Procedură : 2016/2540(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0253/2016

Texte depuse :

B8-0253/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0065

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 419kWORD 91k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.617v01-00
 
B8-0253/2016

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))


Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná, Marisa Matias în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre (2016/2540(RSP))  
B8-0253/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), referitor la funcționarea politicii agricole comune,

–  având în vedere articolul 114 din TFUE, referitor la instituirea și funcționarea pieței interne,

–  având în vedere articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE, referitor la măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar,

–  având în vedere articolul 169 din TFUE, referitor la măsurile de protecție a consumatorilor,

–  având în vedere articolul 13 din TFUE, care prevede că, la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii, Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie(1) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013(2),

–  având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor(4),

–  având în vedere concluziile celei de a 3050-a reuniuni a Consiliului Agricultură și Pescuit din 29 noiembrie 2010 privind bunăstarea câinilor și a pisicilor,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea(5),

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei(6),

–  având în vedere hotărârea preliminară a Curții de Justiție Europene din 3 decembrie 2015 în cauza C-301/14, care interpretează în sens larg atât conceptul de „activitate economică” în sensul articolului 1 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului, cât și conceptul de „operatori angrenați în schimburile intracomunitare” în sensul articolului 12 din Directiva 90/425/CEE a Consiliului,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive(7),

–  având în vedere Declarația comună din 14 decembrie 2014 a Danemarcei, Germaniei și Țărilor de Jos privind bunăstarea animalelor,

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 mai 2015 referitoare la asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa: îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la antimicrobiene(8),

–  având în vedere concluziile studiului realizat de Centrul de reflecție strategic multisectorial, interprofesional și interdisciplinar pentru animalele de companie referitor la zoonoze (CALLISTO),

–  având în vedere primele rezultate ale studiului UE privind câinii și pisicile care fac obiectul unor practici comerciale realizat în 12 state membre, ca urmare a declarației Comisiei anexată Regulamentului (UE) 576/2013,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât primele rezultate ale studiului finanțat de Comisie privind bunăstarea câinilor și pisicilor care fac obiectul unor practici comerciale au evidențiat faptul că, deși comerțul cu câini și pisici generează un venit anual care se ridică la 1,3 miliarde EUR, doar 13 % dintre animalele de companie achiziționate provin de la crescători profesioniști;

B.  întrucât organizațiile neguvernamentale, agențiile de impunere a ordinii de drept, autoritățile competente și medicii veterinari au demonstrat o creștere a comerțului ilegal cu animale de companie, cu numeroase abuzuri în sistemul de circulație a animalelor de companie, evitarea controalelor și falsificarea documentelor;

C.  întrucât un număr tot mai mare de oameni folosesc în mod abuziv sistemul necomercial pentru schimburi pur comerciale cu animale de companie;

D.  întrucât utilizarea abuzivă a sistemului de circulație a animalelor de companie este estimată în prezent ca fiind pe locul al treilea între cele mai profitabile forme de comerț ilegal în UE, după traficul de stupefiante și cel de arme;

E.  întrucât comerțul ilegal cu animale de companie este din ce în ce mai des asociat cu criminalitatea organizată și gravă de către organizațiile neguvernamentale, agențiile de impunere a ordinii de drept și autoritățile competente;

F.  întrucât, în ciuda unor îmbunătățiri recente, există încă preocupări importante în ceea ce privește informațiile furnizate pentru pașapoartele animalelor de companie, în special privind modul în care se poate dovedi că vârsta indicată pentru un anumit animal este corectă;

G.  întrucât spațiul fără frontiere Schengen nu doar oferă cetățenilor posibilitatea de a călători fără pașaport între statele membre, ci și facilitează călătoria fără controale în interiorul Uniunii pentru animalele crescute în mod obișnuit ca animale de companie;

H.  întrucât animalele de companie comercializate ilegal de către crescători sunt adesea crescute în condiții deficitare, cu puține interacțiuni și prezintă un risc crescut de îmbolnăvire;

I.  întrucât 70 % din bolile nou apărute la om în ultimele decenii sunt de origine animală, iar animalele crescute în mod obișnuit ca animale de companie sunt purtătoare a peste 100 de zoonoze, printre care rabia;

J.  întrucât achizițiile de animale de companie care fie sunt crescute în condiții deficitare, fie au adesea mai puțin de 15 săptămâni și, prin urmare, au sisteme imunitare slab dezvoltate și nu există o cerință privind vaccinarea împotriva bolilor precum parvovirusul, pot genera costuri financiare și emoționale neașteptat de mari pentru cumpărător;

K.  întrucât majoritatea statelor membre au instituit deja o oarecare formă de cerințe de armonizare pentru înregistrarea și/sau standardizarea metodelor de identificare a animalelor de companie; întrucât majoritatea bazelor de date de acest fel nu sunt conectate între ele, ceea ce împiedică deplina trasabilitate atunci când animalele de companie sunt transportate peste granițele statelor membre;

L.  întrucât instituirea de cerințe uniforme obligatorii la nivel european pentru identificarea și înregistrarea animalelor de companie ar fi un pas important pentru protecția calității vieții animalelor și a sănătății publice și a animalelor și ar asigura o trasabilitate efectivă a animalelor de companie în interiorul Uniunii;

M.  întrucât comerțul ilicit cu animale sălbatice este una dintre cele mai extinse activități transnaționale de crimă organizată din lume; întrucât din ce în ce mai multe animale exotice sau sălbatice ajung să fie crescute în mod curent ca animale de companie în casele europenilor;

N.  întrucât evadarea animalelor exotice sau sălbatice poate duce la răspândirea lor necontrolată, care afectează mediul, sănătatea publică și economia; întrucât majoritatea animalelor exotice și sălbatice nu sunt adaptate la viața în captivitate, fapt care creează mari probleme în ceea ce privește calitatea vieții animalelor;

O.  întrucât, unele state membre (de exemplu, Țările de Jos și Belgia) dispun deja de liste pozitive pentru creșterea și/sau vânzarea animalelor de companie, ceea ce reduce numărul animalelor exotice și sălbatice crescute ca animale de companie,

1.  subliniază contribuția pozitivă adusă de animalele de companie în viața a milioane de proprietari individuali și de familii din întreaga UE și își reiterează afirmația potrivit căreia proprietarii ar trebui să aibă posibilitatea de a călători cu animalele lor de companie în întreaga Uniune, în condiții de siguranță, controlate;

2.  salută îmbunătățirile aduse sistemului de circulație a animalelor de companie prin Regulamentul (UE) nr. 576/2013, printre care caracteristicile suplimentare în materie de securitate din pașaportul animalelor de companie;

3.  ia act cu îngrijorare de dovezile aduse de organizațiile neguvernamentale, agențiile de impunere a ordinii de drept, autoritățile competente și medicii veterinari, care demonstrează clar fenomenul în creștere de abuzare ilegală de sistemul de circulație a animalelor de companie, care este utilizat în scop comercial;

4.  constată că lipsa vaccinării, a tratamentului antiviral adecvat și a îngrijirilor veterinare și sanitare în rândul animalelor de companie comercializate ilegal, care în majoritatea cazurilor sunt crescute prin metode lipsite de scrupule, duce deseori în mod greșit la necesitatea tratării lor cu antibiotice; subliniază faptul că acest lucru mărește riscul rezistenței la antimicrobiene a animalelor de companie; este preocupat de faptul că acesta este un factor suplimentar de risc în ceea ce privește dezvoltarea și transmiterea rezistenței la antimicrobiene în rândul oamenilor;

5.  recunoaște că gradul redus de interacțiune și acomodarea deficitară se numără printre factorii principali ai problemelor comportamentale ale animalelor de companie, cum ar fi anxietatea de separare sau teama de obiecte de uz cotidian, și prezintă o amenințare pe termen lung la adresa calității vieții animalelor;

6.  recunoaște faptul că, deși multe state membre au instituit sisteme obligatorii de identificare și înregistrare a animalelor de companie, există discrepanțe în ceea ce privește tipul de informații deținute, animalele care fac obiectul cerințelor de identificare și înregistrare și nivelul de guvernanță la care sunt deținute informațiile;

7.  invită Comisia să faciliteze instituirea unui sistem de identificare și înregistrare obligatorie a animalelor de companie, care să permită accesul la datele privind animalele de companie înregistrate la nivel național, astfel încât să se creeze un mecanism de trasabilitate la nivelul UE; subliniază faptul că datele cu caracter personal referitoare la proprietarii și vânzători de animale de companie ar trebui să fie respectate în conformitate cu standardele juridice relevante ale UE privind protecția datelor cu caracter personal;

8.  recunoaște faptul că armonizarea cerințelor de identificare și înregistrare pentru câini (canis lupus familiaris) și pisici (felis silvestris catus) ar reduce fenomenul falsificării documentelor și al comerțului ilicit, îmbunătățind astfel calitatea vieții animalelor, protejând sănătatea publică și sănătatea animalelor și permițând o trasabilitate efectivă în interiorul Uniunii;

9.  ia act cu îngrijorare de amploarea crescândă a comerțului ilegal cu animale exotice și animale sălbatice crescute în mod obișnuit ca animale de companie;

10.  recunoaște că o armonizare a cerințelor de identificare și înregistrare a animalelor exotice și sălbatice crescute în mod obișnuit ca animale de companie ar reduce fenomenul comerțului ilicit, ar împiedica suferința profundă a animalelor, ar proteja mai bine sănătatea publică și sănătatea animalelor, calitatea vieții animalelor și biodiversitatea și ar trebui să asigure, de asemenea, trasabilitatea efectivă în interiorul Uniunii;

11.  recunoaște faptul că listele pozitive cu animale exotice și sălbatice care nu au nevoi complexe (de exemplu, în ceea ce privește nevoile comportamentale, regimul alimentar, manipularea, îngrijirile specializate) și pot fi crescute ca animale de companie de către un proprietar obișnuit fără compromiterea sănătății animalului reprezintă o necesitate în acest sens;

12.  invită Comisia ca, la intrarea în vigoare a Regulamentului privind bolile transmisibile ale animalelor, să adopte imediat un act delegat de stabilire a unor norme în conformitate cu articolele 108, 109 și 118 din regulament, care să conțină cerințe detaliate și armonizate referitoare la mijloacele și metodele de identificare și înregistrare a câinilor (canis lupus familiaris) și pisicilor (felis silvestris catus);

13.  invită Comisia ca, la intrarea în vigoare a Regulamentului privind bolile transmisibile ale animalelor, să ia în considerarea adoptarea unor acte delegate de stabilire a unor norme în conformitate cu articolele 108, 109 și 118 din regulament, care să conțină cerințe detaliate și armonizate referitoare la mijloacele și metodele de identificare și înregistrare a următoarelor animale de companie, conform definițiilor din anexa 1 la același regulament: reptile, păsări (alte specii aviare decât păsările de curte, curcanii, bibilicile, rațele, gâștele, prepelițele, porumbeii, fazanii, potârnichile și ratitele), rozătoare și iepuri, altele decât cele destinate producției de alimente;

14.  invită Comisia să se asigure că dispozițiile de la punctele 12 și 13 garantează faptul că măsurile de prevenire și control al bolilor prevăzute în Regulamentul privind bolile transmisibile ale animalelor sunt aplicate în mod eficient și facilitează trasabilitatea acestor animale de companie, circulația lor în interiorul statelor membre și între acestea și intrarea lor în Uniune;

15.  invită Comisia să analizeze măsurile suplimentare de combatere a comerțului ilegal cu animale de companie cuprinse în concluziile studiului privind bunăstarea câinilor și pisicilor care fac obiectul unor practici comerciale și să publice fără întârziere aceste concluzii;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 178, 28.6.2013, p. 1.

(2)

JO L 178, 28.6.2013, p. 109.

(3)

JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0381.

(5)

JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(6)

JO L 242, 7.9.2012, p. 13.

(7)

JO L 317, 4.11.2014, p. 35.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0197.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate