Πρόταση ψηφίσματος - B8-0254/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0254/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη

17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Renate Sommer εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Julie Girling εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0251/2016

Διαδικασία : 2016/2540(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0254/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0254/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0254/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη

(2016/2540(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τη λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168, παράγραφος 4, στοιχείο (β) της ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα στον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονομικό τομέα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς[1], καθώς και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και νυφιτσών, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση προς ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013[2],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που ορίζονται στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υγεία των ζώων[4],

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα της 3050ής συνάντησης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 29ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και γατών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους[5],

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικός κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006[6]της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την προστασία των ζώων που υπεγράφη από τη Δανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία στις 14 Δεκέμβριο 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 περί ασφαλέστερης υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής[7],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα στην μελέτη της Πολυτομεακής Διεπαγγελματικής και Διεπιστημονικής Στρατηγικής Ομάδας Προβληματισμού για τα Ζώα Συντροφιάς σχετικά με τις ζωονόσους (σχέδιο ΚΑΛΛΙΣΤΩ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή χρηματοδότησε μια μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που γίνονται αντικείμενο εμπορικών πρακτικών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι αρμόδιες αρχές και οι κτηνίατροι έχουν στοιχεία αυξανόμενης παράνομης εμπορίας ζώων συντροφιάς, που μαρτυρούν εκτεταμένη κατάχρηση του καθεστώτος μετακίνησης ζώων συντροφιάς, αποφυγή των ελέγχων και πλαστογράφηση εγγράφων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση του καθεστώτος μετακίνησης ζώων συντροφιάς θεωρείται σήμερα η τρίτη πιο επικερδής παράνομη εμπορία εντός της ΕΕ μετά τα ναρκωτικά και τα όπλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς συνδέεται ολοένα και περισσότερο με το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα από μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και αρμόδιες αρχές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες για τα διαβατήρια των ζώων συντροφιάς, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ηλικία που προβλέπεται για ένα ζώο μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ακριβής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ζώνη Σένγκεν δεν προβλέπει μόνο τη μετακίνηση χωρίς διαβατήρια των πολιτών μεταξύ των κρατών μελών, αλλά διευκολύνει επίσης την απαλλαγμένη από ελέγχους μετακίνηση εντός της Ένωσης για τα ζώα που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα συντροφιάς που διακινούνται παράνομα συχνά δεν έχουν εκτραφεί σωστά, δεν είναι κοινωνικοποιημένα και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ασθένειας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των νέων νόσων που εμφανίζονται σε ανθρώπους κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι ζωικής προέλευσης, και ζώα που εκτρέφονται ως ζώα συντροφιάς είναι φορείς πάνω από 100 ζωονόσων, συμπεριλαμβανομένης της λύσσας·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγοραστές ζώων συντροφιάς που δεν έχουν εκτραφεί σωστά συχνά αντιμετωπίζουν απρόσμενα υψηλούς κτηνιατρικούς λογαριασμούς ή τον αιφνίδιο θάνατο του νεοαποκτηθέντος ζώου συντροφιάς τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει κάποιας μορφής απαιτήσεις για την καταγραφή και/ή ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από αυτές τις βάσεις δεδομένων δεν είναι ακόμη συνδεδεμένες με μια βάση δεδομένων της ΕΕ, πράγμα που εμποδίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα όταν τα ζώα συντροφιάς μετακινούνται εντός των συνόρων της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων συνιστά μία από τις πιο εκτεταμένες διακρατικές δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος ανά τον κόσμο·

1.  υπογραμμίζει τη θετική συμβολή που έχουν τα ζώα συντροφιάς για τη ζωή εκατομμυρίων μεμονωμένων ιδιοκτητών και των οικογενειών τους σε όλη την ΕΕ, και επιβεβαιώνει ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδεύουν με τα ζώα συντροφιάς τους με ασφαλή, ελεγχόμενο τρόπο σε όλη την Ένωση·

2.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στο σύστημα μετακίνησης των ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιέχονται στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς·

3.  σημειώνει με ανησυχία τα στοιχεία από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις αρμόδιες αρχές και τους κτηνιάτρους, που καταδεικνύουν με σαφήνεια την αυξανόμενη παράνομη χρήση του συστήματος μετακίνησης ζώων συντροφιάς, το οποίο χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς·

4.  σημειώνει ότι το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού των ζώων συντροφιάς που αποτελούν αντικείμενο παράνομου εμπορίου συχνά σημαίνει ότι αυτά θα πρέπει να υποστούν θεραπεία με αντιβιοτικά· τονίζει ότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής στα ζώα συντροφιάς· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι αυτό αποτελεί πρόσθετο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη και τη μετάδοση της μικροβιακής αντοχής στον άνθρωπο·

5.  αναγνωρίζει ότι, ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν υποχρεωτικά συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το είδος των πληροφοριών που διατηρούνται, τα ζώα που καλύπτονται από τις απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταγραφής, και το διοικητικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τα στοιχεία·

6.  πιστεύει ότι η θέσπιση συμβατών συστημάτων ταυτοποίησης και καταγραφής για τους σκύλους (Canis lupus familiaris) και τις γάτες (Felis silvestris catus) θα μείωνε την έκταση της πλαστογράφησης των εγγράφων και του παράνομου εμπορίου και, κατά συνέπεια, θα συνέβαλλε στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων και θα παρείχε τη δυνατότητα αποτελεσματικής ιχνηλασιμότητας εντός της Ένωσης·

7.  επισημαίνει με ανησυχία ότι αυξάνεται το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων που εκτρέφονται ως ζώα συντροφιάς·

8.  πιστεύει ότι η θέσπιση συμβατών συστημάτων ταυτοποίησης και καταγραφής για τα άγρια ζώα που εκτρέφονται ως ζώα συντροφιάς θα μείωνε την έκταση του παράνομου εμπορίου, θα συνέβαλλε στην μεγαλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της βιοποικιλότητας, και θα παρείχε επίσης αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα εντός της Ένωσης·

9.  καλεί την Επιτροπή, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, να εγκρίνει αμέσως κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που να θεσπίζει κανόνες, σύμφωνα με τα άρθρα 108, 109 και 118 του κανονισμού σχετικά με λεπτομερή, συμβατά συστήματα για τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής των σκύλων (Canis lupus familiaris) και των γατών (Felis silvestris catus)·

10.  καλεί την Επιτροπή, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που να θεσπίζουν κανόνες σύμφωνα με τα άρθρα 108, 109 και 118 του κανονισμού σχετικά με λεπτομερή, συμβατά συστήματα για τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής των ακόλουθων ζώων συντροφιάς, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 του ίδιου κανονισμού: ερπετά, πουλιά (δείγματα ειδών πτηνών εκτός από όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, ορτύκια, περιστέρια, φασιανούς, πέρδικες και στρουθιονίδες), τρωκτικά και κουνέλια, πλην όσων προορίζονται για παραγωγή τροφίμων·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις των παραγράφων 10 και 11 διασφαλίζουν ότι τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των νόσων που προβλέπονται στον κανονισμό για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι θα διευκολύνουν την ιχνηλασιμότητα των εν λόγω ζώων συντροφιάς, των μετακινήσεών τους εντός και μεταξύ των κρατών μελών και της εισόδου τους στην Ένωση·

12.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τα πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας ζώων συντροφιάς που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα της μελέτης σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών, και να δημοσιεύει τα εν λόγω συμπεράσματα χωρίς καθυστέρηση·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.