Procedure : 2016/2540(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0254/2016

Indgivne tekster :

B8-0254/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0065

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 176kWORD 65k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.618v01-00
 
B8-0254/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))


Renate Sommer for PPE-Gruppen
Julie Girling for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))  
B8-0254/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens erklæring af 4. februar 2016 om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater,

–  der henviser til artikel 43 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om den fælles landbrugspolitiks funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 114 i TEUF om det indre markeds oprettelse og funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF om foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet,

–  der henviser til artikel 169 i TEUF om forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger,

–  der henviser til artikel 13 i TEUF, hvori det fastsættes, at Unionen og medlemsstaterne tager fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener, når Unionens politikker fastlægges og gennemføres,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr(1) og til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013(2),

–  der henviser til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF(3),

–  der henviser til sin beslutning af 15. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed(4),

–  der henviser til konklusionerne fra 3050. samling i Rådet for Landbrug og Fiskeri af 29. november 2010 om hundes og kattes velfærd,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed(5),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006(6),

–  der henviser til Danmarks, Tysklands og Nederlandenes fælles erklæring af 14. december 2014 om dyrevelfærd,

–  der henviser til sin beslutning af 19. maj 2015 om sikrere sundhedsydelser i Europa: forbedring af patientsikkerheden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens(7),

–  der henviser til konklusionerne fra en undersøgelse gennemført af "Companion Animals Multisectorial Interprofessional and Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses" (CALLISTO),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Kommissionen har finansieret en undersøgelse af hundes og kattes velfærd, når de er genstand for handel;

B.  der henviser til, at ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder, kompetente myndigheder og dyrlæger har forelagt dokumentation for en voksende illegal handel med selskabsdyr ved hjælp af udbredt misbrug af ordningen for rejser med selskabsdyr, unddragelse af kontroller og dokumentfalsk;

C.  der henviser til, at misbruget af ordningen for rejser med selskabsdyr nu anslås at være den tredje mest indbringende form for ulovlig handel inden for EU efter narkotika og våben;

D.  der henviser til, at ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder og kompetente myndigheder i stigende grad har knyttet den ulovlige handel med selskabsdyr til alvorlig og organiseret kriminalitet;

E.  der henviser til, at der trods nylige forbedringer, stadig er omfattende bekymringer med hensyn til oplysningerne i pas for selskabsdyr, særlig med hensyn til hvordan den fastsatte alder for det enkelte dyr kan påvises at være korrekt;

F.  der henviser til, at Schengenområdet ikke blot giver medlemsstaternes borgere mulighed for at rejse frit over grænserne uden at skulle vise pas, men også fremmer rejser inden for Unionen for dyr, der normalt holdes som selskabsdyr, uden kontrol;

G.  der henviser til, at selskabsdyr, der handles ulovligt, ofte er dårligt opdrættet, dårligt socialiseret og udsat for en øget risiko for sygdom;

H.  der henviser til, at 70 % af de nye sygdomme, der er opstået hos mennesker i løbet af de seneste årtier, er af animalsk oprindelse, og at dyr, der normalt holdes som selskabsdyr, er værtsorganismer for mere end 100 zoonoser, herunder rabies;

I.   der henviser til, at aftagere af dårligt opdrættede selskabsdyr ofte bliver konfronteret med uventet store dyrlægeregninger eller med, at deres nye selskabsdyr pludselig dør;

J.  der henviser til, at et flertal af medlemsstaterne allerede stiller krav om en vis form for registrering og/eller identifikation af selskabsdyr; der henviser til, at de fleste af disse databaser endnu ikke er forbundet med en EU-database, hvilket forhindrer fuld sporbarhed, når selskabsdyr flyttes over EU's grænser;

K.  der henviser til, at den illegale handel med vilde dyr er en af de mest udbredte former for grænseoverskridende organiseret kriminalitet på verdensplan;

1.  understreger selskabsdyrs positive bidrag til tilværelsen for millioner af individuelle ejere og familier i hele EU, og fastslår, at ejerne bør kunne rejse med deres dyr på en sikker og kontrolleret måde i hele Unionen;

2.  glæder sig over forbedringerne af ordningen for rejser med selskabsdyr, der blev indført ved forordning (EU) nr. 576/2013, herunder de yderligere sikkerhedselementer i passet for selskabsdyr;

3.  bemærker med bekymring dokumentationen fra ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder, kompetente myndigheder og dyrlæger, der klart viser en stigning i misbruget af ordningen for rejser med selskabsdyr, der udnyttes til kommercielle formål;

4.  bemærker, at mange ulovligt handlede selskabsdyr ikke er blevet vaccineret, hvilket ofte indebærer, at de skal behandles med antibiotika; understreger, at dette øger risikoen for antimikrobiel resistens blandt selskabsdyr; er bekymret over, at dette udgør en yderligere risiko for udvikling og overførsel af antimikrobiel resistens hos mennesker;

5.  konstaterer, at der – selv om mange medlemsstater har obligatoriske systemer til identifikation og registrering af selskabsdyr – er uoverensstemmelser, for så vidt angår hvilken type oplysninger der registreres, hvilke dyr der er omfattet af identifikations- og registreringskravene, og på hvilket forvaltningsniveau de pågældende oplysninger opbevares;

6.  mener, at kompatible identifikations- og registreringskravene for hunde (Canis lupus familiaris) og katte (Felis silvestris catus) ville indskrænke mulighederne for dokumentfalsk og ulovlig handel og således beskytte folke- og dyresundheden og sørge for en effektiv sporbarhed inden for Unionen;

7.  bemærker med bekymring stigningen i ulovlig handel med vilde dyr, der normalt holdes som selskabsdyr;

8.  mener, at kompatible identifikations- og registreringskrav for vilde dyr, der normalt holdes som selskabsdyr, ville begrænse omfanget af ulovlig handel, sikre en bedre beskyttelse af folke- og dyresundheden samt biodiversiteten og desuden bør sikre effektiv sporbarhed inden for EU;

9.  opfordrer Kommissionen til straks efter ikrafttrædelsen af forordningen om overførbare dyresygdomme at vedtage en delegeret retsakt, der fastlægger regler i henhold til forordningens artikel 108, 109 og 118 vedrørende kompatible systemer for midler og metoder til identifikation og registrering af hunde (Canis lupus familiaris) og katte (Felis silvestris catus);

10.  opfordrer Kommissionen til efter ikrafttrædelsen af forordningen om overførbare dyresygdomme at overveje at vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af regler i henhold til forordningens artikel 108, 109 og 118 om detaljerede, kompatible systemer for midler og metoder til identifikation og registrering af følgende selskabsdyr som defineret i bilag 1 til nævnte forordning: krybdyr, fugle (andre fuglearter end tamhøns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle), gnavere og kaniner, som ikke er bestemt til fødevareproduktion;

11.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at kravene i punkt 10 og 11 sikrer en effektiv anvendelse af sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesforanstaltningerne i forordningen om overførbare dyresygdomme, og at de letter sporingen af selskabsdyr, flytninger af disse inden for og mellem medlemsstater og indførsel af dem til Unionen;

12.  opfordrer Kommissionen til at undersøge de supplerende foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig handel med selskabsdyr, der findes i konklusionerne på undersøgelsen vedrørende hundes og kattes velfærd, når de er genstand for handel, og til hurtigst muligt at offentliggøre disse konklusioner;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(2)

EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109.

(3)

EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(4)

Vedtagne tekster P7_TA(2014)0381.

(5)

EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(6)

EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0197.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik