Förfarande : 2016/2540(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0253/2016

Ingivna texter :

B8-0253/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0065

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 270kWORD 70k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.617v01-00
 
B8-0253/2016

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))


Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))  
B8-0253/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) avseende den gemensamma jordbrukspolitiken,

–  med beaktande av artikel 114 i EUF-fördraget avseende genomförandet av den inre marknaden och utvecklingen av dess funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 168.4 b i EUF-fördraget avseende åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet,

–  med beaktande av artikel 169 i EUF-fördraget avseende konsumentskyddsåtgärder,

–  med beaktande av artikel 13 i EUF-fördraget, som fastställer att unionen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av unionens politik fullt ut ska ta hänsyn till kraven på välfärd för djuren som kännande varelser,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte(1) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfylls(2),

–  med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i kapitel I i bilaga A till direktiv 90/425/EEG(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa(4),

–   med beaktande av slutsatserna från rådets (jordbruk och fiske) 3050:e möte den 29 november 2010 om hundars och katters välbefinnande,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(5),

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006(6),

–  med beaktande av EU-domstolens mål för förhandsavgörande (C-301/14 av den 3 december 2015), i vilket en bred tolkning ges av både begreppet "ekonomisk verksamhet", i den mening som avses i artikel 1.5 i rådets förordning (EG) nr 1/2015, och begreppet "handlare som inom gemenskapen deltar i handeln", i den mening som avses i artikel 12 i rådets direktiv 90/425/EEG,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter(7),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen om djurs välbefinnande från Danmark, Tyskland och Nederländerna av den 14 december 2014,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättring av patientsäkerheten och bekämpning av antimikrobiell resistens(8),

–  med beaktande av undersökningsslutsatserna från den sektorsövergripande, branschövergripande och tvärvetenskapliga strategiska tankesmedjan om sällskapsdjur och zoonoser Companion Animals Multisectoral Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses (CALLISTO),

–  med beaktande av de första resultaten av den EU-undersökning om hundar och katter som är föremål för handel som genomförts i 12 medlemsstater, på grundval av det uttalande från kommissionen som bifogats förordning (EU) nr 576/2013,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De första resultaten från den av kommissionen finansierade undersökningen om välbefinnandet hos hundar och katter som är föremål för handel visade att handeln med hundar och katter genererar en årlig inkomst på uppskattningsvis 1,3 miljarder euro, medan endast 13 % av de saluförda sällskapsdjuren härrör från professionella uppfödare.

B.  Icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ, behöriga myndigheter och veterinärer har avslöjat en ökande olaglig handel med sällskapsdjur, med omfattande missbruk av systemet för förflyttning av sällskapsdjur, undvikande av kontroller och förfalskning av handlingar.

C.  Allt fler personer missbrukar det icke-kommersiella systemet för ren kommersiell handel med sällskapsdjur.

D.  Missbruket av systemet för förflyttning av sällskapsdjur uppskattas nu vara den tredje mest lönsamma olagliga handeln inom EU, efter narkotika- och vapenhandeln.

E.  Icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ liksom behöriga myndigheter har i allt större utsträckning kopplat den olagliga handeln med sällskapsdjur till allvarlig och organiserad brottslighet.

F.  Trots att det nyligen skett förbättringar finns det fortfarande skäl till stor oro när det gäller uppgifterna i passen för sällskapsdjur, särskilt när det gäller hur man kan bevisa att den ålder som uppgivits för ett enskilt djur är korrekt.

G.  Det gränsfria Schengenområdet innebär inte endast att medborgarna kan resa utan pass mellan medlemsstaterna, utan det underlättar likaså förflyttningar utan kontroller inom unionen av djur som normalt hålls som sällskapsdjur.

H.  Sällskapsdjur som uppfödare bedriver olaglig handel med är ofta illa uppfödda, bristfälligt socialiserade och utsatta för större sjukdomsrisker.

I.  Av de nya sjukdomar som brutit ut hos människor under de senaste årtiondena härrör 70 % från djur, och djur som normalt hålls som sällskapsdjur är smittbärare av över 100 zoonoser, inbegripet rabies.

J.  Köp av illa uppfödda sällskapsdjur eller mycket ofta djur i en ålder under 15 veckor som följaktligen har svagt utvecklade immunsystem och inte omfattats av krav på vaccination mot sjukdomar, såsom parvovirus, kan orsaka oväntat höga finansiella och emotionella kostnader för köparen.

K.  Majoriteten av medlemsstaterna har redan någon form av harmoniseringskrav för registrering och/eller standardisering när det gäller metoderna för identifiering av sällskapsdjur. Merparten av dessa databaser är inte samkörda, vilket förhindrar fullständig spårbarhet när sällskapsdjur flyttas över medlemsstaternas gränser.

L.  Obligatoriska och europaomfattande enhetliga krav på identifiering och registrering av sällskapsdjur skulle vara ett avgörande steg mot att skydda djurens välbefinnande, liksom folkhälsan och djurens hälsa, och skulle göra det möjligt att effektivt spåra sällskapsdjur inom unionen.

M.  Den olagliga handeln med vilda djur är en av de mest omfattande transnationella brottsliga verksamheterna i hela världen. Allt fler exotiska eller vilda djur har börjat hållas som sällskapsdjur i hemmen i Europa.

N.  Exotiska eller vilda djur som flyr kan börja sprida sig okontrollerat, vilket påverkar miljön, folkhälsan och ekonomin. De flesta exotiska och vilda djur är inte lämpade för ett liv i fångenskap, vilket leder till mycket omfattande djurskyddsproblem.

O.  Vissa medlemsstater (såsom Nederländerna och Belgien) har redan positivlistor för vilka djur som får hållas och/eller saluföras som sällskapsdjur, vilket leder till en minskning av antalet exotiska och vilda djur som hålls som sällskapsdjur.

1.  Europaparlamentet understryker den positiva inverkan som sällskapsdjuren har på miljontals enskilda ägares och familjers liv inom hela EU, och slår fast att ägare bör ha möjlighet att resa med sina sällskapsdjur på ett säkert och kontrollerat sätt i hela unionen.

2.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar av systemet för förflyttning av sällskapsdjur som införts genom förordning (EU) nr 576/2013, och som även inbegriper ytterligare säkerhetsdetaljer i passen för sällskapsdjur.

3.  Europaparlamentet noterar med oro de bevis från icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ, behöriga myndigheter och veterinärer som klart och tydligt avslöjar ett ökat olagligt missbruk av systemet med förflyttning av sällskapsdjur, vilket utnyttjas för kommersiella ändamål.

4.  Europaparlamentet konstaterar att avsaknad av vaccination, korrekt antiviral behandling, veterinärvård och sanitär omsorg bland de sällskapsdjur som är föremål för olaglig handel, vilket i de flesta fall är ett resultat av samvetslösa uppfödningsmetoder, innebär ofta att djuren måste behandlas med antibiotika. Parlamentet understryker att detta ökar risken för antimikrobiell resistens hos sällskapsdjur. Parlamentet är oroat över att detta är en ytterligare riskfaktor för utveckling och spridning av antimikrobiell resistens hos människor.

5.  Europaparlamentet inser att bristfällig socialisering och tillvänjning är vägande orsaker till beteendeproblem hos sällskapsdjur, såsom separationsproblem eller rädsla för vardagliga föremål, och innebär ett långsiktigt hot mot djurens välbefinnande.

6.  Europaparlamentet inser att samtidigt som många medlemsstater har obligatoriska system för identifiering och registrering av sällskapsdjur förekommer det skillnader när det gäller vilken typ av information som förvaras, vilka djur som omfattas av kraven på identifiering och registrering och på vilken myndighetsnivå som informationen hanteras.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sörja för att det inrättas ett system för obligatorisk identifiering och registrering av sällskapsdjur, så att man möjliggör tillgång till uppgifter om sällskapsdjur registrerade på nationell nivå, i syfte att inrätta en EU-omfattande mekanism för spårbarhet. Parlamentet understryker att personuppgifter för ägare och försäljare av sällskapsdjur bör respekteras i överensstämmelse med gällande EU-bestämmelser om skydd av personuppgifter.

8.  Parlamentet konstaterar att en harmonisering av kraven på identifiering och registrering av hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus) skulle minska möjligheterna att förfalska handlingar och idka olaglig handel, vilket sålunda skulle förbättra djurens välfärd och bidra till skyddet av folkhälsan och djurens hälsa samt sörja för en effektiv spårbarhet inom unionen.

9.  Europaparlamentet noterar med oro den ökande olagliga handeln med exotiska och vilda djur som hålls som sällskapsdjur.

10.  Europaparlamentet konstaterar att en harmonisering av kraven på identifiering och registrering av exotiska och vilda djur skulle minska möjligheterna att idka olaglig handel, förhindra allvarligt lidande för djuren, bidra till ett bättre skydd av folkhälsan och djurens hälsa liksom människors och djurs välfärd samt skydda den biologiska mångfalden, och även sörja för en effektiv spårbarhet inom unionen.

11.  Europaparlamentet konstaterar att det i detta hänseende är nödvändigt med positivlistor över exotiska och vilda djur som inte har komplexa behov (t.ex. beteenderelaterade behov, utfodring, hantering, specialvård), och som kan hållas som sällskapsdjur hos den genomsnittliga ägaren utan att djurens hälsa äventyras.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när förordningen om överförbara djursjukdomar träder i kraft omgående anta en delegerad akt för att fastställa bestämmelser i enlighet med artiklarna 108, 109 och 118 i den förordningen med detaljerade och harmoniserade krav när det gäller tillvägagångssätten och metoderna för identifiering och registrering av hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus).

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när förordningen om överförbara djursjukdomar träder i kraft överväga att anta en delegerad akt för att fastställa bestämmelser i enlighet med artiklarna 108, 109 och 118 i den förordningen med detaljerade och harmoniserade krav när det gäller tillvägagångssätten och metoderna för identifiering och registrering av följande sällskapsdjur, enligt definitionen i bilaga I till samma förordning: reptiler, fåglar (exemplar av andra fågelarter än tamhöns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar), gnagare och kaniner, utom de som är avsedda för livsmedelsproduktion.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att kraven i punkterna 12 och 13 säkerställer att de åtgärder för förebyggande och kontroll av sjukdomar som fastställs i förordningen om överförbara djursjukdomar tillämpas effektivt och att de underlättar möjligheten att spåra dessa sällskapsdjur, deras förflyttningar inom och mellan medlemsstaterna samt deras införsel i unionen.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de ytterligare åtgärder för att bekämpa olaglig handel med sällskapsdjur som nämns i slutsatserna till undersökningen om välbefinnandet hos hundar och katter som är föremål för handel, och att utan dröjsmål offentliggöra dessa slutsatser.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

EUT L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Antagna texter, P7_TA(2014)0381.

(5)

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

EUT L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

EUT L 317, 4.11.2014, s. 35.

(8)

Antagna texter, P8_TA(2015)0197.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy