Návrh usnesení - B8-0254/2016Návrh usnesení
B8-0254/2016

  NÁVRH USNESENÍ o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech

  17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Renate Sommer za skupinu PPE
  Julie Girling za skupinu ECR

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0251/2016

  Postup : 2016/2540(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0254/2016
  Předložené texty :
  B8-0254/2016
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0254/2016

  Usnesení Evropského parlamentu o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech

  (2016/2540(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 4. února 2016 o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech,

  –  s ohledem na článek 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) týkající se provádění společné zemědělské politiky,

  –  s ohledem na článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se zřízení a fungování jednotného trhu,

  –  s ohledem na čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti,

  –  s ohledem na článek 169 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se opatření na ochranu spotřebitele,

  –  s ohledem na článek 13 SFEU, který stanoví, že při stanovování a uplatňování politik Unie zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí;

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu[1] a na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013[2],

  –  s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS[3],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat[4],

  –  s ohledem na závěry 3050. zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ze dne 29. listopadu 2010 o dobrých životních podmínkách psů a koček,

  –  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi[5],

  –  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (Úř. věst. L 242, 7.9.2012, s. 13)[6],

  –  s ohledem na společnou deklaraci Dánska, Německa a Nizozemska ze dne 14. prosince 2014 o životních podmínkách zvířat,

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2015 o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci[7],

  –  s ohledem na závěry studie mezioborové strategické expertní skupiny pro zvířata v zájmovém chovu na téma zoonóz (projekt CALLISTO),

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  A.  vzhledem k tomu, že Komise financovala výzkum životních podmínek psů a koček používaných v komerčních praktikách;

  B.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace, donucovací orgány, příslušné úřady a veterináři předložili důkazy o rostoucím nezákonném obchodu s domácími zvířaty, při němž dochází k rozsáhlému porušování režimu pro přesun domácích zvířat, obcházení kontrol a padělání dokladů;

  C.  vzhledem k tomu, že porušování režimu pro přesun domácích zvířat se podle odhadů v současností považuje za třetí nejvýdělečnější nezákonný obchod v EU, hned po obchodu s narkotiky a se zbraněmi;

  D.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace, donucovací orgány a příslušné úřady stále častěji spojují nezákonný obchod s domácími zvířaty se závažnou a organizovanou trestnou činností;

  E.  vzhledem k tomu, že navzdory nedávným nápravným opatřením přetrvávají vážné obavy v souvislosti s informacemi uvedenými v cestovních dokladech zvířat v zájmovém chovu, zejména ohledně toho, jak lze prokázat uvedený věk dotčeného zvířete;

  F.  vzhledem k tomu, že bezbariérový schengenský prostor nejen umožňuje pohyb občanů mezi členskými státy bez kontroly cestovních dokladů, ale taktéž na území Unie usnadňuje cestování bez kontrol se zvířaty, která jsou obvykle chována jako domácí zvířata;

  G.  vzhledem k tomu, že domácí zvířata, která jsou předmětem nezákonného obchodu, jsou často odchována ve špatných podmínkách, nedostatečně socializována a více ohrožena nemocemi;

  H.  vzhledem k tomu, že více než 70 % nových nemocí, které se v posledních desetiletí objevily u lidí, bylo přeneseno ze zvířat a že zvířata v běžném zájmovém chovu jsou nositeli více než 100 zoonóz včetně vztekliny;

  I.   vzhledem k tomu, že osoby, které zakoupí špatně odchovaná domácí zvířata, jsou poté často konfrontovány s nečekaně vysokými náklady na veterinární péči nebo dokonce se smrtí jejich zvířete;

  J.  vzhledem k tomu, že většina členských států již zavedla nějakou formu registrace zvířat v zájmovém chovu a/nebo metody jejich identifikace; vzhledem k tomu, že většina z těchto databází doposud není propojena s databází EU, což znemožňuje důsledně sledovat pohyb zvířat v zájmovém chovu přes hranice EU;

  K.  vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování s volně žijícími zvířaty je jednou z nejrozšířenějších forem nadnárodní organizované trestné činnosti na světě;

  1.  poukazuje na pozitivní přínosy zvířat v zájmovém chovu pro životy milionů jednotlivců a rodin v celé EU a potvrzuje, že majitelům by mělo být umožněno s jejich zvířaty bezpečně a kontrolovaně cestovat po celé Unii;

  2.  vítá zlepšení režimu pro přesun domácích zvířat, která zavedlo nařízení (EU) č. 576/2013, mimo jiné dodatečné bezpečnostní prvky v cestovních dokladech domácích zvířat;

  3.  se znepokojením konstatuje, že nevládní organizace, donucovací orgány, příslušné úřady a veterináři předložili jasné důkazy o stále častějším porušování režimu pro přesun domácích zvířat, který je zneužíván ke komerčním účelům;

  4.  konstatuje, že nízká míra očkování mezi zvířaty v zájmovém chovu, s nimiž se nezákonně obchoduje, často vede k tomu, že musejí být léčena s nasazením antibiotik; zdůrazňuje, že se tak mezi zvířaty v zájmovém chovu zvyšuje riziko výskytu antimikrobiální rezistence; se znepokojením konstatuje, že se jedná o dodatečný rizikový faktor pro vznik a šíření antimikrobiální rezistence u lidí;

  5.  uznává, že ačkoli mnoho členských států zavedlo povinné systémy identifikace a registrace zvířat v zájmovém chovu, přetrvávají určité nesrovnalosti, pokud se jedná o typ shromažďovaných informací, zvířata, na něž se povinnost identifikace a registrace vztahuje, a úroveň správy, na níž jsou tyto informace shromažďovány;

  6.  je přesvědčen, že kompatibilní systémy zavádějící požadavky na identifikaci a registraci psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus) by omezily příležitosti pro padělání dokumentů a pro nezákonný obchod, čímž by chránily veřejné zdraví a zdraví zvířat a umožnily účinnou sledovatelnost uvnitř Unie;

  7.  se znepokojením konstatuje nárůst nezákonného obchodu s volně žijícími zvířaty, která jsou běžně chována v zájmovém chovu;

  8.  je přesvědčen, že kompatibilní systémy zavádějící požadavky na identifikaci a registraci volně žijících zvířat, která jsou běžně chována v zájmovém chovu, by omezily prostor, který je ponechán nezákonnému obchodu, lépe by chránily veřejné zdraví, zdraví zvířat a biologickou rozmanitost a umožňovaly by účinnou sledovatelnost uvnitř Unie;

  9.  vyzývá Komisi, aby poté, co vstoupí v platnost nařízení o přenosných nákazách zvířat, přijala akt v přenesené pravomoci, kterým stanoví pravidla podle článků 108, 109 a 118 uvedeného nařízení týkající se podrobných kompatibilních systémů s prostředky a metodami identifikace a registrace psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus);

  10.  vyzývá Komisi, aby poté, co vstoupí v platnost nařízení o přenosných nákazách zvířat, zvážila přijetí aktů v přenesené pravomoci, kterými stanoví pravidla podle článků 108, 109 a 118 uvedeného nařízení týkající se podrobných kompatibilních systémů s prostředky a metodami identifikace a registrace následujících zvířat v zájmovém chovu definovaných v příloze 1 téhož nařízení: plazů, ptáků (všechny druhy ptáků kromě kura domácího, krůt, perliček, kachen, hus, křepelek, holubů, bažantů, koroptví a běžců), hlodavců a králíků, nejsou-li určeni pro výrobu potravin;

  11.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že požadavky uvedené v bodech 10 a 11 povedou k tomu, že prevenční a kontrolní opatření obsažená v nařízení o přenosných nákazách zvířat budou účinně uplatňována a že se usnadní sledovatelnost těchto zvířat v zájmovém chovu, jejich pohyb v rámci členských států a mezi nimi a jejich vstup do Unie;

  12.  vyzývá Komisi, aby posoudila možnost přijetí dalších opatření proti nezákonnému obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, která jsou uvedena v závěrech studie o životních podmínkách psů a koček, s nimiž se obchoduje, a aby tyto závěry neprodleně zveřejnila;

  13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.