Postup : 2016/2540(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0253/2016

Predkladané texty :

B8-0253/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0065

NÁVRH UZNESENIA
PDF 377kWORD 87k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.617v01-00
 
B8-0253/2016

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))


Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná, Marisa Matias v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Uznesenie Európskeho parlamentu o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))  
B8‑0253/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ZFEÚ) o fungovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky,

–  so zreteľom na článok 114 ZFEÚ o vytvorení a fungovaní jednotného trhu,

–  so zreteľom na článok 168 ods. 4 ZFEÚ o opatreniach vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti,

–  so zreteľom na článok 169 ZFEÚ o opatreniach v oblasti ochrany spotrebiteľa,

–  so zreteľom na článok 13 ZFEÚ, podľa ktorého pri formulovaní a vykonávaní politík Únie berú EÚ a jej členské štáty maximálny ohľad na dobré životné podmienky zvierat ako cítiacich bytostí,

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 576/2013 z 12.júna2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat(1) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013(2),

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdraví zvierat(4),

–  so zreteľom na závery 3050. schôdze Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo z 29. novembra 2010 o dobrých životných podmienkach psov a mačiek,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi(5),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006(6),

–  so zreteľom na prejudiciálne konanie vo veci C-301/14 z 3.decembra 2015, v ktorom sa v poskytuje široký výklad pojmu „hospodárska činnosť“ v zmysle článku 1 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 i pojmu „obchodníci, ktorí sa zaoberajú obchodom so zvieratami“ v zmysle článku 12 smernice Rady 90/425/EHS,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov(7),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Dánska, Nemecka a Holandska o dobrých životných podmienkach zvierat zo 14. decembra 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2015 o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe: zlepšenie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii(8),

–  so zreteľom na závery štúdie expertnej skupiny Companion Animals Multisectorial Interprofessional and Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses (CALLISTO) (viacodvetvová medziprofesijná a interdisciplinárna strategická expertná skupina pre výskum zoonóz spoločenských zvierat),

–  so zreteľom na prvý výsledok štúdie EÚ o psoch a mačkách, ktoré sú predmetom obchodných praktík, ktorá prebehla v 12 členských štátoch, podľa vyhlásenia Komisie priloženého k nariadeniu (EÚ) 576/2013,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže z prvého výsledku štúdie financovanej Komisiou o dobrých životných podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodných praktík, vyplynulo, že kým obchod s psami a mačkami predstavuje podľa odhadov ročný výnos 1,3 miliárd EUR, iba 13 % zakúpených spoločenských zvierat pochádza od profesionálnych chovateľov;

B.  keďže mimovládne organizácie, orgány presadzovania práva, príslušné orgány a zverolekári predložili dôkazy o rastúcom nezákonnom obchode so spoločenskými zvieratami, pričom dochádza k rozsiahlemu porušovaniu režimu premiestňovania spoločenských zvierat, obchádzaniu kontrol a falšovaniu dokladov;

C.  keďže čoraz väčší počet ľudí zneužíva tento nekomerčný systém na čisto komerčné obchodovanie so spoločenskými zvieratami;

D.  keďže podľa odhadov je zneužívanie režimu premiestňovania spoločenských zvierat tretím najvýnosnejším druhom nezákonného obchodu v EÚ po obchode s narkotikami a zbraňami;

E.  keďže nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami je čoraz viac späté so závažnou a organizovanou trestnou činnosťou mimovládnych organizácií, orgánov presadzovania práva a príslušných orgánov;

F.  keďže napriek nedávnym zlepšeniam stále pretrvávajú obavy týkajúce sa informácií poskytovaným v súvislosti s pasmi pre spoločenské zvieratá, najmä pokiaľ ide o spôsob overenia veku príslušného zvieraťa;

G.  keďže schengenský priestor nielenže umožňuje, aby občania cestovali medzi členskými štátmi bez pasu, ale tiež uľahčuje premiestňovanie zvierat, ktoré sa zvyčajne chovajú ako spoločenské zvieratá, vnútri Únie bez toho, aby boli podrobované kontrolám;

H.  keďže spoločenské zvieratá, s ktorými chovatelia obchodujú nezákonne, sú často chované v zlých podmienkach, nedostatočne socializované a vystavené zvýšenému riziku ochorenia;

I.  keďže 70 % nových ochorení, ktoré sa objavili u ľudí počas uplynulých desaťročí, je živočíšneho pôvodu a zvieratá bežne chované ako spoločenské zvieratá sú prenášateľmi viac než 100 zoonóz vrátane besnoty;

J.  keďže nákup spoločenských zvierat, ktoré sú buď chované v zlých podmienkach alebo sú často mladšie než 15 týždňov, a preto majú nedostatočne vyvinutý imunitný systém a nepožaduje sa ich očkovanie proti chorobám ako parvovírus, môže viesť k nečakane vysokým finančným nákladom a emocionálnej záťaži pre nákupcu;

K.  keďže väčšina členských štátov už zaviedla istú formu harmonizačných požiadaviek na registráciu a/alebo štandardizáciu metód identifikácie spoločenských zvierat; keďže väčšinou nie sú tieto databázy vzájomne prepojené, čo bráni plne sledovať pohyb spoločenských zvierat cez hranice členských štátov;

L.  keďže povinné celoeurópske jednotné požiadavky na identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat by boli významným krokom vpred v ochrane dobrých životných podmienok zvierat a verejného zdravia a zdravia zvierat a zabezpečili by účinnú vysledovateľnosť spoločenských zvierat vo vnútri Únie;

M.  keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami je jednou z celosvetovo najrozsiahlejších trestných činností organizovaných naprieč hranicami štátov; keďže všeobecne sa v európskych domácnostiach drží čoraz viac exotických alebo divých zvierat ako spoločenské zvieratá;

N.  keďže úniky exotických alebo divých zvierat môžu viesť k ich nekontrolovanému šíreniu, čo má vplyv na životné prostredie, verejné zdravie a hospodárstvo; keďže väčšina exotických a divých zvierat nie je vhodná pre život v zajatí, čo vedie k masívnym problémom z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat;

O.  keďže niektoré členské štáty (ako Holandsko a Belgicko) už majú pozitívne zoznamy pre prípady držania a/alebo predaja spoločenských zvierat, čo znižuje počet exotických a divých zvierat držaných ako spoločenské zvieratá;

1.  zdôrazňuje pozitívny prínos spoločenských zvierat pre životy miliónov jednotlivých majiteľov a rodín v celej EÚ a opätovne tvrdí, že majitelia by mali mať možnosť cestovať so svojimi zvieratami bezpečným, kontrolovaným spôsobom naprieč celou Úniou;

2.  víta zlepšenia režimu premiestňovania spoločenských zvierat, ktoré sa zaviedlo nariadením (EÚ) č. 576/2013, okrem iného dodatočné bezpečnostné prvky v pasoch pre spoločenské zvieratá;

3.  so znepokojením upozorňuje na dôkazy mimovládnych organizácií, orgánov presadzovania práva, príslušných orgánov a veterinárov, z ktorých jasne vyplýva rastúce zneužívanie režimu premiestňovania spoločenských zvierat, ktorý sa využíva na obchodné účely;

4.  konštatuje, že nedostatočné očkovanie, nevhodná antivírusová liečba a veterinárna sanitárna starostlivosť v prípade nezákonne obchodovaných spoločenských zvierat, ktoré sú vo väčšine prípadov spôsobené bezohľadnými chovateľskými metódami, často chybne vedie k potrebe liečby týchto zvierat antibiotikami; zdôrazňuje, že sa tým zvyšuje riziko antimikrobiálnej rezistencie spoločenských zvierat; vyjadruje znepokojenie, že ide o ďalší rizikový faktor pre rozvoj a prenos antimikrobiálnej rezistencie u ľudí;

5.  uznáva, že nedostatočná socializácia a preberanie návykov patria medzi vedúce faktory v problémoch správania spoločenských zvierat, akými sú separačné problémy či strach z každodenných predmetov, a predstavujú dlhodobú hrozbu pre dobré životné podmienky zvierat;

6.  uznáva, že hoci mnohé členské štáty majú zavedené záväzné systémy na identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, existujú rozdiely, pokiaľ ide o druh uchovávaných informácií, zvieratá, na ktoré sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa identifikácie a registrácie, a úroveň správy, na ktorej sa informácie uchovávajú;

7.  vyzýva Komisiu, aby uľahčila zriadenie systému povinnej identifikácie a registrácie spoločenských zvierat, ktorý umožní prístup k údajom o spoločenských zvieratách zaregistrovaných na vnútroštátnej úrovni, s cieľom vytvoriť mechanizmus umožňujúci vysledovať zvieratá v celej EÚ; zdôrazňuje, že osobné údaje majiteľov a predajcov spoločenských zvierat by sa mali rešpektovať v súlade s príslušnými právnymi normami EÚ v oblasti ochrany osobných údajov;

8.  uznáva, že harmonizácia identifikácie a registrácie pre psy (canis lupus familiaris) a mačky (felis silvestris catus) by obmedzila priestor na falšovanie dokumentov a nezákonné obchodovanie, a teda by prispela k zlepšeniu dobrých životných podmienok zvierat, k ochrane verejného zdravia a zdravia zvierat a zabezpečeniu účinnej vysledovateľnosti v Únii;

9.  so znepokojením berie na vedomie rastúce nezákonné obchodovanie s exotickými a divými zvieratami, ktoré sú všeobecne držané ako spoločenské zvieratá;

10.  uznáva, že harmonizácia identifikácie a registrácie v prípade exotických a divých zvierat držaných ako spoločenské zvieratá by obmedzila priestor na falšovanie dokumentov a nezákonné obchodovanie, a teda by prispela k zlepšeniu dobrých životných podmienok zvierat, k ochrane verejného zdravia a zdravia zvierat a zabezpečeniu účinnej vysledovateľnosti v Únii;

11.  uznáva, že v tomto smere sú potrebné pozitívne zoznamy exotických a divých zvierat, ktoré nemajú žiadne komplexné potreby (napr. behaviorálne potreby, diéta, manipulovanie, špecializovaná starostlivosť) a ktoré priemerný majiteľ môže držať ako spoločenské zvieratá bez toho, aby bolo ohrozené zdravie zvieraťa;

12.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nariadenia o prenosných chorobách zvierat prijala delegované nariadenie, ktorým určí pravidlá podľa článkov 108, 109 a 118 uvedeného nariadenia týkajúce sa podrobných harmonizovaných požiadaviek na prostriedky a metódy identifikácie a registrácie psov (canis lupus familiaris ) a mačiek (felis silvestris catus);

13.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nariadenia o prenosných chorobách zvierat zvážila prijatie delegovaného nariadenia, ktorým určí pravidlá podľa článkov 108, 109 a 118 uvedeného nariadenia týkajúce sa podrobných harmonizovaných požiadaviek na prostriedky a metódy identifikácie a registrácie týchto spoločenských zvierat, ako sú vymedzené v prílohe 1 k uvedenému nariadeniu: plazov, vtákov (všetkých druhov vtákov okrem kúr domácich, moriek, perličiek, kačíc, husí, prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc a bežcov), hlodavcov a králikov, nie však ak sa používajú na výrobu potravín;

14.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že požiadavky uvedené v bodoch 12 a 13 zaručia, že preventívne a kontrolné opatrenia stanovené v nariadení o prenosných chorobách zvierat sa budú účinne uplatňovať a že sa uľahčí vysledovateľnosť týchto spoločenských zvierat, ich pohyb v členských štátoch a medzi nimi a ich vstup do Únie;

15.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala dodatočné opatrenia na boj proti nezákonnému obchodovaniu so spoločenskými zvieratami uvedené v záveroch štúdie o dobrých životných podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodovania, a aby bezodkladne uverejnila tieto závery;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 178, 28.06.13, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 178, 28.06.13, s. 109.

(3)

Ú. v. EÚ L 268, 14.09.92, s. 54.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0381.

(5)

Ú. v. EÚ L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0197.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia