieigos prie nacionaliniu lygmeniu registruotų gyvūnų augintinių duomenų galimybę, kad būtų galima sukurti ES lygmens atsekamumo sistemą; pabrėžia, kad gyvūnų augintinių savininkų ir pardavėjų asmens duomenys turėtų būti saugomi laikantis atitinkamų ES asmens duomenų apsaugos teisinių normų;

8.  pripažįsta, kad suderinus šunų (Canis lupus familiaris) ir kačių (Felis silvestris catus) identifikavimo ir registravimo reikalavimus būtų sumažintas dokumentų klastojimo ir neteisėtos prekybos mastas ir taip pagerinta gyvūnų gerovė, saugoma žmonių ir gyvūnų sveikata ir užtikrintas veiksmingas atsekamumas Sąjungoje;

9.  susirūpinęs pažymi, kad vis daugiau neteisėtai prekiaujama egzotiniais ir laukiniais gyvūnais, kurie paprastai laikomi kaip gyvūnai augintiniai;

10.  pripažįsta, kad suderinus egzotinių ir laukinių gyvūnų, kurie šiuo metu laikomi kaip gyvūnai augintiniai, identifikavimo ir registravimo reikalavimus būtų sumažintas neteisėtos prekybos mastas, užkirstas kelias didžiulėms gyvūnų kančioms, geriau saugoma žmonių ir gyvūnų sveikata bei gerovė ir biologinė įvairovė, taip pat būtų užtikrintas veiksmingas atsekamumas Sąjungoje;

11.  pripažįsta, kad būtina nustatyti teigiamą egzotinių ir laukinių gyvūnų, kurie neturi sudėtingų poreikių (su elgsena susijusių, mitybos, dresavimo, specialios priežiūros poreikių) ir kuriuos kaip gyvūnus augintinius gali laikyti vidutinis savininkas nekeldamas pavojaus gyvūnų sveikatai, sąrašą;

12.  ragina Komisiją, įsigaliojus Reglamentui dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, nedelsiant priimti deleguotąjį aktą, kuriame pagal reglamento 108, 109 ir 118 straipsnius būtų nustatyti taisyklės ir išsamūs ir suderinti reikalavimai, taikytini šunų (Canis lupus familiaris) ir kačių (Felis silvestris catus) identifikavimo ir registravimo priemonėms ir metodams;

13.  ragina Komisiją, įsigaliojus Reglamentui dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, apsvarstyti galimybę priimti deleguotąjį aktą, kuriame pagal reglamento 108, 109 ir 118 straipsnius būtų nustatyti taisyklės ir išsamūs ir suderinti reikalavimai, taikytini toliau išvardytų gyvūnų augintinių, nurodytų reglamento 1 priede, identifikavimo ir registravimo priemonėms ir metodams: ropliai, paukščiai (paukščių rūšių, išskyrus vištas, kalakutus, perlines vištas, antis, žąsis, putpeles, balandžius, fazanus, kurapkas ir Ratitae genties paukščius, egzemplioriai), graužikai ir triušiai, kurie nėra skirti maisto gamybai;

14.  ragina Komisiją pasirūpinti, kad 12 ir 13 dalyse nustatytais reikalavimais būtų užtikrinta, kad Reglamente dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų numatytos prevencijos ir kontrolės priemonės būtų veiksmingai taikomos ir kad jos palengvintų gyvūnų augintinių atsekamumą, jų vežimą valstybėse narėse bei iš vienos valstybės narės į kitą ir jų įvežimą į Sąjungą;

15.  ragina Komisiją apsvarstyti papildomas kovos su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais priemones, nurodytas komercinėje veikloje naudojamų šunų ir kačių gerovės tyrimo išvadose, ir kuo greičiau paskelbti šias išvadas;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 178, 2013 6 28, p. 1.

(2)

OL L 178, 2013 6 28, p. 109.

(3)

OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0381.

(5)

OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(6)

OL L 242, 2012 9 7, p. 13.

(7)

OL L 317, 2014 11 4, p. 35.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0197.

Teisinė informacija - Privatumo politika